Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2308
Title: Psödoeksfoliasyon glokomlu ve kliniğimizde trabekülektomiameliyatı uygulanmış hastalarda dinamik kontür tonometri ile oküler nabız amplitüdünün ve renkli doppler ultrasonografi ile oküler hemodinamik değişikliklerin incelenmesi
Other Titles: Color doppler imaging and ocular pulse amplitude in patients with pseudoexfoliation syndrome, pseudoexfoliation glaucoma and patients with underwent trabeculectomy
Authors: Saraç, Gülden
Advisors: Avni Murat Avunduk
Keywords: Glokom
Glaucoma
Hemodinamikler
Hemodynamics
Kan Akış Hızı
Blood Flow Velocity
Nabız
Pulse
Psödoeksfoliasyon Sendromu
Pseudoexfoliation Syndrome
Tonometri-Göz
Tonometry-Ocular
Trabekülektomi
Trabeculectomy
Ultrasonografi-Doppler
Ultrasonography-Doppler
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Psödoeksfoliasyon sendromlu (PES) ve glokomlu hastalarda oküler kan akımının azalabileceği bilinmektedir. Hastalarda oküler kan akımı değerlendirebilmek için renkli doppler ultrasonografi (RDUS) ve dinamik kontür tonometre (DKT) gibi çeşitli teknikler kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, DKT ile ölçülen oküler nabız amplitüdü (ONA) ile RDUS ile ölçülen retrobulber damarlardaki kan akım hızı ve damar direnç indeks değerleri arasındaki korelasyonun değerlendirilmesidir. Rutin göz muayenesinde oküler patoloji saptanmayan 20 PES'lu hastanın 20 gözü, 20 psödoeksfoliasyon glokomlu (PEG) hastanın 20 gözü, kliniğimizde trabekülektomi uygulanmış 15 hastanın 18 gözü ve kontrol grubundaki 20 hastanın 20 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar, ONA ölçümünü de içeren tam oftalamolojik muayeneden geçirildi. RDUS ile oftalmik arter (OA), santral retinal arter (SRA) ve posterior silyer arter (PSA)'lerin pik sistolik hız (PSV), end diyastolik hız (EDV) değerleri ölçüldü ve rezitif indeks (RI) değerleri hesaplandı. PEG grubunda kontrol grubuna göre OA, SRA, PSA'ler de azalmış PSV, EDV değerleri, artmış RI değeri saptandı (p: 0,0001). PES ve kontrol grubunda retrobulber damarların hemodinamik parametre değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). PES, PEG ve kontrol grubunda ONA değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). PES ve kontrol gruplarında ONA ile OA'in PSV değeri arasında korelasyon tespit edildi. Tüm gruplarda ONA ile retrobulber damarların EDV ve RI değerleri arasında korelasyon saptanmadı. Glokomun sebep olduğu oküler kan akım değişikliklerini değerlendirmede DKT yetersiz olabileceği, RDUS ise faydalı olabileceği sonucuna varıldı.
Cases of pseudoexfoliation syndrome (PES) and glaucoma, ocular blood flow have been reported to be reduced. Various techniques have used to evaluate ocular blood flow in patiens, such as color doppler imaging(CDI) and dynamic contour tonomety(DCT) The aim of this study was to evaluate the correlation between ocular pulse amplitude (OPA), measured by DCT and CDI of the arteric retrobulbar vessels in different patient groups.Study was performed on patients that ocular pathology hasn?t been determined in the routine eye examination and 20 eyes of 20 patients that have PES, 20 eyes of 20 patients that have pseudoexfoliation glaucoma(PEG),18 eyes of 15 patients that have underwent trabeculectomy and 20 eyes of 20 patients in control were included to the study. All patients underwent complete ophthalmic examination including OPA values determined by DCT. CDI was also performed.We measured haemodynamic parameters of the ophthalmic artery (OA), central retinal artery (CRA), and posterior ciliary arteries (PCA). Peak systolic velocity (PSV), end-diastolic velocity (EDV) were measured, and resistance index (RI) was calculated. PSV and EDV values were lower and RI were higher for the OA, CRA and PCA of PEG group compared with healty controls (p:0,0001). There are no differences in the retrobulbar blood flow parameters between PES and healty controls (p>0,05).There was no significant difference in the OPA values between healty, PES and PEG groups.(p>0,05). A correlation was found between OPA and PSV in OA of PES and control groups.(p:0,033,) There was no correlation was found between OPA and EDV, RI in the retrobulbar vessels of all groups.OPA correlates with PSV in the OA in CDI. To evaluate the ocular blood flow OPA may insufficiency. Glaucoma developed retrobulbar hemodynamics changes flow measurement with color Doppler ultrasound technique can be done.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2308
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gülden SARAÇ.pdf803.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 6, 2024

Download(s)

44
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.