Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2307
Title: Travmatik el yaralanmalı olgularda maliyet analizi
Other Titles: Cost analysis of patient with traumatic hand injury
Authors: Füsun Şahin
Akca, Hüseyin
Keywords: El Yaralanması/Yaralanmaları
Ekonomi
Maliyet Analizi
Sonuç Değerlendirmesi
Hand Injury/Injuries
Economics
Cost Analyses
Outcome
Issue Date: 2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: El rehabilitasyon ünitemizde ayaktan takip ettiğimiz travmatik el yaralanmalı hastalarda direkt ve indirekt maliyeti araştırmak. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 18-65 yaş arasındaki çalışan hastalar dahil edildi. Yaralanma ciddiyetini belirtmek için El Yaralanması Ciddiyet Skoru (EYCS), fonksiyonel değerlendirme için Duruöz El İndeksi (DEİ) ve Hızlı Kol Omuz El Sakatlık Anket (H-KOES) kullanıldı. Ameliyat, poliklinik, fizik tedavi ve egzersiz seansı, ilaç, radyoloji ve laboratuar değerlendirmeleri, splint ve komplikasyon maliyetleri direkt maliyetler olarak belirlendi. Yaralanma nedeniyle hastanın alamadığı maaş ve bu dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu?nun hastaya ödediği tutarların toplamı indirekt maliyet olarak belirlendi. Maliyetler işlemin yapıldığı tarihteki Merkez Bankası efektif alış değerinden döviz kurları göz önüne alınarak Amerikan Doları üzerinden hesaplandı. Çalışmanın sonlanım noktası hastanın işe dönüşü olarak belirlendi. Bulgular: Taranan 501 hasta dosyasından çalışmaya uygun olan 79 hasta (72 erkek, 7 kadın) belirlendi. Ortalama yaş 32,67±7,6 idi. 69 hasta (%87) işçi ve yaralanma nedeni %96 oranında kazaydı (%72 iş kazası). Ortalama hastanede yatış süresi 2,89±4,2 gün, ortalama fizik tedavi ve egzersiz seans sayısı 11,8±9,1, ortalama raporlu gün sayısı 109±81,8 gün, ortalama işe dönüş süresi 114,7±98,5 gündü. Ortalama direkt maliyet hasta başına 1771,8±1446,2 $, indirekt maliyet hasta başına 3370±2623,3 $ idi. Total maliyetin %62,9?u indirekt maliyetlerdi. Total maliyet yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, HKOES ve DEİ ile ilişkili değildi (p>0,05). Demografik, klinik ve maliyeti içeren veriler bağımsız değişkenler olarak lineer regresyon analizi yapıldığında; total maliyetin raporlu gün sayısı ve yatış süresi, direkt maliyetlerin yatış süresi, işe dönüş süresi ve EYCS, indirekt maliyetlerin raporlu gün sayısından etkilendiği tespit edilmiştir. Yaralanma ciddiyeti arttıkça direkt, indirekt ve total maliyetler artış gösteriyordu ve tüm yaralanma ciddiyet gruplarında total maliyetin çoğunluğunu indirekt maliyetler oluşturuyordu. Sonuç: Travmatik el yaralanmaları önemli özürlülük ve işten kalma nedenidir. İndirekt maliyetler total maliyetin daha büyük bir oranını oluşturmaktadır. Maliyetler işe dönüş süresi, yatış süresi ve yaralanma ciddiyeti ile ilişki göstermektedir. Bu çalışma travmatik el yaralanmalarının maliyeti ile ilgili Türkiye?de yapılmış ilk çalışma olup farklı yaralanma tiplerinde etkinlik-fayda analizlerinin yapılması gerektiği düşüncesindeyiz.
Purpose: The aim of this study was to detect the direct and indirects costs of traumatic hand injury patients who followed to hand rehabilitation outpatient clinic. Materials and Methods: Patients at the age of between 18-65 years who were employed included in this study. Hand Injury Severity Score (HISS) was used for severity of the injury, Duruoz Hand Index (DHI) and Quick Disabilities of Arm Shoulder Hand Score (Q-DASH) was used for functional evaluation. Costs of operation, doctor visits, physical therapy sessions, drugs, radiological/laboratory evaluation, splints, and complications were summed for detection of direct costs. Salary which was not earned by the patient because of injury, and payment which was paid by Social Insurance Instution were summed for detection of indirect costs. Cost analysis was done according to foreign exchange rates of Central Bank at the date of process by exchanging the Turkish-Liras to effective purchase of US-Dolar. The end point of the study was planned as the time of return to the work. Results: Seventy nine patients (72 male, 7 female) were detected according to study criteria at the end of screening of 501 patients. Mean age of patients was 32.67±7.6 years. 69 of patients (87%) were employee, and the reason of 96% injury was accident (72% work accident). Mean duration of hospitalization time was 2.89±4.2 days, the mean physical therapy session numbers were 11.8±9.1, time away from work was 109±81.8 days, time to return to work was 114.7±98.5 days. Mean direct cost for each patients was $ 1771.8±1446.2, and indirect cost was $ 3370±2623.3. Indirect costs were 62.9% of the total costs. Total costs had no relationships with age, gender, level of education, Q-DASH and DHI (p>0.05). Duration of sick leaves and hospitalization were the parameters which have independent impact on the total cost, HISS, time to return to work and duration of hospitalization on direct cost and duration of sick leaves on indirect cost while independent variables including demographic, clinic and cost parameters were analized by using lineer regression analises. Total direct and indirect costs increased with severity of the trauma and majority of the total cost was composed of indirect costs in all type of injury severity in terms of direct, indirect and total cost. Conclusion: Since traumatic hand injuries are important causes of disability and failing from work. The majority of total cost was composed of indirect costs. Costs were related with time away from work, duration of hospitalization and severity of the trauma. Our study is the first one about the costs in patients with traumatic hand injury in Turkey, our suggestion for future studies to make effectiveness and utility analysis on different injury types.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2307
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HÜSEYİN AKCA.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

12
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.