Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2340
Title: Düşük ve normal doğum ağırlıklı bebeklerin 12 aylık büyümesinin izlemi ve büyümeyi etkileyen faktörler
Other Titles: 12-month growth monitoring of low and normal birth weight infants and influencing factors
Authors: Ahmet Ergin
Dikbaş, Emel
Keywords: Antropometri
Anthropometry
Bebek-Düşük Doğum Ağırlığı
Infant-Low Birth Weight
Büyüme
Growth
Büyüme Bozuklukları
Growth Disorders
Issue Date: 2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Düşük ve normal doğum ağırlıklı (DDA ve NDA) bebeklerin 12 aylık izlemi süresince büyümeyi yakalama ve sürdürme durumları ve büyümeye etkili olan faktörleri araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Araştırma bir retrospektif kohorttur. Denizli İli Merkez İlçesinde 01/Haziran/2009-31/Mayıs/2010 tarihleri arasında 2499-1500gr arası doğan 294 DDA bebek ve rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiş 288 NDA bebek çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın başlangıcında sosyodemografik bilgiler bir anket yardımı ile ailelerden toplanmıştır. Bir yıllık izlem süresindeki büyüme, beslenme, Hb düzeyi, izlem sayısı ve aile hekimlerinin bebek izlem kartlarından alınmıştır. Büyümeyi yakalama bebeğin ilgili aydaki izleminde o yaş ve cinse göre ağırlık, boy ve baş çevresi açısından Neyzi ve ark, 2008'de elde ettiği eğrilerde 10. persentili yakalaması olarak kabul edilmiştir. Bulgular: DDA ve NDA bebeklerin 12.ay izlemlerinde ağırlık, boy ve baş çevresi açısından büyümeyi yakalayamayanlar sırasıyla %23,5, %24,7 ve %43,8; %6,1, %10,9 ve %27,4 olarak bulunmuştur. Regresyon analizinde DDA bebeklerde tartı açısından eşin gebeliği istememesi ve babanın boyunun ?165 cm olması; boy açısından babanın boyunun ?165 cm olması, 3 ve 4 nolu Toplum Sağlığı Merkezinde (TSM) oturma, iki gebelik arası sürenin < 24ay olması; yakalayamama; NDA bebeklerde tartı açısından annenin boyunun ?150 cm ve anne eğitiminin ilkokul ve altı olması; boy açısından annenin daha önceden DDA bebek doğurma öyküsü ve anne eğitiminin ?ilkokul büyüme geriliği için risk faktörüdür. Çıkarımlar: Ciddi sayıda büyüme sorunu olan bebek vardır. Yeterli büyümenin sağlanması için özellikle riskli bebekler olmak üzere tüm bebek izlem ziyaretlerinin etkinliğinin arttırılması önerilir.
Aim: To investigate the growth of low and normal birth weight (LBW and NBW) infants during the 12-month follow-up period and to investigate the affecting factors. Materials and methods: This is a retrospective cohort study. 294 LBW infants (2499-1500gr) and a representative sample of 288 NBW infants born in the Denizli city center between June 01,2009-May 31, 2010 were included in the study. Socio-demographic information was collected from the families at the beginning of the study. During 12 month period, babies? growth, nutrition, hemoglobin level, were collected from the family physician?s records. Catch-up growth or sustaining growth were defined as the capturing the age and sex specific 10th percentile in the Neyzi et al, 2008, percentile curves. Findings: LBW and NBW infants who had growth failure at 12-month in terms of weight, height and head circumference were 23.5%, 24.7% and 43.8%; and 6.1%, 10.9% and 27.4%, respectively. Regression analysis in LBW infants showed that regarding weight, spouse's negative attitude towards to pregnancy and spouse?s height ? 165 cm; regarding height, spouse?s height ? 165 cm, being from the 3rd and 4th TSM regions, the period between the pregnancies <24 months; NBW infants showed that in terms of weight, mothers height ?150 cm, mother?s education ? primary school; regarding height, previous history of a LBW infant, mother?s education ? primary school were risk factors. Conclusions: Significant number of infants has growth problems. Increasing the effectiveness of infant follow-up visits is recommended in order to ensure adequate growth in children.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi’nin 10.10.2011 tarih ve 2011 TPF 036 sayılı kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2340
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EMEL DİKBAŞ.pdf19.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on May 29, 2023

Download(s)

10
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.