Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2345
Title: Topikal İloprost'un sol internal mammariyan arter vazospazmı üzerine etkisi
Other Titles: The effect of topical İloprost on left internal mammary artery vasospasm
Authors: Verdi, Derviş
Advisors: Ali Vefa Özcan
Keywords: Koroner Vazospazm
Coronary Vasospasm
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: CABG ( Koroner arter bypass greft ) operasyonlarında en çok tercih edilen greft LİMA( Sol İnternal mammariyan arter )'dır. LİMA, hazırlanması sırasında mekanik etkilerden dolayı spazma uğrayabilir. LİMA vazospazmı; myokardiyal iskemiye yol açarak peroperatif mortalite veya morbiditeyi arttırmaktadır. LİMA vazospazmnı engellemek amacıyla , hazırlanışı sırasında sistemik, topikal veya intralüminal vazodilatör kullanmaya ihtiyaç vardır. Bu amaçla en çok kullanılan vazodilatör ajan papaverindir. İloprost, güçlü bir vazodilatör olan prostosiklin'in analoğudur ve periferik vasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan en etkili ajandır. Çalışmamızda CABG cerrahisinde greft olarak kullanılacak LİMA'nın çıkarılması esnasında topikal olarak kullanılan papaverin ve iloprostun antispazmotik etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmamıza ; papaverin grubu(n=8 ), iloprost grubu(n=8) ve kontrol grubu (n=6) olmak üzere toplam 22 hasta dahil edildi. LİMA'nın disseksiyonu sonrası papaverin grubuna; 1mg/ml yoğunlukta hazırlanmış papaverin, iloprost grubuna ise ; 1mikrogram/ml yoğunlukta hazırlanmış iloprost ile emdirilmiş gaz sarılarak 30 dk boyunca bu şekilde bekletildi. Kontrol grubuna ise serum fizyolojik ile emdirilmiş gaz sarıldı. LİMA distal 2cm'lik kısmı her üç grupta alındı ve çalışma amacıyla laboratuara götürüldü. Ancak kontrol grubuna LİMA uç kısmı alındıktan sonra geriye kalan LİMA'ya vazospazmı engellemek amacıyla papaverin uygulandı. LİMA segmenti isometrik kontraksiyon ölçümü için 37 oC Krebs Henseleit solüsyonu içeren organ banyosuna asıldı ve preparatlar dinlendirildi. Bazal değerler elde edildikten sonra 120mM KCl organ banyosuna eklendi ve LİMA'da oluşan kasılma ölçüldü. Preparatlar dinlendirildikten sonra banyoya fenilefrin 1x10-9- 3x10-5 artan konsantrasyonlarda eklendi ve kasılmalar kaydedildi. Preparatlar krebs solusyonuyla yıkandıktan sonra organ banyosuna submaksimal fenilefrin eklendi ve kasılma sağlandı, ardından kasılı haldeki preparatın bulunduğu organ banyolarına asetilkolin 1x10-8 3x10-5 kümülatif artan dozlarda eklenerek gevşeme yanıtı elde edildi. Aynı şekilde, fenilefrin ile kasılma sonrası organ banyolarına bu sefer sodyum nitroprussid 1x10-10-3x10-6 artan konsantrasyonlarda eklendi ve gevşeme yanıtı elde edildi. Çalışmamızda KCl yanıtlarında gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. LİMA segmentinin fenilefrin ile kasılma yanıtları değerlendirildiğinde, kontrol grubunun, papaverin ve iloprost grubuna göre daha az kasıldığı, papaverin grubu ile iloprost grubu arasında ise istatiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü. Fenilefrin ile kasılmış LİMA preparatının asetil kolin ve sodyum nitroprussid ile meydana getirdiği gevşeme yanıtı papaverin gurubunda en yüksek olarak görülmüştür Papaverin, fenilefrin ile kasılmış LİMA'da en iyi maksimal gevşemeyi sağladı. (p<0,01) İloprost, fenilefrinin uyardığı kasılmanın maksimum inhibisyonunda etkisizdir. Bu durum iloprostun LİMA segmentinde fenilefrinin uyardığı kasılmada sınırlı faydası olabileceğini göstermektedir. Bu konuda yapılacak başka çalışmalarda, kalp cerrahisine yeni spazm giderici ajanların kazandırılmasına yardım edebileceği düşüncesini taşımaktayız.
LIMA is the most-preferred graft in CABG surgery. Vasospasm of LİMA might seen because of the mechanic effects at the time of its preparation. Vasospasm can increase peroperative morbidity and mortality by causing myocardial ischemia. There is a need of use systemic, topical and intraluminal vasodilator while prepearing LİMA greft in order to avoid vasospasm. For this purpose, papaverine is the most-widely-used vasodilator agent. Iloprost is the analogue of a strong vasodilator, prostosıklın, which is the most efficient agent used for peripheric vascular diseases. The purpose of this study is to compare the antispasmodic effects of topical papaverine and iloprost at the extraction time of LİMA graft for CABG Surgery. With the inclusion of papeverine group (n=8), iloprost group (n=8) and control group (n=6), in the aggreagte, 22 patient included into the study. Papaverin used in 1mg/ml and iloprost used in 1 mikrogram/ml concentration by soaking sponges and wrapping the LİMA greft for 30 minutes. SF soaked and wrapped in the control group. After dissection, distal 2cm of LİMA taken in each group. However in order to avoid distal LİMA vasospasm papaverine applied. In order to measurement of isometric contraction, LİMA segments were hung in the organ bath including 37 C Krebs Henseleit solution. After having the basal valances, 120mM KCl added to the organ bath and contractions of LİMA was measured. After holding the preparation in the bath 1x10-9-3x10-5 increasing dose of phenylephrine added to the bath and contraction recorded. Preparation washed with krebs solutions and submaximal phenylephrine added to the organ bath and contractions provided. Afterwards, acetylcholine in 1x10-8-3x10-5 consantration increasing doses added to the organ baths including contracted preparation and relaxing obtained. As the same way after contacting of preparation supplied with phenylephrine this time sodium-nitroprussid added in 1x10-10-3x10-6 with increasing consantration and relaxing obtained. In this study, there is no statistically significant difference detected among the groups in the reponse of KCI. The contaction responses with phenylephrine of LİMA segment evaluated and less contaction observed in control group than papaverine and iloprost groups, and there was not any significant difference between both papaverine and iloprost groups. After phenylephrine contracted LİMA preparation, relaxation response was maximal with acetylcholine and sodium-nitroprussid in the papaverine group. Papaverine obtained maximum relaxation with LİMA contracted by phenylephrine (p<0,01). İloprost is not efficient on the maximum inhibition of stimulated contraction by phenylephrine.iloprost has limited benefit on LİMA under phenylephrine stimulated contraction. İn future researches new antispasmolic agents could be detected useful for cardiac surgery.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2345
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DERVİŞ VERDİ.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

104
checked on May 27, 2024

Download(s)

52
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.