Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2336
Title: Dört-damar oklüzyon iskemi modelinin uygulandığı sıçanlarda eritropoietinin nöroprotektif etkilerinin davranışsal ve biyokimyasal olarak incelenmesi
Other Titles: Investigation of behavioural and biochemical aspects of the neuroprotective effects of erythropoietin in rats with four-vessel occlusion ischemia
Authors: İzzettin Hatip
Dikbaş, Emel
Keywords: Sıçan
Rat
Four-Vessel Occlusion Ischemia
Dört-Damar Oklüzyon İskemi
Issue Date: 2006
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Eritropoietin (Epo), peptid yapıda diyaliz hastalarında anemi tedavisinde kullanılmakta olan bir ilaçtır ve günümüzde yeni çalışmalar nöroprotektif etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, 4-damar oklüzyon (4-VO) iskemisi, vertebral damarların kalıcı koterizasyonu ile birlikte ana karotis arterlerin bilateral olarak 10 dakika süre ile 60 dakika aralıklarla iki kez klemplenmesiyle iskemi oluşturulmuştur. Çalışma 4 grup içermektedir: 1. sham, 2. serum fizyolojik uygulanan 4-VO, 3. 4- VO'dan 1 saat sonra Epo (20U/kg i.p.) uygulanan, Epo-1 ve 4. 4-VO'dan 6 saat sonra Epo (20U/kg i.p.) uygulanan, Epo-6. Çalışma sonunda sıçanlar dekapite edilmiştir. Hipokampusdeki, malondialdehid (MDA) düzeyi tiobarbitürik asit yöntemiyle ölçülmüş ve nöronal hücreler sayılmıştır. Sonuçlar, 4-VO'nun doğru seçimleri (DS) azaltıp (p<0.0001), yanlış seçimleri (YS) arttırdığını (p<0.001) göstermiştir. Buna karşılık, Epo-1 ve Epo-6 DS'yi arttırırken (sırasıyla p<0.0001 ve p<0.02) YS'yi p<0.01 düzeyine düşürmüştür. Epo-1 ve Epo-6'nın DS ve YS üzerine olan etkileri arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Hipokampus dokusunda ortalama MDA seviyeleri, sham grubunda 31.77±2.05 nmol/g doku düzeyinde olmuştur. 4-VO, MDA'yı 56.70±2.49 nmol/g değerlerine artırmıştır (p<0.0001). Epo-1 ve Epo-6 ise MDA'yı sırasıyla 35.94±2.55 nmol/g (p<0.0001) ve 47.18±2.54 nmol/g'a (p<0.01) azaltmıştır. Ayrıca Epo-1'in MDA düzeyini azaltıcı etkisinin Epo-6'ya göre daha belirgin olduğu anlaşılmıştır (p<0.006). Sham sıçanlarda, CA1'de 126.13±4.25 nöron sayıldı. 4-VO, bu sayıyı 84.28±3.95'e düşürdü (p<0.003). Epo-1 (p<0.0001) ve Epo-6 (p<0.02) bu sayıyı 4- VO grubunda sırasıyla 121.00±3.94 ve 109.94±4.05 değerlerine yükseltti. Öte yandan, sham sıçanlarda CA3'te 80.27±3.96 nöron sayıldı. 4-VO, nöron sayısını 56.67±2.94'e düşürdü (p<0.02). Epo-1 (p<0.03) ve Epo-6 (p<0.0008) bu sayıyı sırasıyla 67.37±4.12 ve 64.00±2.45'e yükseltti. Hücre sayısı üzerine etkileri açısından Epo-1 ile Epo-6 arasında belirgin bir fark gözlenmedi. Sonuç olarak tekrarlanmış 4-VO MDA'yı yükseltmiş, CA1 ve CA3'teki nöron sayısını azaltmış ve belleği bozmuştur. Epo-1 ve Epo-6, yükselen MDA'yı azaltmış, hipokampusdeki nöronları arttırmış ve belleği düzeltmiştir. Bununla birlikte, Epo-1'in MDA üzerindeki etkisi, Epo-6 ile karşılaştırıldığında daha yüksek olmuştur.
Erythropoietin (Epo) is a peptide derivative being used in treatment of anemia in dialysis patients. Plethora of new studies revealed the neuroprotective activity of Epo. In this study, 4-vessel occlusion (4-VO) ischemia was induced by cauterization of the vertebral arteries and bilaterally occluding the carotid arteries for 10 min repeated after 60 min. The study included four groups: 1. sham, 2. 4-VO received saline, control, 3. 4-VO received Epo (20 U/kg i.p.) after one h, Epo-1, and 4. 4-VO received Epo (20 U/kg i.p.) after 6 h, Epo-6. The rats were decapitated at the end of the experiments. The level of malondialdehyde (MDA) was measured by thiobarbituric acid method. The neuronal cell numbers were counted in hippocampus. The results showed that 4-VO decreased correct choices, CC (p<0.0001), whereas increased error choices, EC (p<0.001). Epo-1 and Epo-6 increased CC (p<0.0001 and p<0.02 respectively), whereas decreased EC at p<0.01 level. No significant difference was detected between Epo-1 and Epo-6 for their effects on CC and EC. The level of MDA detected in hippocampus of sham rats was 31.77±2.05 nmol/g tissue. 4-VO increased MDA to 56.70±2.49 nmol/g (p<0.0001). Epo-1 and Epo-6 decreased MDA to 35.94±2.55 nmol/g (p<0.0001) and 47.18±2.54 nmol/g (p<0.01) respectively. The effect of Epo-1 on MDA was greater than Epo-6 (p<0.006). In CA1, 126.13±4.25 neurons were counted in sham rats. 4-VO decreased (p<0.003) the cell number to 84.28±3.95. Epo-1 and Epo-6 increased the number to 121.00±3.94 (p<0.0001) and 109.94±4.05 (p<0.02) respectively in 4-VO group. On the other hand, 80.27±3.96 neurons were counted in CA3 of sham rats. The neurons were decreased to 56.67±2.94 (p<0.02) in 4-VO rats. Epo-1 and Epo-6 increased the number to 67.37±4.12 (p<0.03) and 64.00±2.45 (p<0.0008) respectively. No significant difference was detected between Epo-1 and Epo-6 with regard to their effects on cell number. In conclusion, repeated 4-VO increased MDA, decreased neuronal number in CA1 and CA3 and impaired memory. Epo-1 and Epo-6 lowered the increased MDA, increased the neurons in hippocampus and improved memory. However, the effect of Epo-1 on MDA was greater than Epo-6.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2336
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EMEL DİKBAŞ ilk tez.pdf4.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.