Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2330
Title: Dokosaheksaenoik asidin bilirubin nörotoksisitesini önlemede proflaktik etkisi
Other Titles: The protective effect of docosahexaenoic acid on the bilirubin neurotoxicity
Authors: Özmert Muhammet Ali Özdemir
Becerir, Cem
Keywords: Astrositler
Astrocytes
Bebek-Yenidoğmuş Hastalıkları
Infant-Newborn Diseases
Bilirübin
Bilirubin
Dokosahekzaenoik Asitler
Docosahexaenoic Acids
Nörotoksinler
Neurotoxins
Profilaksi
Prophylaxis
Sarılık-Neonatal
Jaundice-Neonatal
Issue Date: 2011
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Yenidoğan bakımındaki son gelişmelere rağmen bilirubine bağlı santral sinir sistemi hasarı önemli bir problem olma özelliğini korumaktadır. Bilirubinin neden olduğu toksisite birden fazla mekanizma ile ortaya çıkar ve bu mekanizmaların çoğu oksidatif stresin bir sonucudur. Dokosaheksaenoik asidin (DHA) oksidatif strese ve apoptozise karşı nöroprotektif etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada DHA'nın bilirübinin nörotoksisitesini önleyici etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmamızda bir günlük Wistar Albino ratlardan modifiye Cole ve De Vellis yöntemi ile elde edilen astrosit hücre kültürü kullanıldı. Kontrol, bilirubin, DHA ve DHA+bilirubin şeklinde dört grup oluşturuldu. Astrosit hücre kültürlerinde bilirubin farklı konsantrasyonlarda uygulandığında hücrelerin %50'sinin canlılığını kaybettiği değer 10 µM olarak saptandı. Farklı konsantrasyonlarda uygulanan DHA için astrosit hücre ölümüne yol açan bir etki görülmediği gibi hücre canlılığını arttıran en etkin doz 5 µM olarak bulundu. Astrosit hücre kültürüne 5 µM DHA eklendikten dört saat sonra 10 µM bilirubin eklendi ve 72 saat inkübe edildi. DHA'nın bilirubinin oluşturduğu nörotoksisiteye karşı etkisi hücre canlılığı, apoptozis ve antioksidan enzimlerden süperoksit dizmutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktiviteleri ölçülerek değerlendirildi. Çalışmamızda bilirubinin konsantrasyona bağlı olarak astrosit hücre canlılığını 4 µM'ün altında arttırdığı, üstünde ise azalttığı saptandı. Nörotoksisite oluşturulan bilirubin grubu ile karşılaştırıldığında DHA+bilirubin grubunda hücre canlılığının belirgin olarak arttığı, buna karşın apoptozisin belirgin olarak azaldığı tespit edildi (p<0.001). Antioksidan enzimlerden SOD, CAT ve GPx aktiviteleri değerlendirildiğinde DHA+bilirubin grubunda bu enzim aktivitelerinin bilirubin grubuna kıyasla belirgin olarak arttığı bulundu (p<0.001). Sonuç olarak, DHA'nın bilirubinin oluşturduğu nörotoksisiteye karşı hücre canlılığını ve SOD, CAT ve GPx aktivitelerini arttırarak, apoptozisi ise azaltarak nöroprotektif etkisi olduğu gösterildi.
Despite recent improvements in neonatal care the central nervous system damage due to bilirubin is still being an important problem. Toxicity caused by bilirubin occurs more than one mechanism and most of these mechanisms are a result of oxidative stress. Docosahexaenoic acid (DHA) is known to be neuroprotective effects against oxidative stress and apoptosis. This study aimed to evaluate the effect of DHA prevents bilirubin neurotoxicity. Our study, astrocytes in cell culture obtained from 1-day-old Wistar albino rats by the modified method of Cole and De Vellis were used. Control, bilirubin, DHA and DHA+bilirubin group were applied to four groups. Astrocyte cell cultures with different concentrations of bilirubin is applied, %50 of the cells had lost viability value was 10 µM. Such as applied in different concentrations of DHA leads to an effect wasn?t seen in astrocyte cell death, the most effective dose was found to increase cell viability in 5 ?M. DHA in 5 ?M added to the cell culture of astrocytes for four hours after than 10 ?M bilirubin added, afterward all these were incubated for 72 hours. The effect of DHA against bilirubin neurotoxicity was assessed by measuring of cell viability, apoptosis and antioxidant enzymes superoxide dizmutaz (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPx) enzyme activities. In our study, bilirubin increases astrocyte cell viability under 4 ?M and decreases over it, depending on the bilirubin concentration. DHA+bilirubin group significantly increased cell viability compared with bilirubin group generated in neurotoxicity, whereas apoptosis was significantly decreased (p<0.001). Antioxidant enzymes SOD, CAT and GPx activities were evaluated in DHA+bilirubin group, these antioxidant enzyme activities increased significantly compared bilirubin group (p <0.001). As a result, DHA was shown to be neuroprotective which was increased the cell viability and the antioxidant enzymes including SOD, CAT and GPx activities, and reduced apoptosis against neurotoxicity of bilirubin.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2330
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cem BECERİR.pdf42.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.