Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2366
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCem Yıldırım-
dc.contributor.authorToprak, İbrahim-
dc.date.accessioned2018-01-19T07:38:30Z
dc.date.available2018-01-19T07:38:30Z
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2366-
dc.description.abstractDiabetes Mellitus (DM) mikro ve makrovasküler sistemleri etkileyen sistemik bir hastalıktır. Diyabet hastalarında korneal değişiklikler de olabilmesine karşın, en sık rastlanan oküler komplikasyon diyabetik retinopatidir (DR). Diyabetik retinal vakülopatinin en erken önde gelen klinik bulgusunun fonksiyonel bozulma olduğu yönünde kanıtlar mevcuttur ve DM retina sinir lifi tabakası (RSLT) hasarına ikincil non-glokomatöz optik nöropatiye neden olmaktadır. Heidelberg retinal tomografi (HRT) optik disk ve retina sinir lifi tabakası hakkında gerçek zamanlı ve niceleyici bilgi sağlamaktadır. Çalışmamızın amacı, Tip 2 DM'si olan ve olmayan hastalarda RSLT ve optik diskin HRT II kullanılarak değerlendirilmesiydi. Çalışma grubu 78 Tip 2 Diabetes Mellitus'lu hasta [38 DR'si olmayan hasta (Grup?1) ve 40 DR'li hasta (Grup?2)] ve yaş-cins uyumlu 50 normal olgudan (kontrol grubu) oluşmaktaydı. Tüm hastalara ve kontrollere ayrıntılı oftalmolojik muayene, görme alanı testi, merkezi korneal kalınlık ölçümü ve HRT II ile optik disk topografisi uygulandı. Bu olguların sağ gözleri istatistiksel analiz için seçildi. Diyabetik olguların glikozile hemoglobin (HbA1c) düzeyleri kaydedildi. Yaş, cinsiyet, göz içi basıncı ve merkezi korneal kalınlık ölçümleri diyabet ve kontrol gruplarında benzerdi (p>0,05). Mean retinal nerve fiber layer thickness (MRNFLT) ve retinal nerve fiber layer cross-sectional area (RNFLcsA) parametrelerinin diyabetik hastalarda anlamlı olarak daha düşük olduğu bulundu (p<0,05). Diyabetik hasta grubunda MRNFLT parametresi ileri diyabet süresi (?120 ay) ve yüksek HbA1c düzeyleri (?% 7) ile anlamlı olarak ilişkiliydi (p<0,05). Grup? 1 ile karşılaştırıldığında; Grup-2'de, yaş, diyabet süresi (?120 ay) ve HbA1c (?% 7) değerlerinin anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu görüldü (p<0.05). Grup?1 ve Grup?2 grup arasında Mean cup depth (MCD) değeri bakımından anlamlı fark mevcuttu (p<0.05). Rim volume (RV), MRNFLT ve RNFLcsA değerleri proliferatif diyabetik retinopati grubunda ve panretinal lazer fotokoagulasyon tedavi grubunda istatistiksel anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Sonuç olarak DM, DR ve uygulanan PRP tedavileri RSLT hasarına neden olmaktadır. RSLT hasarının ileri diyabet süresi ve yüksek HbA1c düzeyleri ile ilişkili olduğu saptandı. Heidelberg Retinal Tomografi diyabetik hastalarda RSLT hasarının saptanmasında ve takibinde bize yardımcı olabilir.en_US
dc.description.abstractDiabetes Mellitus (DM) is a systemic disease that affects micro and macro vascular systems. Although corneal changes may be seen in DM, the most common ocular complication is diabetic retinopathy (DR). There is evidence that functional impairment precedes the earliest clinical manifestations of diabetic retinal vasculopathy and DM causes non-glaucomatous optic neuropathy secondary to retinal nerve fiber layer (RNFL) damage. The Heidelberg retina tomograph (HRT) provides real-time and quantitative information about the optic disc (OD) and RNFL. The aim of the our study was to evaluate the RNFL and the OD using HRT II in patients with or without type 2 DM. The study group consisted of 78 patients with type 2 DM [38 patients without DR (Group?1) and 40 patients with DR (Group?2)] and age-sex matched 50 normal subjects (control group). All patients and controls underwent a detailed ophthalmological examination, automated perimetry, central corneal thickness (CCT) measurement and OD topography by using HRT II. Right eyes of these cases were selected for statistical analysis. Glycosylated haemoglobin (HbA1c) levels of the diabetic patients were noted. The age, gender, intraocular pressure and CCT measurements were similar in patients with diabetes and in the control group (p>0,05). Mean retinal nerve fiber layer thickness (MRNFLT) and retinal nerve fiber layer cross-sectional area (RNFLcsA) parameters were found significantly lower in diabetic patients (p<0,05). In the diabetic patient group, MRNFLT parameter was significantly associated with advanced duration of diabetes (?120 months) and higher HbA1c levels (?% 7). In Group?2, age, duration of diabetes (?120 months) and HbA1c levels (?% 7) were found significantly higher compared with the Group?1 (p<0,05). There was a significant difference with respect to Mean cup depth between Group?1 and Group?2 (p<0,05). Rim volume, MRNFLT and RNFLcsA parameters were significantly lower in proliferative diabetic retinopathy group and panretinal laser photocoagulation (PRP) treatment group (p<0,05). In conclusion DM, DR and PRP therapies cause RNFL damage. It is revealed that RNFL damage is associated with advanced duration of diabetes and high HbA1c levels. Heidelberg Retinal Tomograph may help us to detect and follow up the RNFL damage in diabetic patients.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiabetes Mellitusen_US
dc.subjectDiabetes Mellitusen_US
dc.subjectRetinaen_US
dc.titleTip 2 Diabetes Mellitus'lu hastalarda konfokal tarayıcı lazer oftalmoskopi ile retina sinir lifi tabakası analizien_US
dc.title.alternativeRetinal nerve fiber layer analysis in Type 2 Diabetes Mellitus patients with confocal scanning laser ophthalmoscopyen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US
dc.authorid231530-
dc.authorid161479-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid247059en_US
dc.ownerPamukkale University-
dc.snmzupdated-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeSpecialist Thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept14.01. Surgical Medicine-
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İBRAHİM TOPRAK.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

46
checked on May 27, 2024

Download(s)

20
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.