Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2319
Title: İlk psikotik atak ve kronik şizofreni hastalarının manyetik rezonans spektroskopi bulgularının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of magnetic resonance spectroscopy findings of first episode psychiotic and chronic schizophrenia patients
Authors: Kırtaş, Duygu
Advisors: Rukiye Filiz Karadağ
Keywords: Manyetik Rezonans Spektroskopi
Magnetic Resonance Spectroscopy
Radyografi
Radiography
Şizofreni
Schizophrenia
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmada, ilk psikotik atak hastaları ile kronik şizofreni hastalarının Manyetik Rezonans Spektroskopi (MRS) yöntemi ile dorsolateral prefrontal korteks (DLPK), talamus, hipokampus ve anterior singulat korteks (ASK) metabolit seviyeleri karşılaştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini DSM-IV ölçütlerine göre şizofreni tanısı olan 30 hasta, daha önce ilaç tedavisi almamış veya minimal düzeyde antipsikotik tedavi görmüş 19 ilk atak psikoz hastası ve 30 sağlıklı kontrol vakası oluşturmuştur. DLPFK, ASK, talamus ve hipokampus bölgelerindeki N-asetilaspartat (N-AA), kreatin (Cre), kolin (Cho), miyoinositol (myo-I) metabolit düzeyleri ölçülmüştür. Hasta grubunda psikiyatrik belirti şiddeti Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SANS), Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SAPS), Klinik Genel İzlenim Ölçeği (KGİ) ile değerlendirilmiştir. Çalışmamızda kronik şizofreni hastalarında sağlıklı kontrollere göre DLPFK Cho düzeyinde anlamlı artış, hipokampus N-AA ve Cho düzeylerinde ise anlamlı azalma tespit edildi. Diğer bölge ve metabolit değerlerinde ise gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. İlk atak yaşayan erkek ve kadın hastalarda DLPFK myo-I/Cre ve hipokampal N-AA/Cre oranları anlamlı farklılık gösterdi, erkeklerde DLPFK myo-I/Cre oranı yüksek, hipokampal NAA/Cre ise düşük olarak bulgulandı. Kronik şizofreni hastalarında DLPFK Cho düzeyi negatif belirtiler ile pozitif korelasyon, N-AA düzeyi KGİ puanı ile negatif korelasyon gösterdi. Hipokampal bölgede ise ilk atak psikoz hastalarında SAPS puanı ile myo-I/Cre arasında pozitif korelasyon bulundu. Bu bulgular kronik şizofreni olgularında DLPFK ve hipokampal bölgede nörodejeneratif bir süreci desteklemektedir. İlk atak erkek hastalarda ise hastalığın başlangıcından itibaren nöronal bütünlüğün bozulmuş olabileceğini düşündürmektedir.
The aim of this study was to compare metabolite levels of Dorsolateral Prefrontal Cortex (DLPFC), Anterior Cingulate Cortex (ACC), Thalamus and Hipocampus in patients with chronic schizophrenia and drug-naïve first-episode patients by the use of Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS). 30 patient whom had the diagnosis of chronic schizophrenia according to the DSM IV criteria, 19 first-episode patients who had received no, or minimal, antipsychotic medication and 30 healthy subjects participated in this study. N-Acetylaspartate ( N-AA), creatine (Cre), choline (Cho) and myoinositol (myo-I) levels of DLPFC, ACC, thalamus and hipocampus were measured. Severity of psychiatric symptoms in the patients group are determined by Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS), Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS), the Clinical Global Impression Scale (CGI). Choline levels of the DLPFC was found to be significiantly higher in chronic schizpohrenia patients compared to healthy subjects. Also N-AA and Cho levels of hippocampal region were lower chronic schizophrenia patients than healthy subjects. Regarding the other regions, no significant difference was found between groups. Also, in first episode group, male and female patients showed significant difference for DLPFC myo-I/Cre and hippocampal N-AA/Cre ratios. Myo-/Cre ratio at DLPFC was high, hippocampal N-AA/Cre ratio was low in males. There was a significant positive correlation between Cho levels and negative symptoms and negative correlation between N-AA levels and CGI points at DLPFC in chronic schizophrenia subjects. In hippocampal region, there was a positive correlation myo-I/Cre ratio and SAPS points in first episode subjects. These findings supports a neurodegenerative process at DLPFC and hippocampus in patients with chronic schizpohrenia. From beginning of the first episode of the disease may suggest that impaired neuronal integrity in male patients.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 23.02.2011 tarih ve 2011TPF004 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2319
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DUYGU KIRTAŞ.pdf996.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

196
checked on May 27, 2024

Download(s)

344
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.