Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2314
Title: Yeni tanı alan çölyak hastalarında tedavi öncesi ve sonrası hepsidin düzeylerinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of newly diagnosed celiac patients before and after treatment in the hepcidin level
Authors: Efecik, Gülşah
Advisors: Mustafa Çelik
Keywords: Çölyak Hastalığı
Ferritin
Hepsidin
İnflamasyon
Celiac Disease
Hepcidin
Inflammation
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: GİRİŞ: Bu çalışmada hepsidin ile inflamasyon markerları ve anemi arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. Ayrıca hepsidinin Çölyak Hastalığının takibinde ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesinde faydalı bir marker olarak kullanlılıp kullanılamayacağını göstermeyi planlandık. Hastaların rutin takiplerinde ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde hepsidin düzeylerinin takibinin faydalı olabileceğinin düşünüyoruz. MATERYAL VE METOD: Çalışmaya yeni tanı konulan 40 Çölyak hastası ve 40 sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 80 kişi dahil edildi. Gruplar yaş, cinsiyet, lökosit, CRP, sedimentasyon, hemoglobin, demir, ferritin, boy, kilo ve hepsidin değerleri açısından karşılaştırıldı. Çalışmaya alınan tüm vakalarda ve hasta grupta hepsidin ile yaş, cinsiyet, lökosit, CRP, sedimentasyon, hemoglobin, demir, ferritin, boy ve kilo arasındaki ilişkiyi değerlendirmeye yönelik korelasyon analizi yapıldı. Hasta grupta tedavi öncesi ve sonrası saptanan hepsidin, lökosit, CRP, sedimentasyon, hemoglobin, demir, ferritin ve kilo değerleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Tedavinin klinik yararını değerlendirmek ve tedavi takibinde kullanılmak üzere hepsidin düzeyi için cut-off değeri belirlendi. BULGULAR: Hasta grupta hepsidin ve sedimentasyon düzeyi, kontrol grubuna göre daha yüksek saptandı (p<0.001). Hasta grupta ferritin ve hemoglobin değerleri kontrol grubuna göre daha düşük saptandı (p<0.001). Çalışmaya alınan tüm vakalarda ve hasta grubunda hepsidin ile diğer parametreler arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p>0.05). Hasta grupta, sedimentasyon, CRP, WBC ve hepsidin değerlerinde istatistiksel olarak anlamı düzeyde düşüş saptandı (p<0.01). Ayrıca hasta takibinde kullanılmak üzere hepsidin için alınacak cut off değeri 190,78050 pg/mL (sensitivite %80 ve spesifite %62,5 ) olarak saptandı. TARTIŞMA: Hasta grupta, kontrol grubuna göre demir, ferritin, hemoglobin düzeylerinin daha düşük saptanması ve sedimentasyon, hepsidin düzeyinin daha yüksek saptanması Çölyak Hastalığı'nda hepsidin düzeylerinin demir metabolizmasından çok inflamasyondan etkilendiğini düşündürdü. Glutensiz diyetle birlikte azalan inflamasyon sonrası değerlendirilen hepsidin düzeylerinde belirgin azalma saptanması bize hastaların tedaviye yanıtını değerlendirmede hepsidinin önemli bir belirteç olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Hastaların takibinde ve tedavi yanıtının değerlendirilmesinde saptadığımız cut-off değeri kullanılabilir.
INTRODUCTION: In this study, we aimed to evaluate the relationship between hepcidin with inflammation markers and anemia. We also planned to show whether hepcidin can be used as a marker to follow Celiac Disease and to evaluate treatment efficacy. We suggest that follow-up of hepcidin levels may be useful in the routine follow-up of patients and in evaluating response to treatment. MATERIALS AND METHODS: A total of 80 patients including 40 Celiac patients and 40 healthy controls were included in the study. The groups were compared in terms of age, gender, leukocyte, CRP, sedimentation, hemoglobin, iron, ferritin, height, weight and hepcidin values. Correlation analysis was performed to evaluate the relationship between hepcidin and age, gender, leukocyte, CRP, sedimentation, hemoglobin, iron, ferritin, height and weight in all cases and patient groups studied. Hepcidin, leukocyte, CRP, sedimentation, hemoglobin, iron, ferritin and weight values were compared statistically before and after treatment in the patient group. The cut-off value for hepsidin level was determined to evaluate the clinical benefit of treatment and to be used for following treatment. RESULTS: The hepcidin and sedimentation levels in the patient group were higher than the control group (p <0.001). Ferritin and hemoglobin values were lower in the patient group than in the control group (p <0.001). No significant correlation was found between hepcidin and other parameters in all the cases studied and in the patient group (p> 0.05). There was a statistically significant decrease in sedimentation, CRP, WBC and hepcidin values in the patient group (p <0.01). In addition, the cut-off value of hepcidine was 190,78050 pg / mL (sensitivity 80% and specificity 62,5%) for follow-up treatment. DISCUSSION: Compared to the control group, in the patient group lower levels of iron, ferritin, and hemoglobin levels and higher levels of sedimentation and hepcidin suggest that hepcidin levels in Celiac Disease are highly affected by inflammation, inflammation was found more effective than iron metabolism. The marked decrease in the levels of hepcidin that measured after declining inflammation with gluten-free diet suggests that hepcidin can be used as an important marker in evaluating the response of patients to treatment. The cut-off value we identify in follow-up of patients and in the evaluation of treatment response can be used.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 09.11.2015 tarih ve 2015TIPF0030 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2314
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÜLŞAH EFECİK.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

322
checked on May 27, 2024

Download(s)

370
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.