Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2343
Title: Koroner arter bypass greft cerrahisinde yüksek torakal epidural anestezinin mikst venöz oksijen satürasyonu üzerine etkisi
Other Titles: Effect of high thoracic epidural anesthesia on mixed venous oxygen saturation in coronary artery grafting surgery
Authors: Berk, Derviş
Advisors: Ercan Lütfi Gürses
Keywords: Anestezi
Anesthesia
Anestezi-Epidural
Anesthesia-Epidural
Ağrı-Postoperatif
Pain-Postoperative
Hemodinamikler
Hemodynamics
Koroner Arter Bypass
Coronary Artery Bypass
Oksijen Satürasyonları
Oxygen Saturation
Transplantlar
Transplants
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Çalışmamızda KABG cerrahisi ameliyatlarında; YTEA'nin SvO2, hemodinamik ve solunumsal parametreler, postoperatif ekstübasyon, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri ile hasta memnuniyeti üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Hastane bilimsel komite onayı alındıktan sonra; KABG cerrahisi geçirecek 60 hasta rastgele çalışma grubuna alındı. Yüksek torakal epidural kateter takılabilmesi için hastalardan yazılı izinleri alındıktan sonra, 30 hastaya indüksiyon sonrası C6-C7 seviyelerinden torakal epidural kateter takıldı. 30 hasta kontrol grubu olarak belirlendi. Her iki hasta grubuna da dengeli genel anestezi verildi. YTEA grubuna indüksiyondan sonra levobupivakain ve fentanil karışımından infüzyon başlandı ve postoperatif yoğun bakımdan çıkışa kadar devam edildi. Hastaların indüksiyon öncesi SAB, DAB, OAB, KAH, SpO2, SVB, CO, CI, SVR, PVR, PAB, PKOB, C, BİS, Vücut Isısı, SvO2 ve Htc değerlerine bakıldı. İntraoperatif ve postoperatif hemodinamik değişiklikler, inotrop ve transfüzyon gereksinimi, postoperatif vazodilatatör kullanımı, ek doz analjezik gereksinimleri, aldrete derlenme skorları, ekstübasyon süreleri, VAS değerleri, yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri ile hasta memnuniyeti gibi klinik ve laboratuar veriler kaydedildi. Araştırma sonucu elde ettiğimiz bulgulara göre; iki grup arasında DAB, SpO2, SVB, PKOB, PAB, C, Vücut Isısı, BİS değerleri ile intraoperatif bradikardi gelişimi açısından anlamlı farklılık bulunamadı. İntraoperatif SAB, OAB, KAH, SVR ve PVR ile intraoperatif hipotansiyon gelişimi, aritmi gelişimi, inotrop gereksinimi ve transfüzyon ihtiyacı YTEA grubunda daha düşük bulunmuşken; CO, CI, SvO2 ve Htc gözlemleri YTEA grubunda daha yüksek bulundu. Postoperatif DAB, KAH, SpO2, SVB, Vücut Isısı, C değerleri ile hipotansiyon, aritmi, bradikardi gelişimi ve inotrop gereksinimi açısından iki grup arasında istatiksel açıdan anlamlı farklılık bulunamadı. SAB, OAB, postoperatif hipertansiyon gelişimi, vazodilatatör kullanımı, transfüzyon ihtiyacı, ek doz analjezik gereksinimi, ekstübasyon zamanı, aldrete derlenme skorları, yoğun bakımda ve hastanede yatış süresi YTEA grubunda daha düşük bulundu. VAS değerleri; YTEA grubunda ekstübasyon sonrası 30. dakika, 1., 2. ve 4. saatlerde istatistiksel olarak ileri derecede anlamlıydı. Hasta memnuniyeti YTEA grubunda, analjezik etkinliğin erken başlaması ve ek doz gereksiniminin olmaması nedeniyle anlamlı oranda yüksek olduğu izlendi. Sonuç olarak; YTEA postoperatif etkili analjezi sağlaması, stres cevabını azaltması ve torasik kardiyak sempatektomi oluşturması sonucu daha stabil hemodinami sağlaması gibi olumlu etkileri yanında; yoğun bakım ve hastane kalış süresini kısalttığı bulunmuştur.
In our study, we aimed to research the effects of high thoracic epidural anesthesia on SvO2, hemodynamical and respiratory parameters, postoperative extubation, length of stay in hospital and intensive care unit and pleasure of patient in coronary artery bypass grafting surgery. After ethics committee approval has been taken; 60 patients were randomly included the study who would undergo CABG surgery. Thoracal epidural chatheters were inserted to 30 patients at C6-C7 levels following induction, after the written consents were obtained to insert high thoracal epidural chatheters. 30 patients were determined as control group. Balance general anesthesia was applied to each groups. Infusion of levobupivacaine and fentanyl mixture was started after induction to HTEA group and maintained postoperatively until discharge from intensive care unit. Before induction, SAP, DAP, MAP, HR, SpO2, CVP, CO, CI, SVR, PVR, PAP, PCWP, C, BIS, body temperature, SvO2 and Hct values of patients were obtained. Clinical and laboratory data like intraoperative and postoperative hemodynamic changes, inotropic and transfusion needs, usage of vasodilator postoperatively, additional analgesic need, aldrete recovery scores, duration of extubation, VAS values, lenght of stay in hospital and intensive care and pleasure of patients were recorded. According to results obtained after research; no significant difference was found between two groups in terms of DAP, SpO2, CVP, PCWP, PAP, C, body temperature, BIS values and development of intraoperative bradycardia. While lesser intraoperative SAP, MAP, HR, SVR, PVR, development of intraoperative hypotension, arrhythmia, inotropic and transfusion needs have been found in HTEA group; investigations of CO, CI, SvO2 and Htc have been found higher in HTEA group. No statistically significant difference was found between two groups in terms of postoperative values of DAP, HR, SpO2, CVP, C and body temperature, development of hypotension, arrhythmia and bradycardia, inotropic need. SAP, MAP, development of hypertension, usage of vasodilator, transfusion and additional analgesic need, duration of extubation, aldrete recovery scores, lenght of stay in hospital and intensive care were found lesser in HTEA group. VAS values were statistically significant extremely in HTEA group at thirtieht minute, first, second and fourth hours after extubation. Pleasure of patients in HTEA group was observed significantly high because of early start of analgesic activity and absence of additional dosage. Consequently, it was found that HTEA have shortened lenght of stay in hospital and intensive care unit, besides to provide effective postoperative analgesia, reduce the stres response and create thoracic cardiac sympathectomy.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2343
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derviş BERK.pdf2.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

18
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.