Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2295
Title: Osteoartrit hastalarında serum YKL-40 ve yüksek-duyarlıklı CRP (hsCRP) düzeylerinin değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of serum YKL-40 and high-sensitivity CRP (hsCRP) levels in osteoarthritis patients
Authors: Sert, Feride
Advisors: S. Simin Rota
Keywords: C Reaktif Protein
C Reactive Protein
Osteoartrit-Diz
Osteoarthritis-Knee
Vücut Kütle İndeksi
Body Mass Index
İnflamasyon
Inflammation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Eklem kıkırdağı yıkımına bağlı olarak eklemin fonksiyon kaybı ile seyreden ve yavaş seyirli bir hastalık olan osteoartrit, en çok diz ekleminde görülmektedir. Osteoartrit tanısının konulmasında kullanılan radyolojik değişiklikler, hastalık ilerlediğinde belirgin olmaktadır. Hastalığın erken evrelerinde tanı koyabilmek ve farklı alt tiplerini belirleyebilmek için biyokimyasal belirteçlerin uygun olabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla YKL-40'ın yararlı olabileceği belirtilmektedir Bir glikoprotein olan YKL-40'ın fonksiyonu tam olarak bilinmemektedir. Az sayıdaki çalışmada YKL-40'ın enflamatuar ve dejeneratif eklem hastalıklarında bir belirteç olabileceği, ayrıca eklemdeki kıkırdak yıkımını ve sinovyal enflamasyonunun derecesini gösterebileceği belirtilmektedir Yüksek duyarlıklı CRP (hsCRP)'nin, osteoartritin ciddiyeti ve aktivitesini gösteren bir belirteç olabileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Ancak osteoartritin değişik evrelerinde YKL-40 ve hs-CRP'nin birlikte değerlendirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır Çalışmamızda; osteoartrit tanısı alan ve Kellgren-Lawrence evreleme sistemine göre dört evreye ayrılmış 82 diz osteoartriti hastası ve 30 sağlıklı bireyde serum YKL-40, hs-CRP ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) düzeyleri incelendi Serum YKL-40 ve hsCRP düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü. ESH ise Westergren yöntemi ile ölçüldü Hasta grubunun YKL-40 düzeyi, kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulunurken (p=0,039); iki grubun hsCRP, 30. dakika ESH, 60. dakika ESH düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı (sırasıyla p=0,132, p=0,864, p=0,404). Osteoartritin dört evresi ve kontrol grubu serum YKL-40 düzeyleri arasında anlamlı fark (p=0,0001) olduğu saptanırken, hsCRP düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p=0,337). Evre 4'ün serum YKL-40 düzeyleri, kontrol grubundan (p=0,002) ve evre 2'den (p=0,002) anlamlı derecede yüksek bulundu. Evre 3'ün serum YKL-40 düzeyleri de kontrol grubundan (p=0,001) ve evre 2'den (p=0,001) anlamlı derecede yüksek bulundu. Evrelendirme ile serum YKL-40 düzeyleri arasında istatistiksel olarak p=0,0001 anlamlılığında, zayıf bir ilişki (r=0,441) bulundu Sonuçlarımız YKL-40'ın osteoartrit tanısının konulması ve hastaların evrelendirmesinde kullanışlı bir belirteç olduğunu destekler görünse de, daha ileri çalışmalarla bu bulguların desteklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca, osteoartritte CRP'nin de rolünü açıklayabilmek için, daha geniş hasta gruplarında yapılacak prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu görüşündeyiz.
Osteoarthritis is a slow progressing disease with functional loss of joints due to the destruction of joint cartilage and is mostly seen in knee joint. Radiological changes used for the diagnosis of osteoarthritis is evident in the late stages of the disease. It is proposed that biochemical markes may be useful for the diagnosis of the disease in early stages and identifying the subgroups. It is stated that YKL-40 may be useful for this purpose YKL-40 is a glycoprotein and its function is not still clear. In a small number of studies, it is reported that YKL-40 can be a marker in inflammatory and degenerative joint diseases and may be predictive for the cartilage destruction and the degree of synovial inflammation There are studies demostrating high-sensitivity CRP (hsCRP) as a possible marker for the severity and activity of osteoarthritis. To our knowledge there is no study evaluating serum YKL-40 and hsCRP levels simultaneously in different stages of osteoarthitis In our study, serum YKL-40, hsCRP levels and erythrocyte sedimantation rates (ESR) of 82 patients diagnosed as knee osteoarthritis and classified in four groups according to the Kellgren-Lawrence classification system and 30 healthy individuals were evaluated Serum YKL-40 and hsCRP levels were measured by ELISA while ESR with Westergren methods Serum YKL-40 level of the patient group was significantly higher compared to control group (p=0,039) and serum hsCRP and 30. min and 60. min ESR were not significantly different (p=0,132, p=0,864, p=0,404 respectively). While significant difference (p=0,0001) in serum YKL-40 level was detected among the four stages of osteoarthritis and controls, no significant difference was detected in hsCRP level (p=0,337). Serum YKL-40 level of stage 4 was significantly higher compared to control (p=0,002) and stage 2 (p=0,002) patients. Serum YKL-40 level of stage 3 is significantly higher compared to control (p=0,001) and stage 2 (p=0,001) patients. A weak correlation (r=0,441) was detected between serum YKL-40 levels and grading of the disease (p=0,0001 Though our results supported the opinion that serum YKL-40 level is a useful marker in the diagnosis of osteoarthritis and grading of the patients, further studies are needed to support our results. Also, for clarifying the role of CRP in osteoarthritis prospective studies including larger groups are needed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2295
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FERİDE SERT.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on May 6, 2024

Download(s)

144
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.