Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2333
Title: Psödoeksfoliasyon sendromlu ve psödoeksfoliasyon glokomlu hastalarda oküler nabız amplitüdünün dinamik kontur tonometri ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of ocular pulse amplitude by dynamic contour tonometer in patients with pseudoexfoliation syndrome and pseudoexfoliation glaucoma
Authors: Yayla, Kemal
Advisors: Avni Murat Avunduk
Keywords: Glokom
Glaucoma
Göz
Eye
Göz Hastalıkları
Eye Diseases
Kan Akış Hızı
Blood Flow Velocity
Psödoeksfoliasyon Sendromu
Pseudoexfoliation Syndrome
Tonometri-Göz
Tonometry-Ocular
İntraoküler Basınç
Intraocular Pressure
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Psödoeksfoliasyon sendromlu (PES) olgularda, pulsatil oküler kan akımı ve karotis kan akımının azalabileceği bilinmektedir. Psödoeksfoliasyon sendromunda, damarsal regülasyon bozukluğuna ikincil olarak ortaya çıkabilen oküler kan akımındaki azalmanın, düşük perfüzyon basıncı ile yetersiz otoregülasyon nedeniyle optik sinir başı kan akımını etkilediği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, psödoeksfoliasyon sendromlu (PES) ve psödoeksfoliasyon glokomlu (PEG) hastalarda oküler nabız amplitüdünü (ONA) ve oküler kan akımının, dinamik kontur tonometre (DKT) kullanarak değerlendirmesidir. Rutin göz muayenesinde oküler patoloji saptanmayan 40 PES'lu hastanın 40 gözü, 20 PEG'lu hastanın 20 gözü ve kontrol grubundaki 40 hastanın 40 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar, ONA ölçümünü de içeren tam oftalamolojik muayeneden geçirildiler. PES grubunda, Goldmann aplanasyon tonometresi (GAT) ile ölçülen göz içi basıncı (GİB) ortalaması 16,50±2,81 mmHg, DKT ile ölçülen GİB ortalaması 18,62±3,56 mmHg, ONA değeri ortalaması 2,97±1,07 mmHg olarak bulundu. PEG grubunda GAT ile ölçülen GİB ortalaması 16,05±3,59 mmHg, DKT ile ölçülen GİB ortalaması 17,71±4,59 mmHg, ONA değeri ortalaması 3,02±1,17 mmHg olarak bulundu. Kontrol grubunda ise, GAT ile ölçülen GİB ortalaması 15,55±1,88 mmHg, DKT ile ölçülen GİB ortalaması 16,69±2,70 mmHg, ONA değeri ortalaması 2,61±1,00 mmHg olarak tespit edildi. Gruplar arasında, GAT ile ve DKT ile ölçülen GİB değerleri arasında ve ONA değerinde anlamlı fark tespit edilemedi (p>0,05). Ülkemizde sıkça görülen PE'lu olgulardaki, kan akımı ile intraokular basınç arasındaki ilişkiyi yansıtan ONA değerini, kontrol olguları ile karşılaştırdık. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edemedik.
Cases of pseudoexfoliation syndrome (PES), pulsatile ocular blood flow and carotid blood flow have been reported to be reduced. Reduction in ocular blood flow, which is thought to be secondary to vascular dysregulation, is hypothesized to lead to both low perfusion pressure and insufficient autoregulation of the optic nerve head circulation. The aim of this study was to evaluate the ocular pulse amplitude (OPA) and ocular blood flow in pseudoexfoliation syndrome and pseudoexfoliation glaucoma (PEG) using dynamic contour tonometry (DCT). Study was performed on patients that ocular pathology hasn?t been determined in the routine eye examination and 40 eyes of 40 patients that have PES, 20 eyes of 20 patients that have PEG and 40 eyes of 40 patients in control were included to the study. All patients underwent complete ophthalmic examination including ocular pulse amplitude values determined by dynamic contour tonometry. In PES group, mean intraocular pressure (IOP) with Goldmann applanation tonometer (GAT) was 16,50±2,81 mmHg, mean IOP with DCT was 18,62±3,56 mmHg, mean OPA was 2,97±1,07 mmHg. In pseudoexfoliation glaucoma group, mean IOP with GAT was 16,05±3,59 mmHg, mean IOP with DCT was 17,71±4,59 mmHg, mean OPA was 3,02±1,17 mmHg. In control group, mean IOP with GAT was 15,55±1,88 mmHg, mean IOP with DCT was 16,69±2,70 mmHg, mean OPA was 2,61±1,00 mmHg. There was no significant difference between groups with respect to intraocular pressure as measured with GAT (p>0,05), DCT (p>0,05) and OPA (p>0,05). Pseudoexfoliation is a common situation in our country. Ocular pulse amplitude that reflects association between blood pressure and IOP was compared with controls. There was no significant difference in the OPA values between healty, PES and PEG.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2333
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KEMAL YAYLA.pdf689.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on May 6, 2024

Download(s)

26
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.