Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2293
Title: Farklı kortikosteroidlerin yenidoğan ratlarda hipokampusta nöron kaybına ve beyin ağırlığına etkisi
Other Titles: Effects of different corticosteroids on the brain weight and hippocampal neuronal loss in rats
Authors: Duksal, Fatma
Advisors: İlknur Kılıç
Keywords: Kortikosteroid
Corticosteroids
Beyin Ağırlığı
Brain Weight
Sıçanlar
Rats
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Kronik akciğer hastalığı riski olan mekanik ventilatöre bağlı düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlara steroid tedavisi uygulanmaktadır. Çalışmamızda neonatal dönemde eşit etkin dozda deksametazon, betametazon ve metilprednizolon tedavisinin, ayrıca yüksek doz deksametazon tedavisinin hipokampusta nöron kaybına etkisi ve beyin ağırlığının vücut ağırlığına oranı karşılaştırıldı. Gereç ve Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarı'nda üretilmiş olan Sprague-Dawley ratlar (Denizli, Türkiye) çalışmaya alındı. 1. Grup, kontrol; 2. grup betametazon; 3. grup, metilprednizolon; 4. grup, düşük doz deksametazon; 5.grup, yüksek doz deksametazon grubu Postnatal 3., 4. ve 5. günlerde kontrol grubuna serum fizyolojik, ikinci gruba betametazon, üçüncü gruba metilprednizolon, dördüncü gruba düşük doz deksametazon, beşinci gruba yüksek doz deksametazon tedavisi azaltılan dozlarda subkutan verildi. Vücut ağırlıkları ilaçlar verilmeden önce postnatal 1., postnatal 3-5 günlerde ve postnatal 7. günde dekapitasyon öncesinde ölçüldü. Postnatal 7. günde beyin kraniyotomi ile çıkarıldı. Beyin ağırlıkları ölçüldü. Beyin dokusu simetrik olarak ikiye bölünerek bir yarısı TUNEL boyama için hazırlandı. Bulgular: Yüksek doz deksametazon grubunda hipokampusta Aİ sayısı diğer gruplardan anlamlı olarak fazlaydı (p<0.001). Ayrıca, metilprednizolon grubunda Aİ sayısı kontrol, betametazon ve düşük doz deksametazon grubuna göre anlamlı olarak fazlaydı (p<0.001). Yüksek doz deksametazon grubunda, hipokampusun hem CA1 hem de CA3 alt bölgelerinde Aİ sayısı diğer grupların CA1 ve CA3 alt bölgelerine göre anlamlı olarak yüksekti (p <0.001). Aİ sayısı metilprednizolon grubunun CA1 alt bölgesinde, betametazon (p<0.001) ve kontrol (p<0.02) gruplarının CA1 alt bölgelerine göre anlamlı olarak yüksekti. Düşük doz deksametazon grubunun CA1 alt bölgesinde Aİ sonucu betametazon grubunun CA1 alt bölgesine göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.03). Metilprednizolon grubunun CA3 alt bölgesinde Aİ sayısı kontrol, betametazon ve düşük doz deksametazonun CA3 alt bölgelerine göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Ayrıca, kontrol, betametazon, metilprednizolon ve yüksek doz deksametazonun CA3 alt bölgelerinde Aİ sonucu, bu grupların CA1 alt bölgelerindekine göre anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Beyin ağırlığının vücut ağırlığına oranı yüksek doz deksametazon grubunda diğer gruplara göre anlamlı olarak düşük bulunurken (p<0.02), betametazon, metilprednizolon, düşük doz deksametazon ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak betametazonun hipokampusta nöron kaybına yol açmadığı ve beyin ağırlığını sadece yüksek doz deksametazonun etkilediği sonucuna varılmıştır.
Purpose: Dexamethasone has been applied to ventilator-depended premature infants with chronic lung disease to improve lung function. In this study, the effects of the equivalent doses for antiinflammatory potency of neonatal dexamethasone, betamethasone and methylprednisolone have been evaluated on in situ cell death in hippocampus and on ratio of brain weight to body weight in rats. Same comparision has also been performed with high and low dose dexamethasone treatment. Material and Method: Groups were prepared as follows: Group 1, control; group 2:,betamethasone; group 3, methylprednisolone; group 4, low dose dexamethasone; group 5, high dose dexamethasone group At postnatal 3rd, 4th and 5th days pups at first, second, third, fourth and fifth groups were injected with saline, betamethasone, methylprednisolone, low and high dose dexamethasone respectively. The treatments were given subcutaneously with tapering doses. Body weight was measured on PD1, PD 3-5 before the treatment was given and on PD 7 before the decapitation. On PD 7 brain weights were measured and divided into two hemisphers. One hemisphere was processed for TUNEL method. Results: AI was significantly higher in high dose dexamethasone group than the other groups (p<0.001). It was also significantly higher in methylprednisolone group than betamethasone, low dose dexamethasone and control groups (p<0.001). AI in CA1 and CA3 subregions of high dose dexamethasone group were the highest among the five groups (p<0.001). AI in CA1 subregion of methylprednisolone group was significantly higher than that in control (p<0.02), and betamethasone (p<0.001) groups. AI in CA1 subregion of low dose dexamethasone group was significantly higher than that in betamethasone (p<0.03) group. AI in CA3 subregion of methylprednisolone group was significantly higher than that in control, betamethasone, and low dose dexamethasone groups (p<0.001). AI of CA3 subregion was significantly higher than that of CA1 subregion in control, betamethasone, methylprednisolone and high dose dexamethasone groups (p<0.001). High dose dexamethasone caused significant decrease in the ratio of brain weight to body weight (p<0.02), there was no significant difference among other groups. Conclusion: Betamethasone treatment has no effect on hippocampal neuronal loss. High dose dexamethasone treatment decreases the ratio of brain weight to body weight.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2293
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FATMA DUKSAL.pdf707.83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

90
checked on May 27, 2024

Download(s)

80
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.