Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2377
Title: Koroner arter hastalığı olan bireylerde koroner ateroskleroz ciddiyeti ile serum adiponektin düzeyleri arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between coronary atherosclerosis severity and serum adiponectin levels in the patients with coronary artery disease
Authors: Dursun Dursunoğlu
Göksoy, Hidayet
Keywords: Koroner Arter Hastalığı
Adiponektin
Anjiyografi
Coronary Artery Disease
Adiponectin
Angiography
Issue Date: 2008
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Koroner arter hastalığı olan kişilerde azalmış serum adiponektin düzeyleri, bazı son çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada, anjiyografik olarak farklı KAH gruplarında, serum adiponektin düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. KAH saptanan (? %50 darlık) 86 hasta (70 erkek, 16 kadın) ve koronerleri normal bulunan 33 kontrol (16 erkek, 17 kadın) grubu çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol gruplarında serum adiponektin düzeyleri, iki grup arasında ve hastalarda farklı KAH (tek damar, iki damar ve ? 3 damar hastalığı) gruplarında karşılaştırıldı. Hastaların ortalama yaşı (60,0±9,5 yıl), kontrol grubundan (54,8±10,7 yıl) anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,01). Hipertansiyonu ve diyabeti olanların sayısı ile beden kitle indeksi her iki grupta benzerdi. KAH olanlarda serum adiponektin düzeyi (2,0±2,0 µmg/dL), kontrol grubundan (3,2±2,7 µmg/dL) anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,01). Buna karşın, serum adiponektin düzeyleri, KAH olan hastalarda, hastalıklı damar sayısı grupları arasında ise anlamlı bir fark oluşturmadı (tek damar, n=18, 2,6±2,5 µmg/dL; iki damar, n=16, 1,5±0,9 µmg/dL ve ? 3 damar hastası, n=52, 2,1±2,0; p>0,05). Serum adiponektin düzeyleri, kontrol grubu ile tek damar hastalıklı grup arasında anlamlı bir fark oluşturmazken (p>0,05); hem iki damar ve hem de ? 3 damar hastalıklı gruplarda, kontrol grubuna göre, anlamlı olarak daha düşük saptandı (sırasıyla p=0,01 ve p=0,02). KAH olanlarda, olmayanlara göre, serum adiponektin düzeyleri anlamlı olarak azalmıştır. Serum adiponektin düzeylerinde belirgin bir düşüş, çok damar hastalığının bir ipucu olabilir. Buna karşın, hastalıklı damar sayısına göre KAH hasta grupları arasında, serum adiponektin düzeyleri belirgin bir fark oluşturmamaktadır.
Decreased levels of adiponectin were shown in the patients with coronary artery disease (CAD) in some of the recent studies. In this study, we aimed to evaluate the serum adiponectin levels in different CAD groups as angiographically. We studied 86 patients (70 males, 16 females) with CAD (? 50% stenosis) and 33 controls (16 males, 17 females) with normal coronary arteries. Adiponectin levels were compared between the patient and the control groups, and among the different CAD groups (single vessel, two vessels and ? 3 vessels diseases). Mean age of the patients (60,0±9,5 years) was significantly higher than the control group (54,8±10,7 years, p=0,01). Body mass index and the numbers of the hypertensive and diabetic subjects were similar in both groups. Serum adiponectin levels in CAD patients (2,0±2,0 µmg/dL) were significantly lower than the control group (3,2±2,7 µmg/dL, p=0,01). However, serum adiponectin levels were not significantly different among the CAD patient groups according to the number of the diseased arteries (single vessel, n=18, 2,6±2,5 µmg/dL; two vessels, n=16, 1,5±0,9 µmg/dL and ? 3 vessels disease, n=52, 2,1±2,0 µmg/dL; p>0,05). While adiponectin was not significantly different between the control and the single vessel group (p>0,05), it was significantly lower in both the two vessels and the ? 3 vessels groups than the control group (p=0,01 and p=0,02). Serum adiponectin levels were decreased in CAD patients comparing with the normals. A noticeable decreased in serum adiponectin levels might be a clue of multivessels disease. However, no pronounced differences were found amoung the CAD patient groups according to the number of the diseased arteries.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2377
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HİDAYET GÖKSOY.pdf768.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

10
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.