Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2350
Title: İleri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda beyin metastazını belirleyen faktörler
Risk factors for brain mtastases in patients with advanced non-small cell lung cancer
Other Titles: Risk factors for brain mtastases in patients with advanced non-small cell lung cancer
Authors: Keskin, Emine
Advisors: Arzu Yaren
Keywords: Risk Faktörleri
Risk Factors
Brain Mtastases
Beyin Metastazını
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı ileri evre KHDAK hastalarında beyin metastazı gelişmesinde etkili prediktif faktörleri değerlendirmek erken tanı ve önlemler için proflaktik tedaviden yarar görebilecek hasta subgrupları oluşumuna katkıda bulunmaktır. Çalışmada 163 hastanın değerleri retrospektif olarak incelendi. 53 hastada metastatik olmayan (3AN2 ve 3B) ve 110 hastada metastatik hastalık vardı. Baskın patolojik tip skuamöz hücreli karsinomdu (% 53.4). Primer tümörler alt zonlardan ziyade üst zonlarda yer alıyordu (% 69.3). Hastaların % 70 inden fazlasında iyi performans skoru (0-1) vardı. 131 hastaya KT verilmişti. 32 hasta ise hiç KT almadan RT/ cerrahi tedavi/ destek tedavisi veya kombinasyonlarını almıştı. Anemi, yüksek LDH seviyesi ve düşük albümin seviyesi sırasıyla 68 ,73 ve 67 hastada görüldü . Median takip süresi 50 haftaydı genel kümülatif sağ kalım oranı tüm hastalarımız arasında % 30 idi, ve median sağ kalım süresi 30 hafta idi. Beyin metastazı geliştikten sonra median sağ kalım zamanı 8 hafta idi. Takip sırasında beyin metastazı gelişen 40 hasta vardı (% 24.5). Prediktif faktör olarak; LDH, kilo kaybı, primer tümör lokalizasyonu, beyin dışında başka uzak metastazın varlığı tesbit edildi, N2 lenf nodu tutulumu ise anlamlılık sınırına yakın olarak bulundu (tablo 20). Biz çalışmamızda beyin metastazı gelişimi üzerine etkili prognostik faktörleri kendi hasta populasyonumuzda belirledik. KHDAK'li hastalarda beyin metastazı gelişmesi üzerine etkili prediktif faktörlerin belirlenmesi ve olumlu prognostik faktörleri olan hastalara PKI'nın standart tedavi olarak önerilebilmesi için yeterli sayıda hasta ile prospektif randomize çalışmalar gereklidir.
The aim of study is to evaluate predictive factors on brain metastasis development in NSCLC patients, and to form patient sub groups that will benefit from prophylactic treatment for early diagnose and preventions. In our study group sguamose cell carsinom was found os predominant pathologıc type of NSCLC (53.4 %). Primary tumors were located predominantly in upper zones (69.3 %) rather than lower zones. More than % 70 of patients had their performance scores (0-1). Chemoterapy were given in 131 patients. 32 patients treated by RT/ surgical treatment/ supplement theraphy or a combination of allof them. Anemia, high levels of LDH and low albumin levels were seen in 68, 73 and 67 patients, respectively. Median follow-up was 50 weeks. Overall survival rate was 30 % among all our patients, with the median survival period of 30 weeks. The survival after the brain metastasis was 8 weeks. 40 patients (24,5 %) developed brain metastasis during the follow-up. Weight loss, LDH, localisation of the primary tumor and an extra metastasis other than brain were determined as predictive factors of the brain metastasis. And N2 lenf nod invasion was found to be close to the significancy borderline. We determined the prognostic factors effective on brain metastasis occurance in our patient population. For determining the predictive factors effective on brain metastasis development in NSCLC patients and to suggest PCI to patients who have positive prognostic factors, there should be enough number of prospective randomized trials.
URI: http://hdl.handle.net/11499/2350
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EMİNE KESKİN.pdf4.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,218
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.