Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2373
Title: Koroner Yavaş Akım'lı hastalarda sol ventrikül fonksiyonlarının doku doppler ve renkli doku doppler ile değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of he left ventricular functions by the tissue doppler and colour tissue doppler echocardiography in patients with coronary slow flow
Authors: Cerit, Levent
Advisors: Havane Asuman Kaftan
Keywords: Koroner Yavaş Akım
Hastalar
Doku Doppler
Renkli Doku Doppler
Coronary Slow Flow
Patients
Tissue Doppler
Colour Tissue Doppler
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Pulse dalga Doppler ekokardiyografi ile mitral ve pulmoner ven akımları üzerinden sol ventrikülün diyastolik fonksiyonları değerlendirilebilmektedir. Ancak birçok faktör bu metodun sonuçlarını etkileyebilmektedir. Pulse dalga doku Doppler ile mitral anulus hareketlerinin incelenmesi sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun erken teşhisinde önemlidir. İskemi ile ortaya çıkan kontraktilite değişikliklerinin belirlenmesinde strain (S) ve strain rate (SR) verileri, velosite veya yer değişiminden daha üstün olup bölgesel değişikliklerin değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir. Biz bu çalışmada doku/renkli doku Doppler ekokardiyografik görüntülemeyle sol ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesini amaçladık. Çalışmaya Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihleri arasında, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında, tipik göğüs ağrısı nedeniyle koroner anjiografisi yapılan 79 hasta alındı. KYA saptanan 39 hasta (Grup 1) ile epikardiyal koroner arterleri normal saptanan benzer yaş grubundan 40 kişi kontrol grubu (Grup 2) olarak alındı. Doku/renkli Doppler görüntüleme yöntemiyle sol ventrikülün bölgesel sistolik ve diyastolik fonksiyonları retrospektif olarak değerlendirildi. Standart ekokardiyografi kayıtları incelenerek sol ventrikül boşluk, duvar çapları, ejeksiyon fraksiyon ölçümleri yapıldı. Pulsed dalga Doppler ekokardiyografik incelemede E, A, DT ölçümleri, E/A oranı, isovolemik gevşeme zamanı, isovolemik kasılma zamanı, miyokard performans indeksi elde edildi. Pulsed dalga doku Doppler incelemede ortalama Em, Am, Em ve Am diyastolik süreleri, Em dalgası üzerinden deselerasyon zamanı, isovolemik kasılma ve gevşeme süreleri ile velositeleri değerlendirildi. İsovolemik kasılma dalgası üzerinden akselerasyon zamanı, slope belirlendi. Renkli doku Doppler kayıtları üzerinden Strain ve Strain rate ölçümleri yapıldı. M-mode ekokardiyografi ile elde edilen sol ventrikül sistolik ve diyastolik çapları benzer bulundu. İnterventriküler septum ve sol ventrikül posterior duvar kalınlıkları benzer bulundu. Ejeksiyon fraksiyonunun ortalama değeri her iki grupta da normal sınırlarda olmasına rağmen, KYA grubunda daha düşüktü (p:0,01). E dalga velositesi, E/A oranı ve Flow propagation velosite değerleri KYA grubunda daha düşük olarak bulundu (p<0,001). Em velosite ve süresi KYA grubunda kontrol grubuna göre daha düşük bulundu (p:0,001). Em/Am oranı KYA grubunda daha düşük değerlerdeydi (p<0,01). İstatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte E/Em oranının KYA grubunda daha yüksek olma eğiliminde olduğu bulundu (p:0,120). Em dalgasının deselerasyon zamanı KYA grubunda daha büyük değerlere sahipti (p:0,811). Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. IVK dalgasının accT değerleri KYA grubunda daha düşük bulundu (p:0,01). Slope değerleri her iki grupta da benzerdi. IVK dalga velositesi değerleri KYA grubunda daha düşük olarak bulundu (p:0,01). IVK dalga süreleri ve ET süreleri KYA grubunda daha düşük olarak bulundu (p<0,001). Sol ventrikül S ve SR değerleri KYA grubunda kontrol grubuna göre daha düşük bulundu. (p<0,001). Çalışmamızda KYA hastalarında sistolik ve diastolik fonksiyonların bozulmuş olduğunu bulduk.
Left ventricular diastolic functions can be assessed from the mitral and pulmonary vein inflow velocities. But many factors could effect the results of those methods. The early diagnosis of left ventricle diastolic dysfunction by Pulse wave tissue Doppler from mitral annuler motion is important. The detection of changes in strain (S), and strain rate (SR) values is superior to velocity or displacement records and measurements for contractility defects from ischemia and can be useful in identification of left ventricular regional changes. With the acception of this idea, we aimed to asses the left ventricular systolic and diastolic functions in patients with Coronary slow flow (CSF) by the pulsed wave tissue/colour tissue Doppler Echocardiography. Between November 2005 and June 2008, we recruited 79 study subjects into our study who had coronary anjiography for a typical angina pectoris in Pamkukkale University Cardiology Department. Group 1 consisted of patients with CSF (39) and the control grup consisted of subjects with normal coronary flow (40). Systolic and diastolic functions of the left ventricle were evaluated by tissue/colour Doppler retrospectively Standard echocardiographic evaluation of the subjects including the left ventricular diameters, wall thicknesses and ejection fractions were recorded. Measurements of E and A wave velocities and their ratios (E/A), deceleration times, isovolemic relaxation and contraction times and myocardial performance indices were obtained by pulsed wave doppler. Em, Am velocities, total times of Em and Am velocities, isovolemic relaxation and contraction times and maximal isovolemic relaxation (IVR) and contraction (IVC) velocities were obtained by the examination of pulsed wave tissue Doppler. The slope and acceleration time of isovolemic contraction wave were recorded. Strain and Strain rates were determined by Colour Tissue Doppler. We found that left ventricular systolic and diastolic diameters, interventricular septum and left ventricular posterior wall thickness were similar between two groups. Although left ventricular Ejection Fraction were in normal range, that were lower in CSF (p:0,01). E wave velocity, E/A ratio and Flow propagation velocity values were lower in CSF (p<0,001). Em velocity and time were lower in CSF (:0,001). Em/Am ratio were lower in CSF (p<0,01). E/Em ratio tends to be higher in CSF group ,however, this finding is not statistically significant (p:0,120). Deceleration time of Em wave were higher in CSF, which was not statistically different (p:0,811). Acceleration time of IVC wave values were lower in CSF (p:0,01). Slope values were similar in two groups. Velocity of IVC wave values were lower in CSF (p:0,01). Time of IVC wave and Ejection time values were lower in CSF (p<0,001). Strain and Strain Rate values were lower in patients with CSF (p<0,001). We found that systolic and diastolic functions were impaired in patients with Coronary slow flow.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2373
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levent Cerit.pdf785.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 6, 2024

Download(s)

480
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.