Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2356
Title: Myeloproliferatif hastalıklarda JAK2V617F mutasyonu ile trombosit fonksiyonları arasındaki ilişkinin araştırılması
Other Titles: Relationship between JAK2V617 mutation and platelet functions in myeloproliferative diseases
Authors: Akgün Çağlayan, Gülsüm
Advisors: Ali Keskin
Keywords: Birincil Miyelofibroz
Primary Myelofibrosis
JAK 2
Miyeloproliferatif Hastalıklar
Myeloproliferative Disorders
Mutasyon
Mutation
Trombosit Fonksiyon Testleri
Platelet Function Tests
Trombositoz
Thrombocytosis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Miyeloproliferatif hastalıklar (MPH) bir ya da daha fazla miyeloeritroid hücrenin kemik iliğindeki kontrolsüz proliferasyonu ve periferik kanda matur ve immatur hücrelerin sayısının artmasıyla karakterize, hemostaz ve trombozis anomalileri ve akut lösemiye ilerleme gösterebilen hastalıklardır. WHO'nun yeniden revize edilen kriterlerinde PV, ET ve İMF'nin tanısında JAK2V617F mutasyonu varlığı tanı kriterleri içine girmiştir. Bu çalışmada 60 MPH tanılı hastada JAK2V617F mutasyonu ile trombosit fonksiyonları arasındaki ilişki araştırılması amaçlandı. Çalışma Pamukkale Üniversitesi hematoloji kliniğine başvuran ve yapılan incelemelerde WHO'nun revize edilen kriterlerine göre MPH tanısı alan hastalarda yapılmıştır. Çalışmaya 30'u PV, 28'i ET ve 2'si IMF olmak üzere toplam 60 hasta alındı. Hastaların ADP, ristosetin, epinefrin ve kollagen ile trombosit agregasyon testleri yapıldı. Tüm hastaların %80'inde (48/60) trombosit fonksiyon bozukluğu bulundu. JAK2 mutasyonu pozitif olan hastaların %76,9'unda (30/39), JAK2 mutasyonu negatif olan hastaların ise % 85,7'sinde (18/21) trombosit fonksiyon testlerinde bozukluk saptandı. Tüm PV tanılı hastaların %76,7'sinde (23/30) trombosit fonksiyonları bozukluğu bulundu. PV tanılı ve JAK2 mutasyonu pozitif olan hastaların %72'sinin (18/25) trombosit fonksiyonlarında bozukluk saptanırken, PV tanılı ve JAK2 mutasyonu negatif olan hastaların ise %100'ünde (5/5) bozukluk saptandı. Tüm ET tanılı hastaların %82,1'inde (23/28) trombosit fonksiyonları bozukluğu bulundu. ET tanılı ve JAK2 mutasyonu pozitif olan hastaların %83,3'ünün (10/12) trombosit fonksiyonlarında bozukluk saptanırken, ET tanılı ve JAK2 mutasyonu negatif olan hastaların %81,3'ünde (13/16) bozukluk saptandı. Myelofibrozis tanılı 2 hastanın, 2'sinde de JAK2 mutasyonu pozitifti ve 2'sinin de trombosit fonksiyonları bozuktu. Yaptığımız çalışmada JAK2 mutasyon varlığı ile trombosit fonksiyonları arasında net bir ilişki saptanmamıştır. MPH'larda görülen trombosit fonksiyon bozukluğunun JAK2 mutasyonundan bağımsız olduğunu düşündürmektedir.
Myeloproliferative diseases are a group of diseases characterized by uncontrolled proliferation of one or more lines of myeloerythroid cells in bone marrow and increased number of mature or immature cells in the peripheral blood and are associated with hemostasis and thrombosis anomalies as well as progression to acute leukemia. Presence of JAK2V617F mutation has been included in the revised WHO criteria for the diagnosis of PV, ET and IMF. In this study, the association of JAK2V617F mutation with thrombocyte function was investigated in 60 patients with MPD. The study included 60 patients who are evaluated in Pamukkale University Department of Hematology and diagnosed with MPD according to the revised WHO criteria. Of the total of 60 patients admitted to the study, 30 patients had PV, 28 had ET and 2 had IMF. Thrombocyte aggregation tests were performed with ADP, ristocetin, epinephrine and collagen. Impaired thrombocyte function was found in 80% (48/60) of all patients. 76.9% of the patients (30/39) with JAK2 mutation had thrombocyte dysfunction whereas this ratio was 85,7% (18/21) in the patients without this mutation. Thrombocyte dysfunction was shown in 76.7% (23/30) of all patients with PV. Of these patients, 72% (18/25) with and 100% (5/5) without the mutation had thrombocyte dysfunction. Impaired thrombocyte function was shown in 82,1% (23/28) of the patients with ET. In patients with ET, 83,3% (10/12 ) of the patients with JAK2 mutation and 81,3% (13/16) without JAK2 mutation had thrombocyte dsyfunction. Two patients in the study had myelofibrosis and both had JAK2 mutation and thrombocyte dysfunction. In this study, a clear association with JAK2 mutation and thrombocyte function could not be shown. This finding suggests thrombocyte dysfunction in MPD is not associated with JAK2 mutation.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2356
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÜLSÜM AKGÜN ÇAĞLIYAN.pdf437.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on May 6, 2024

Download(s)

108
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.