Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2360
Title: Obez insülin direnci olan hastalarda IGF-1 gen polimorfizmi
Other Titles: IGF-1 gene polymorhism in obese patients with insulin resitance
Authors: Fulya Akın
Fidan Yaylalı, Güzin
Keywords: Mutasyon
Mutation
Obezite
Obesity
Polimorfizm-Genetik
Polymorphism-Genetic
İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü I
Insulin Like Growth Factor I
İnsülin Direnci
Insulin Resistance
Issue Date: 2009
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: AMAÇ: IGF`ler pankreatik ß hücre gelişimi, büyüme ve devamlılığı için önemli düzenleyicilerdir. IGF genindeki mutasyonlar tip 2 diabet, myokard enfarktüsü, doğum ağırlığı ve obezite ile ilişkili bulunmuştur. Bu ilişkinin temelinde insülin duyarlılığı yer alıyor olabilir. Biz bu çalışmada obez insülin direnci olan hastalarda IGF-1 gen polimorfizmini araştırdık. METOD:Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniğinde tanı alan 101 obez insülin direnci olan hasta (77'si (% 76,2) kadın, 24'ü (% 23,8) erkek, yaş ortalamaları 42,8±11,8 yıl) ve 30 sağlıklı kişi (27'si (% 90,3) kadın, 3'ü (% 9,7) erkek ,yaş ortalamaları 40,8±9,8) dahil edildi. Vakalar Eylül 2007 ve Aralık 2007 tarihleri arasında toplandı. Antropometrik ölçümler, biyokimyasal ve hormonal değerlendirmeler yapıldı. DNA izolasyonu için kan örneği alındı ve DNA izolasyonu yapılarak PCR ile çalışıldı. BULGULAR: Hasta ve Kontrol Grupları'nın tiroid fonksiyonları ve IGFBP3 düzeyleri arasında bir farklılık gözlenmezken, obezlerde IGF, GH düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı düşük bulunmuştur. IGF-I (CA)19 polimorfik bölgenin analizi değerlendirildikten sonra alleler 192-bp `den daha kısa (Grup 1), 192-194 bp(Grup 2) ve 194-bp'den daha uzun (Grup 3), olmak üzere değerlendirildi Hem Hasta hem de Kontrol Grubu'nda Grup 3 belirgin olarak daha sık gözlenmekteydi. Kontrol grubunda 1 hasta Grup 1, 1 hasta Grup 2 ve 28 hasta Grup 3`te yer almakta idi. Hasta (n:71) ve Kontrol Grubu'nda Grup 3'lerin (n:28) tüm verileri karşılaştırıldığında antropometrik, biyokimyasal ve hormonal değerler istatistiksel olarak anlamlı farklı bulunmuştur. IGF-1 düzeyleri de Hasta Grup 3'te (138,51 ±49,3) Kontrol Grup 3`e göre (218,14 ± 69,15) istatistiksel olarak anlamlı düşük tespit edilmiştir (p: 0,00 ). İki grup arasında tiroid fonksiyonları, GH, IGFBP3 ve kortizol düzeyleri açısından bir fark gözlenmemiştir. SONUÇ: Obez insülin direnci olanlarda IGF-1 ve GH düzeyleri normal kişilere göre daha düşüktür. Her iki grupta da en sık gözlenen IGF-1 gen polimorfizmi 194 bp den fazla olan gruptur. Farklı IGF1 genotipleri arasında IGF-1 düzeyleri, biyokimyasal ve hormonal değerler açısından fark bulunmamaktadır. Obezlerde IGF-1 düşüşüne sebep olan IGF-1 gen polimorfizmi dışında başka bir faktör gibi gözükmektedir ve bu IR olabilir.
OBJECTIVE: IGFs (Insulin like growth factors) are important regulators of pancreatic ß cell devolopment, growth and maintanence. Mutations in the IGF genes have been found to be associated with type 2 diabetes, myocardial infarction, birth weight and obesity. These associations could result from changes in insulin secretion. We aimed to investigate IGF- 1 gen polymorphism in obese patients with insülin resistance. METHODS: We included 101 obese patients (women= 77, men=24?ü, mean age 42,8±11,8 year) with insülin resistance who applied to Endocrinology and Metabolism outpatient clinic and 30 healthy subjects ( women=28 , men= 3, mean age ) to study. All datas were colected between September 07 and December 07. At baseline physical examinations and antropometric measurements were done . Genomic DNA from the patients and controls were prepared. Investigated genomic areas were studied using specific primers by PCR methods. Amplified fragments were separated agarose gel electrophoresis and were identified the using the UV gel documentation system. RESULTS: Thyroid function tests and serum IGFBP3 levels were similar between patients and controls whereas IGF, GH and cortisol levels were significantly lower in obese insülin resistant patients. We categorized the IGF-1 (CA)19 polimorphisim area into 3 group as lower than192-bp( group 1) , 192-194 bp (group 2), ve higher than 194-bp (group 3). Group 3 was more frequent in both obese and control groups, When all parameters of group 3 were compared between obese(n: 71) and control groups(n: 28) ; weight, BMI, waist and hip circumfarence, fat distrubution, FBG, TG, HDL, LDL, AST, ALT, Uric acid, insülin levels were significantly different between two groups. IGF-1 levels were also significantly lower in obese group(138,51 ±49,3 ) in than controls(218,14 ± 69,15 ). CONCLUSIONS: IGF-1 levels were significantly lower in obese than normal people, The most frequent IGF-1 gen polymorphism allel is > 194 bp in both obese insülin resistant patients and controls, IGF-1 levels and the other biochemical and hormonal parameters were similar in different genotype groups, The cause of lower IGF-1 levels in obese patients might be different from IGF-1 gene polymorphism and it may be insülin resistance.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2360
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GÜZİN FİDAN YAYLALI.pdf941.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

118
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.