Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2296
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDiler Aslan-
dc.contributor.authorErcan, Funda-
dc.date.accessioned2018-01-08T12:20:35Z
dc.date.available2018-01-08T12:20:35Z
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2296-
dc.description.abstractHepatosit büyüme faktörü (HGF) vasküler endotelyal hücrelerin hasar ve onarım süreçlerinde ve proliferasyonunda etkin rol almaktadır ve hipertansif ve diyabetli hastalarda vasküler endotelyal hasarlanmada koruyucu olarak işlev görmesi olasıdır. Araştırmalar, mikro ve makrovasküler bozukluklarla ilişkili olarak dolaşımdaki HGF düzeyinin değiştiğini göstermektedir. Genotip/Fenotip ilişkileri ile ilgili çalışmaların yoğunlaştığı günümüzde, bu alanda da HGF gen polimorfizmi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. HGF geninde 1493 polimorfizm saptanmıştır. Hipertansiyon ve kardiyovasküler bozukluklarla ilişkileri araştırılan 21 SNP'de HGF intron 8 A43839T polimorfizmli olgularda karotid ateroskleroz ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Türkiye'de HGF gen polimorfizmi ve diyabetli olgularda serum HGF düzeyleriyle ilişkili çalışmalara rastlanmamıştır. Çalışmamızda normotansif diyabetli ve hipertansif diyabetli olguların serum HGF düzeyleri ve HGF intron 8 A43839T polimorfizmi açısından değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışma grubumuz; 63 (Erkek: n=30; yaş: 43,7± 9,2) (Kadın: n=30; yaş: 44,7 ± 7,5) kontrol; 60 (Erkek:n=30; yaş: 50,1± 10,2; Kadın: n=30; yaş: 49,6 ± 8,6) normotansif diabetes mellituslu (DM) ve 60 (Erkek: n= 30; yaş: 58,0± 8,7) (Kadın: n= 30; yaş: 54,7 ± 10,5) hipertansif DM'li olmak üzere üç gruptan oluşturuldu. Serum HGF ölçümü ve HGF gen polimorfizmi saptanması yanında, bireylerin kan glukoz, HbA1c, HDL-kolesterol, hsCRP, kreatinin, total kolesterol, trigliserid, üre düzeyleri ölçüldü. Diyabetli bireyler HbA1c düzeylerine göre değerlendirildi. HGF gen polimorfizmi gerçek-zamanlı PCR ile saptandı. HGF düzeyleri; hipertansif DM grubunda hem normotansif DM (p=0,015) hem de kontrollerden (p=0,0001); HbA1c'ye göre kötü kontrollü (HbA1c>%7) olanlarda iyi kontrollü (HbA1c<%7) olanlara göre (p=0,014) ve AA genotipli bireylerde hipertansif DM grubunda hem DM (p=0,024) hem de kontrol grubundan (p=0,0001) anlamlı olarak yüksek bulundu. AT ve TT genotipli bireylerde ise serum HGF düzeyi açısından çalışma grupları arasında anlamlı fark saptanmadı (AT: p=0,202, TT: p=0,255). Serum HGF düzeyi ile sistolik kan basıncı (SKB) arasında anlamlı bir ilişki (Spearmen's r = 0,158, p= 0,032) saptandı. Sistolik ve diyastolik kan basınçları (DKB) A allelli bireylerde T allelli olanlara göre (SKB için p=0,010, DKB için p= 0,031) ve AA genotiplilerde AT ve TT genotiplilere göre (SKB için p=007, DKB için p=0,038) anlamlı olarak yüksekti. Hipertansiyonun DM'li olgularda da HGF düzeyleriyle ilişkili olduğunu saptadığımız çalışmamızın HGF intron 8 A43839T polimorfizmi ile ilişkili bulguları, yaygın olan AA genotipli bireylerde hipertansiyonun daha yaygın olması ve bu olgularda HGF'nin yüksek bulunması ileri çalışmalara katkı sağlayacak bulgular olarak değerlendirildi. TT genotipli bireylerdeki bulgular da olgu sayısı arttırıldıkça yararlı bilgiler sağlayabilecektir. Polimorfizm çalışmasında kullanılan RT-PCR yöntemi maliyet açısından farklılık gösterse de geleneksel PCR yöntemine göre, kontaminasyon riskini azaltmaktadır ve güvenilirlik, uygulama kolaylığı ve zaman açısından avantajlıdır.en_US
dc.description.abstractHepatocyte growth factor (HGF) is one of a growth factor which plays an effective role in protection and repairment of vascular endothelial cells. Because of this characteristics it may have protective function against to vascular endothelial damage in hypertensive and diabetic patients. Most of studies have reported that serum HGF concentration was elevated in response to micro- and macro vascular disorders. Currently, studies investigating genotype/fenotype relationships have been increasing. It was determined that the HGF gene had 1493 polymorphisms. According to a study which has investigated the 21 SNPs of HGF gene, a relationship of carotid atherosclerosis with the HGF intron 8 A43839T polimorphism was determined. There are no studies related to HGF gene polymorphism and serum HGF levels in diabetic patients, and hipertansive diabetics in Turkey. In our study, the aim is evaluation of serum HGF levels and HGF intron 8 A43839T polymorphism in normotensive and hypertensive diabetic subjects. Our study group was composed of 3 groups, control (male: n=30, age: 43,7±9,2; female: n=30, age: 44,7±7,5), normotensive diabetes mellitus (male: n=30, age: 50,1±10,2; female: n=30, age: 49,6±8,6) and hypertensive diabetics (male: n=30, age: 58±8,7; female: n=30, age: 54,7±10,5. Serum HGF levels measured, and HGF intron 8 A43839T polimorphism was examined. The levels of blood glucose, HbA1c, HDL-C, hsCRP, creatinin, total cholesterol, trigliceride, urea were also measured in all participitants. The HGF levels of diabetic subjects were evaluated according to their HbA1c levels. HGF gene polymorphism was detected by real-time PCR. HGF levels were significiantly higher in the hipertensive diabetic subjects, in bad-controlled diabetic subjects, and the hypertensive diabetic patients with the AA genotypes. There were a significiant relation between serum HGF level and systolic blood pressure (SBP) (Spearmen?s r= 0,158, p= 0,032). Both systolic and diastolic blood pressures were significiantly higher in subjects with A allel than the subjects with T allel (p=0,010 for SBP, p= 0,031 for DBP) and in the subjects with AA genotype than the subjects with AT and TT genotypes (p=0,07 for SBP, p=0,038 for DBP). We detected that hypertension was associated with HGF levels in diabetic subjects. Also results of our study indicated that hypertension is widespread in common AA genotyped subjects. The findings of the subjects with TT genotype will possibly provide useful information so long as the number of subjects are increased. Even if the RT-PCR is more expensive than the traditional PCR but it has some advantages especially in terms of reliability, practibility, time and the contamination risk.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTip 2 Diabetesen_US
dc.subjectType 2 Diabetesen_US
dc.subjectHGFen_US
dc.titleHipertansif tip 2 diabetes mellitus'lu bireylerde HGF gen polimorfizmi ve serum hgf düzeyien_US
dc.title.alternativeHgf gene polymorphism and serum HGF levels in patients with hypertension and type 2 diabetes mellitusen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US
dc.authorid7980-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid247060en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeSpecialist Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept14.03. Basic Medical Sciences-
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FUNDA ERCAN.pdf937.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

70
checked on May 27, 2024

Download(s)

126
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.