Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2302
Title: Erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda metilfenidat HCL tedavisine yanıt ile SNAP-25 gen polimorfizminin ilişkisi
Other Titles: The relationshıp between snap-25 gene polymorphism and response to the treatment of methylphenidate hcl in ADHD
Authors: Hasan Herken
Ünal, Gonca Ayşe
Keywords: DEHB
Metilfenidat
Beyin Görüntüleme
SNAP-25 Geni
Manyetik Rezonans Spektroskopi
ADHD
Methylphenidate
Brain Imaging
SNAP-25 Gene
Magnetic Resonance Spectroscopy
Issue Date: 2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmada, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı olan erişkinlerde Metilfenidat HCl kullanımının anterior singulat korteks, serebellum, striatum ve dorsolateral prefrontal kortekste N-Asetil Aspartat, kreatin ve kolin üzerine yaptığı değişiklikler ile SNAP-25 gen polimorfizminin ilişkisinin araştırılması hedeflenmiştir.Çalışmanın örneklemini DSM-IV ölçütlerine göre DEHB tanısı olan 18-60 yaş arası 60 hasta oluşturmuştur. Hastaların ayrıntılı klinik değerlendirilmesinin ardından alınan kan örneğinden SNAP-25 gen polimorfizmi için genetik analiz yapılmıştır. Manyetik rezonans spektroskopi ile anterior singulat korteks, serebellum, striatum ve dorsolateral prefrontal kortekste N-Asetil Aspartat, kreatin ve kolin değerleri ölçülmüştür. Ölçüm sonunda 10mg oral metilfenidat verilmiş ve 30 dakika bekleme süresi sonrası aynı metabolit düzeyleri tekrar ölçülmüştür.Çalışmamızda prefrontal kortekste, anterior singulat kortekste, serebellumda, striatumda N-Asetil Aspartat ve kolin değerlerinde metilfenidat sonrası anlamlı düzeyde bir farklılık saptanmadı. Prefrontal kortekste, anterior singulat kortekste, striatumda kreatin değerlerinde metilfenidat sonrası anlamlı düzeyde bir farklılık saptanmazken serebellumda metilfenidat sonrası kreatin değerlerinde anlamlı bir artış saptandı. SNAP-25 Ddel poliformizm ve Mnll poliformizm genotipleri arasında metilfenidat öncesi ve sonrasında N-Asetil Aspartat, kreatin, kolin düzeylerinde anlamlı bir farklılık saptanmadı. SNAP-25 Ddel T/T genotipi ve SNAP-25 Mnll polimorfizmi G/G genotipi olan olgularda; anterior singulat kortekste metilfenidat sonrası NAA düzeylerinde anlamlı bir artış saptandı.Buçalışmadaki bulgular, genetik etkenlerin rolünün sadece DEHB'nin etiyopatogenezinde yatkınlaştırıcılık düzeyinde değil; stimülan tedaviye yanıtı da etkileyebileceğini düşündürtmektedir. Bu bilgiler ışığında yapılacak çalışmalarla stimülan tedaviye yanıtı öngörebilecek verilere ulaşılabilmesi olası görünmektedir.
In this study, the relationship between the changes upon creatine, choline, NAcetylaspartate, on dorsolateral prefrontal cortex, striatum, cerebellum, anterior cingulate cortex which the usage of methylphenidate by Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) patients lead and SNAP ? 25 gene polymorphism has been aimed. The samples of the study consist of 60 patients aged between 18- 60 having ADHD according to the criterias of DSM-IV. Genetical analysis was carried out from the blood sample taken after the detailed clinical evaluation of patients for SNAP-25 gene polymorphism. Values of N-asetil Aspartat, creatine, choline in anterior cingulate cortex, cerebellum, striatum and dorsolateral prefrontal cortex were measured with magnetic resonance spectroscopy. After the evaluation, 10 mg oral methylphenidate was given to the patients and the same metabolit levels were measured following 30 minutes wait. In our study no considerable difference was determined in N-Asetil Aspartat and choline values on prefrontal cortex, anterior cingulat cortex, cerebellum, striatum. While no difference was determined in considerable level in creatine values on prefrontal cortex, anterior cingulat cortex, striatum after metilphenidate, a remarkable rise in creatine values was detected. No remarkable difference was detected in N-Asetil Aspartat, creatine, choline levels between SNAP- 25 Ddel polymorphism and Mnll polymorphism before and after methylphenidate. Considerable increase was determined in N-Asetil Aspartat levels after methylphenidate on anterior cingulat cortex in the samples having SNAP-25 Ddel T/T genotype and SNAP- 25 Mnll polymorphism G/G genotype.The findings in this study make us think that the roles of genetic factors may affect not only in the level of tendency in ADHD etiopathogenesis but also response to stimulant. Within the studies done under the lights of this information, it seems possible to reach the values that can foresee the response to stimulant treatment.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 18.05.2011 tarih ve 2011TPF026 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2302
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GONCA AYŞE ÜNAL.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

286
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

332
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.