Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2358
Title: Toplum ve hastane kökenli deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında mevcut olan risk faktörlerinin sıklığı, etkenler ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanması
Other Titles: The evaluation of frequency of present risk factors, etiyologies and antibiotic sensitivity in community and hospital acquired skin and soft tissue infections
Authors: Suzan Mutlu Saçar
Özen, Güneş
Keywords: Deri ve Yumuşak Doku
Toplum ve Hastane Kökenli İnfeksiyon
Risk Faktörleri
Antibiyotik Duyarlılıkları
Skin and Soft Tissue Infections
Community and Hospital Acquired
Risk Factors
Antibiotic Sensitivity
Issue Date: 2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Basit gibi görünen deri ve yumuşak doku infeksiyonu, kişinin immun sistemine, eşlik eden hastalıklarına, infeksiyon odağının anatomik yerine, etken mikroorganizmaya göre ciddi sonuçlara ve yüksek mortaliteye yol açar. Bu sebeple toplum ve hastane kökenli deri ve yumuşak doku infeksiyonlarını değerlendirirken risk faktörlerini tanımlamak, uygun ve doğru tekniklerle kültür alınmasıyla etkenlerin dağılımının ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi bize tedavide yol gösterecektir. Çalışmamızda toplum ve hastane kökenli deri ve yumuşak doku infeksiyonu olan hastaların mevcut olan risk faktörlerini, klinik semptom ve bulgularını, etkenleri ve antibiyotik duyarlılıklarını saptamak, cerrahi operasyon veya medikal tedavilerin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 237 toplum ve hastane kökenli DYDİ tanısı alan hasta değerlendirilmiştir. Mevcut olan risk faktörlerinden obesite, diyabetes mellitus, hipertansiyon, periferik arter hastalığı, venöz yetmezlik ve hematolojik kanser sıklığının yüksek olduğu saptanmıştır. Alınan kültür sonuçlarından en sık izole edilen gram-pozitif bakteriler koagülaz negatif stafilokoklar ve Staphylococcus aureus, Gram-negatif bakterilerden ise en sık Escherichia coli, Pseudomonas spp izole edilmiştir. P. aeruginosa, E. coli, A. baumanii, K. pneumoniae'da karbapeneme direnç, E. fecalis' te ise vankomisin direnci saptanmıştır. Sonuç olarak, deri ve yumuşak doku infeksiyonu ile takip edilen hastaların riskfaktörleri ve etkenlerinin bilinmesi bize tedavi yaklaşımında yol gösterecektir.
Kin and soft tissue infections may seem simple but the presence of factors such as, the individuals immune system, concomitant diseases, source of infection?s anatomic location (site of location) effective microorganisms can lead to serious and high mortality consequences. That is why, when evaluating community and hospital acquired skin and soft tissue infections, risk factors, accurate culture isolates obtained with appropriate techniques, etiyologies and antibiotic sensitivity should be taken into consideration. The aim of this research was to evaluate community and hospital acquired skin and soft tissue infections, present risk factors, clinical symtoms and signs, etiyologies and antibiotic sensitivity, and the results of either medical or surgical treatments. In this study 237 patients with community and hospital acquired skin and soft tissue infections were evalutated. It was observed that there was a high frequency of existing risk factors such as obesity, diabetes mellitus, hypertension, periferic artery disease, venous insufficiency and heamatological cancers. According to the cultures obtained, it was observed that the most common cultural isolates were gram positive bacteria coagulase negative staphylococci and Staphylococcus aureus, and from the gram negative were Escherichia coli and Pseudomonas spp. It was also observed that P.aeruginosa, E. coli, A.baumanii, K.pneumoniae were carbapeneme resistant and that E. fecalis to vancomisin. It was concluded that knowledge of risk factors and etiyologies in skin and soft tissue infections could be used as guidelines in the treatment of skin and soft tissueinfections.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2358
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÜNEŞ ÖZEN.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

6
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.