Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2313
Title: Lokal ileri rektum kanserinde neoadjuvan kemoradyoterapiye yanıt :Pamukkale üniversitesi deneyimi
Other Titles: Response to neoadjuvant chemoradiation in locally advanced rectal cancer: Pamukkale University experience
Authors: Kaynar Ünal, Gülnur
Advisors: Uğur Sungurtekin
Keywords: Lokal ileri Rektum Kanseri
Neoadjuvan Kemoradyoterapi
Evre Gerilemesi
Locally Advanced Rectal Cancer
Neoadjuvant Chemoradiotherapy
Downstaging
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Günümüzde rektum kanserinde tedavinin esasını cerrahi oluşturmaktadır. Ancak sadece cerrahi ile tedavi edilen özellikle lokal ileri evre olgularda yüksek lokal nüks oranlarının görünmesi neoadjuvan tedavi arayışlarını ortaya çıkarmıştır. Lokal ileri evre rektum kanserlerinde adjuvan kemoradyoterapi uygulamalarının lokal kontrolü artırmaktaki başarısı kabul edilmekle beraber kemoradyoterapinin ve operasyonun zamanlaması halen tartışma konusudur. Lokal ileri ve/veya lenf düğümü tutulumu olan rektum kanseri nedeniyle uzun dönem neoadjuvan kemoradyoterapi (KRT) uygulanan hastalarda tümörün T ve N evresinde gerileme ve patolojik tam yanıt oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2007-2010 yıllarında tedavisi yapılmış lokal ileri (T3/T4) ya da lenf düğümü tutulumu olan (evre II-III) 42 rektum kanserli hastanın prospektif olarak toplanmış verileri değerlendirildi. Tüm hastalara eşzamanlı KRT uygulandı. Küratif amaçlı cerrahi rezeksiyon KRT bitiminden 6-8 hafta sonra yapıldı. Neoadjuvan KRT'ye yanıtın değerlendirmesi ameliyat öncesi evreleme ile patolojik evrenin karşılaştırılması ile yapıldı. Rezeksiyon materyalinde herhangi bir kanser hücresi gözlenmemesi (ypT0N0), patolojik tam yanıt (pTY) olarak değerlendirildi. Tümörün T ve N evresindeki gerileme (TG ve NG) kısmi yanıt (KY) olarak değerlendirildi. Serideki hastaların ortalama yaşı 58,5 idi. Olguların %38,1'i kadın, %61,9'u erkek idi. Tedavi öncesi yapılan radyolojik incelemelerde olguların 18 (%42,9)'inde T3, 22 (%52,4)'sinde T4 tümör saptandı; olguların 14 (%33,3)'ünde lenf düğümü metastazı izlenmezken (cN0), 28 olguda (%66,7) lenf düğümü metastazı saptandı (cN+). Tümörün yerleşim yeri olguların %40,5'inde alt rektum, %40,5'inde orta rektum, %19'unda üst rektum idi. Sfinkter koruyucu cerrahi olguların %69'unda uygulanabildi. Neoadjuvan KRT sonrası pTY (ypT0N0) olguların 6 (%14,3)'sında izlendi. Serideki 36 (%85,7) olguda TG, 17 (%40,5) NG, 30 (%71,4) olguda KY izlendi. Neoadjuvan tedaviye yanıt ile tümör yerleşimi ve sfinkter koruyucu cerrahi uygulanabilirliği arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmemiştir (P>0.05). Toplam 42 hastanın 1 (%2,4)'inde lokal rekürrens gözlenmiştir. Olguların ortalama 25,3 ay takip süresinde ortalama yaşam süresi 45,4 ay, 1 yıllık sağ kalım %78 olarak bulunmuştur. Neoadjuvan KRT uygulanan hastaların büyük bir kısmında tümörde boyut ve/veya evre gerilemesi sağlanabilmektedir. Evre gerilemesi, sfinkter koruyucu cerrahi uygulanabilirliğini arttırmamaktadır. Rezeke edilebilir rektum kanserlerinin primer tedavisi cerrahidir.
Nowadays surgery constitutes the base of the treatment of rectum cancer. However, the observation of the high rate of relapse especially in the local advanced level cases which are treated by surgery has led to new researches for neoadjuvan treatment. Although the success of increasing local control by adjuvan chemoradiotherapy applications has been accepted, the timing of chemoradiotherapy and the operation is still being debated. The aim of this study was to evaluate the response to neoadjuvant long course chemoradio¬therapy (CRT) for patients with locally advanced rectal cancer with or without lymph node metastasis. Between 2007-2010, 42 patients with locally advanced rectal cancer with or without lymph node involvement were treated at Pamukkale University Medical Faculty Hospital. Pro¬spectively collected data of patients were analyzed. All patients received concurrent CRT. Curative intend surgical resection was performed 6 to 8 weeks after the completion of CRT. Response to neoadjuvant CRT was assessed by comparing the preoperative clinical staging and postoperative pathological evalu¬ation. Histopathological complete response (pCR) was defined as no tumor cells within the specimen. Downstaging of T and/or N stage of the tumor was defined as partial response (PR). Mean age was 58,5 years and 38,1% of patients were female, 61,9% of patients were male. Pr¬eoperative staging revealed T3 tumor in 18 (42,9%) of patients and T4 tumor in 22 (52,4%) of patients. In 14 (33,3%) patients there were no lymph node metastases (cN0) whereas in 28 (66,7%) patients lymph node involvement was detected (cN+). Tumor was located at lower rectum in 40,5% of patients, at mid-rectum in 40,5% of patients, and at upper rectum in 19% of patients. Sphincter saving resection was performed in 69% of patients. Histopathological complete response was observed in 6 (14,3%) patients. T stage downstaging was observed in 36 (%85,7) patients, N stage downstaging was observed in 17 (40,5%) pa¬tients, and PR was observed in 30 (71,4%) patients. No significant difference was observed between the response to neoadjuvant CRT and tumor localization and sphincter saving resection (P>0.05). Local reoccurence has been observed in 1 cases (%2,4) out of 42 patients. During the 25,3-month follow-up period general survival has been found to be 45,4 month . Response to neoadjuvant CRT was obtained in majority of the patients. Downstaging was not associated with the rate of sphincter preserving surgery. Surgical resection is still the primary treatment of resectable rectal cancer.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2313
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
811 GÜLNUR KAYNAR ÜNAL.pdf27.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 6, 2024

Download(s)

132
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.