Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2355
Title: Üzüm çekirdeği özütü ile tedavi edilen hipoksik iskemik ensefalopatili sıçanlarda GYRUS dentatus'un stereolojik olarak incelenmesi
Other Titles: Stereological investigation of dentate gyrus in hypoxic ischaemic encephalopathic rats treated with grape seed extract
Authors: Baylan, Hüseyin
Advisors: Esat Adıgüzel
Keywords: Gyrus Dentatus
Sıçan
Hipoksik İskemik Ensefalopati
Morris Su Tankı Testi
Öğrenme Bellek
Stereoloji
Üzüm Çekirdeği Özütü
Gyrus Dentatus
Rat
Hypoxic Ischaemic Encephalopathy
Morris Water Maze
Learning and Memory
Stereology
Grape Seed Extract
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmanın amaçları hem perinatal dönemin mortalite ve morbidite insidansı yüksek bir sorun olan hipoksik-iskemik ensefalopati sonucu gyrus dentatus?ta meydana gelen hücre sayısı değişikliklerini saptamak hem de liyolifize üzüm çekirdeği özütünün antioksidan koruyuculuğunun bu hücre sayısı değişikliği üzerine yaptığı etkiyi incelemektir. Çalışmamızda liyofilize üzüm çekirdekleri bir üzüm türü olan vitis vinifera cinsi üzümden elde edildi. Deneyde Wistar albino cinsi sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar beşerli dört gruba ayrıldı: Birinci gruba (HİE+ÜÇÖ) hipoksi ve iskemi uygulanmasının yanında liyofilize üzüm çekirdeği tatbik edildi (subkutanöz enjeksiyon), 2. gruba (ÜÇÖ) sadece üzüm çekirdeği özütü tatbik edildi, 3. Gruba (kontrol) yalancı operasyon yapıldı, son olarak 4. gruba (HİE) ise sadece hipoksi iskemi yapıldı. Hipoksik iskemi, modifiye Levin modeline göre uygulandı. Sıçanların öğrenme ve bellek fonksiyonları Morris su tankı testiyle ölçüldü. Sakrifikasyon sonrası çıkartılan beyinlerde stereolojik yöntemlerle gyrus dentatus granüler hücre tabakasında granüler hücre sayımı yapıldı ve toplam granüler hücre sayısı hesaplandı. Vücut ve beyin ağırlıkları açısından en düşük ortalama 1.grupta, en yüksek ise 3. grupta olarak saptandı (p<0,05). Morris su tankı testi sonuçlarına göre zaman ve yol açısından birinci grubun performansı diğerlerine göre düşüktü. İstatistiksel olarak zaman açısından 1.-2. ve 1.-3. gruplar arasında, yol açısından ise sadece 1.-2. gruplar arasında anlamlı fark bulundu. Hız açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunamadı. Gyrus dentatus?da bulunan toplam granüler hücre sayıları karşılaştırıldığında en düşük hücre sayısı ortalaması 1.grupta, en yüksek ise 2. grupta saptandı. Fakat gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Morris su tankı testinde 1. grup ile 2. ve 3. grupların performansları zaman açısından karşılaştırıldığında üzüm çekirdeği özütü aleyhine anlamlı bir fark bulunduğundan ve 4. grup ile karşılaştırıldığında ise anlamlı bir fark saptanmadığından liyofilize üzüm çekirdeği özütünün hipoksik-iskemik beyin hasarına bağlı oluşan öğrenme ve bellek yetersizliğini değiştirmediği sonucuna varıldı. Gyrus dentatus?da toplam granüler nöron sayılarının sonuçlarına göre üzüm çekirdeği özütünün hipoksik iskemik sıçanlarda hücre sayısı üzerine anlamlı bir etkiye sahip olmadığı saptandı.
The aims of this study are both to detect the changes of cell count that take place in dentate gyrus due to hypoxic ischaemic encephalopathy which is a problem of perinatal period that has high incidence of mortality and morbidity, and to investigate the effect of antioxidant prototection of lyophilized grape seed extract on this cell count change. In our study lyophilized grape seed is obtained from the grape species vitis vinifera. In the experiment wistar albino rats were used. Rats were seperated into four groups that contain 5 animals in each. Lyophilized grape seed administered to group 1(HIE+UCO) subcutaneously in addition to treating with hypoxia and ischaemia, group 2 (UCO) had only grape seed administration, group 3 (control) had sham operation, lastly group 4 (HIE) had only hypoxia-ischaemia. Hypoxic ischaemia was treated according to the modified Levin model. The learning and memory function of rats were tested via Morris Water Maze. The brains were removed after sacrification. Granuler cells counting was done in the granuler cell layer of dentate gyrus stereologically and total cell number was calculated. In terms of body and brain weights the lowest mean was detected in group 1, and the highest one was of group 3 (p<0,05). According to the results of Morris Water Maze the performance of the first group was lower than those of the others in terms of escape latency and path length. Difference statistically was found only between group 1 and 2 and between groups 1 and 3 in terms of escape letency, in terms of path length difference statistically significant was only found between groups 1 and 2. There was no difference significant among groups in terms of velocity. In comparison of the total granuler cell counts in gyrus dentatus among groups, the lowest cell count mean was detected in group 1, and the highest one in group 2. But there was no difference statistically significant among groups in terms of total neuron numbers. Because of finding a significant difference againts grape seed extract in comparison of the Morris Water Maze Test performances of group 1 with the groups 2 and 3, but no significant difference among groups 1 and 4, it is concluded that lyophilized grape seed extract could not change learning and memory impairment due to hypoxic-ischaemic brain injury. According to the results of total granuler neuron number counts of gyrus dentatus, it is detected that grape seed extract doesn?t have significant effect on cell count in hypoxic ischaemic rats.
Description: Bu tez TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Projeleri kapsamında gerçekleştirilmiştir (Proje No: 108S157, Adıgüzel E, 2008-2012)
URI: https://hdl.handle.net/11499/2355
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hüseyin Baylan.pdf1.59 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

136
checked on May 6, 2024

Download(s)

146
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.