Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2299
Title: Küçük hücre dışı akciğer kanserinin evrelemesinde pozitron emisyon tomografi ve mediastinoskopi sonuçlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparision of positron emission tomography and mediastinoscopy in non-small cell lung cancer stagi?ng
Authors: Öztürk, Gökhan
Advisors: Figen Türk
Keywords: PET-BT
Mediastinoskopi
N2 Pozitifliği
Akciğer Kanseri
Mediastinoscopy
N2 Positive
Lung Cancer
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK) tedavisinde cerrahi veya diğer tedevi seçeneklerinin en uygun olanını seçmede uzak organ metastazı en önemli belirleyicidir, daha sonra değerlendilmesi gereken ise mediastinal lenf nodlarına metastazdır. Bu amaçla kullanılan noninvaziv evreleme yöntemlerinden PET/BT' nin, invaziv mediastinal evrelemenin yerini alabileceği ve mediastinoskopi kullanımını azaltabileceği ileri sürülmektedir. Bu çalışmada, kliniğimizde KHDAK tanısı ile opere olmuş hastalarda, PET/BT bulguları ile mediastinoskopi ile elde edilen histopatolojik sonuçlar karşılaştırılarak, PET/BT' nin lenf nodu metastazını göstermedeki etkinliği araştırıldı. Materyal ve Metod: Kasım 2007-Nisan 2013 tarihleri arasında, KHDAK tanısı veya ön tanısı olan, ardışık 25 hasta değerlendirildi. Tüm hastalara PET/BT ve standart servikal mediastinoskopi yapıldı. Mediastinoskopide lenf nodu metastazı saptanmayan hastalara torakotomi ile cerrahi rezeksiyon yapıldı. PET/BT sonuçları ile mediastinal lenf nodlarının patoloji sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 25 hastanın 24'i(%96) erkek, 1'i(%4) kadın olup, ortalama yaş 60.24 ± 9.17 yıl (32-75), ortanca 59 arasında değişmekteydi. PET/BT incelemesinde 13 hastada gerçek pozitif, 7 hastada yalancı pozitif, 4 hastada gerçek negatif,1 hastada ise yalancı negatif sonuç saptandı. PET/BT için sensitivite, spesifisite, pozitif ve negatif öngörü değeri ve doğruluk sırasıyla %92.9, %36.4, %65, %80 ve %68 idi. PET/BT incelemede mediastinal lenf nodu tutulumu olmayan ancak lenf nodu çapı ve tümör boyutu nedeniyle mediastinoskopi uygulanan bir hastada, gizli N2 hastalık insidansı %4 (1/25) olarak bulundu. Toplam 189 mediastinal lenf nodu PET/BT ve patolojik olarak incelendi. Bu lenf nodu istasyonlarından 39'u standart servikal mediastinoskopi (SSM) ile örneklendi (ortalama 1.56 istasyon/hasta). Sonuç: PET/BT incelemede mediastinal lenf nodu pozitifliği saptanan hastalarda kesin değerlendirme, invaziv mediastinal evreleme olmalıdır. Endobronşial ultrason eşliğindeki minimal invaziv işlemlerin kullanımının yaygınlaşması ile mediastinoskopi kullanım sıklığı azalmasına rağmen, özellikle tanı alınamayan her olguda, mediastinoskopi işlemi halen altın standarttır.
Purpose: Distant solid metastasis is the most important determinative in non-small cell lung cancer treatment to choose surgery or the other treatments which is the most appropriate treatment options. Afterward mediastinal lymph nods metastasis should be evaluated. For this purpose, PET-BT which one of the non-invasive staging procedure could be used for mediastinel staging instead of invasive procedures and has been proposed to reduce the use of mediastinoscopy. In this study we investigate the efficiency of PET-BT to show the lymph node metastasis in the operated patients in our clinic who are diagnosed NSCLC and compare with histopathological results which are made by mediastinoscopy. Material-Methods: 25 patients who are diagnosed or preliminary diagnosed NSCLC were evaluated in November 2007 to April 2013. PET-BT and standard cervical mediastinoscopy was done to all patients. Surgical resection with thoracotomy was done which lymph node metastasis could not detect in mediastinoscopy. PET-BT results and mediastinel lymph nodes pathological result are compared. 24 of 25 patients are men and 1 of 25 is woman. The mean age is 60.24 ± 9.17 years old (32-75), the median age is 59. In PET-BT 13 patients are true positive, 7 patients are false positive, 4 patients are true negative, 1 patient is false negative resulted. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values and accuracy of PET-BT is in order to %92.9, %36.4, %65, %80 and %68. One of the patients could not detect mediastinal lymph node in PET-BT although had done mediastinoscopy because of lymph node diameter and tumour size, had found occult N2 disease ( %4 incidence ) . Total 189 mediastinal lymph node were studied for PET-BT and pathological. 39 of this lymph node stations were sampled with standard cervical mediastinoscopy. (mean: 1.56 station/patient) Conclusion: PET-BT could be non-invasive mediastinel staging in mediastinel lymph node positive patients. Despite the decrease in the frequency of use of mediastinoscopy because of endobronchial ultrasound-guided minimally invasive procedures in the expansion of the use of, mediastinoscopy is still gold standard in especially could not diagnosed case.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2299
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÖKHAN ÖZTÜRK.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 6, 2024

Download(s)

98
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.