Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2328
Title: Denizli bölgesinde kan donörlerinde Bartonella henselae seroprevalansı
Other Titles: Bartonella henselae seroprevalence in healthy blood donors in Denizli
Authors: Yılmaz, Cansev
Advisors: Çağrı Ergin
Keywords: Bartonella Henselae
Zoonoz
Seroepidemiyoloji
İmmünofluoresans
Gönüllü Kan Donörleri
Zoonosis
Seroepidemiology
Immunofluorescence
Voluntary Blood Donors
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Sunulan çalışmada, bölgemizde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kan Merkezi'ne başvuran gönüllü sağlıklı kan donörlerinden serum örnekleri alındı. Toplam olarak 800 sağlıklı kan donörünün serum örnekleri çalışma kapsamına alındı ve immünofluoresans antikor yöntemi ile B.henselae Houston-1 kökenine karşı antikor varlığı test edildi. B.henselae (Houston-1) seroprevalansı %6.0 oranında saptandı. Gönüllü kan donörlerinin 1/32 dilüsyonda 86 (%10.8)'nda, 1/64 dilüsyonda 40 (%5.0)'nda, 1/128 dilüsyonda 4 (%0.5)'nde, 1/256 dilüsyonda 2 (%0.3)'nde, 1/512 dilüsyonda 1 (%0.1)'nde, 1/1024 dilüsyonda 1 (%0.1)'nde B.henselae (Houston-1) seropozitifliği saptandı. Epidemiyolojik ve demografik verilerin istatistiksel analizi, kene tarafından sokulan, ev dışında-bahçede tavşan besleyen ve öğrenci yurtlarında kalan sağlıklı kan donörlerinde yüksek oranda B.henselae (Houston-1) seropozitifliğini ortaya koydu (p<0.05). Kan donörlerinin demografik ve yaşam özellikleri ile ilgili bilgiler kaydedildi. Cinsiyet, yaş, kronik hastalık varlığı, ameliyat öyküsü, alkol ve sigara öyküsü, ev dışında açık alanlarda spor yapma, ev dışında açık alanlarda en az bir gün kalma öyküsü, ev dışında yaralanma öyküsü ve yurt dışına seyahat öyküsü, evcil hayvan besleme ve ısırılma ve tırmalanma öyküsü, yabani hayvan temas öyküsü, yabani hayvan tarafından yaralanma öyküsü, artropodlar ile temas öyküsü, sulak alan bulunma özelliği, bahçe, tarım ve çiftçilik ile uğraşma, hayvancılık, avcılık öyküsüne göre veriler analiz edildi. Seropozitif sonuçlar değerlendirildiğinde anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Literatürlerde birkaç vaka bildirilmiş olmasına rağmen, sağlıklı kişilerdeki bartonelloz seroprevalansı Türkiye'de henüz bilinmemektedir. Pamukkale Üniversitesi Kan Merkezi'ne gelen gönüllü kan donörlerinde B.henselae (Houston-1) seroprevalansı %6.0 oranında saptandı. Dolayısıyla bu araştırma sağlık çalışanlarının bartonelloz hakkındaki bilgisinin geliştirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Sağlıklı görünen kan donörlerinin bartonelloz risk faktörleri yönünden de değerlendirilmesinin gerekli olduğu sonucuna vardık.
In this study, serum samples were collected from voluntary healthy blood donors at Pamukkale University Blood Centre. In total, 800 serum samples were received and tested by immunofluorescence assay for B.henselae (Houston-1) antibodies. Seroprevalence of B.henselae (Houston-1) was found at 6.0% in this study. 86 (10.8%) of voluntary blood donors were seropositive at 1/32 dilution, 40 (5.0%) were seropositive at 1/64 dilution, 4 (0.5) were seropositive at 1/128 dilution, 2 (0.3%) were seropositive at 1/256 dilution, 1 (0.1%) were seropositive at 1/512 dilution, 1 (0.1%) were seropositive at 1/1024 dilution. Statistical analyses of epidemiological and demographical data revealed an increased rate of B.henselae (Houston-1) seropositivity in blood donors dealing rabbits, living in student hostels, to be exposed to tick bites (p<0.05). The demographic information and living properties of voluntary blood donors were recorded. Data were analyzed for sex, age, having chronic diseases, previous operation, smoking, drinking alcohol, doing sports or sleeping or being injured outside, being out in the wild a minimum of once a year, contact or being injured by wild and domestic animals, having arthropod contact, working outdoors, being a farmer, animal breeding, hunting, being close to watery places, traveling to abroad. No significant difference was found for the seropositive results in this study. Although several cases have been reported in literatures, bartonellosis seroprevalence is still not known in healthy peoples in Turkey. The seroprevalence of B.henselae (Houston-1) was 6.0% in the voluntary blood donors who attended to Pamukkale University Blood Centre. Consequently, this study makes us to think that the health care workers should improve their knowledge about bartonellosis. We conclude that it is required to question about B.henselae risk factors in the voluntary blood donors in our region.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2328
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CANSEV YILMAZ.pdf2.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 6, 2024

Download(s)

224
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.