Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2310
Title: Spinal kord travması oluşturulan ratlarda propofol ve deksmedetomidinin antioksidan etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: Spinal cord injury in rats to compare the antioxidant effects of propofol and dexmedetomidin
Authors: Gürses Açıkel, Keziban
Advisors: Simay Serin
Keywords: Spinal Kord Travması
Rat
Propofol
Deksmedetomidin
Antioksidan
Spinal Cord Trauma
Propofol
Dexemedetomidine
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Spinal kord travması oluşturulan ratlarda propofol ve deksmedetomidinin antioksidan etkilerinin karşılaştırılması Spinal kord hasarı kalıcı sekel bırakması ve uzun süre hastayı yatağa bağımlı hale getirmesi sonucunda ciddi iş gücü kaybı ve yüksek tedavi maliyetlerine neden olmaktadır. Primer spinal kord hasarı önlenemezken, sekonder hasar bazı farmakolojik ajanlarla engellenebilmektedir. Bu nedenle spinal kord cerrahisinde seçilecek olan anestezik ajanın antioksidan özelliği önem kazanmaktadır bundan dolayı oksijene bağımlı lipid peroksidasyonun sekonder spinal kord hasarında önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada spinal kord travması oluşturulan ratlarda propofol ve deksmedetomidinin membran lipit peroksidasyonunun son ürünü olan malondialdehit (MDA) ve antioksidan enzimlerden süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx), glutatyon redüktaz (GRx), katalaz (CAT) üzerine olan antioksidan etkinliklerini çalışmayı amaçladık. Çalışmada Allen?in tanımladığı travma modeli kullanıldı. Ratlar her grupta 10?ar tane olarak rastgele 4 gruba ayrıldı. Hiç travma uygulanmayan sham grubu, sadece travma uygulanan kontrol grubu, travma sonrası 40 mg/kg propofol verilen grup ve travma sonrası 100 ?gr/kg deksmedetomidin verilen grup. Sonrasında ratların spinal kord dokusun da MDA, SOD, GPx, GRx, CAT düzeylerine bakıldı. Travma grubundaki olguların MDA düzeyleri diğer gruplardaki MDA düzeylerinden anlamlı olarak yüksekti. Profopol ve deksmedetomidin verilen gruplardaki MDA düzeyleri sham grubundaki MDA düzeylerinden bile anlamlı olarak daha düşüktü ve bu düşüş deksmedetomidin verilen grupta daha belirgindi. SOD düzeyleri de travma grubunda anlamlı olarak en yüksekti. Deksmedetomidin verilen grupta daha belirgin olmak üzere propofol ve deksmedetomidin verilen gruplarda anlamlı olarak daha düşüktü. GRx düzeyi ise propofol grubunda; non travma grubu ve deksmedetomidin verilen gruptaki düzeylerinden anlamlı olarak yüksekti.Gruplar arasında GPx ve CAT düzeyleri açısından anlamlı bir fark yoktu Sonuç olarak; propofol ve deksmedetomidin spinal kord travması sonrasında oluşan oksidatif strese karşı antioksidan etkinlik göstererek yanıt vermektedirler.
Spinal cord injury in rats to compare the antioxidant effects of propofol and dexmedetomidin Spinal cord trauma causes serious labor loss and expensive treatment costs as a result of permanent damage and bed bound of the patient. Primary spinal cord trauma can not be prevented whereas secondary damage can be prevented with some pharmacological agents. As a result of this, anesthesia agents chosen for spinal cord surgery become very important in having antioxidant properties because oxygen dependent lipid peroxidation has an important role on secondary spinal cord damage. In this study we aimed to determine antioxidant effects of malondialdehyde, which is the last product of membrane lipid peroxidation of propofol and dexemedetomidine and superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), glutathione reductase (GRx), catalase (CAT) as antioxidant enzymes on spinal cord traumatized rats. We used Allen's descriptive trauma model. Rats were divided into 4 random groups (n=10). Groups were as follows: no trauma sham group, only trauma control group, 40 mg/kg propofol after trauma group and 100 ?gr/kgdexemedetomidine after trauma group. MDA, SOD, GPx, GRx, CAT levels were studied on rats? spinal tissue after the procedures. MDA levels on trauma group were significantly higher than other groups. Propofol and dexemedetomidine groups had significantly lower MDA levels than in sham group, and this difference was more prominent for dexemedetomidine group. SOD levels were significantly higher in trauma group; in addition, propofol and especially dexemedetomidine groups had significantly lower SOD levels than other groups. GRx levels were significantly higher in propofol group than in non-trauma and dexemedetomidine groups.There is no diffarence between the groups of GPx and CAT. In conclusion, propofol and dexemedetomidine show antioxidant activity for oxidative stress occurring after spinal cord trauma.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 15/05/2012 tarih 2012TPF020 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2310
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Keziban Gürses Açıkel.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

14
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.