Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2381
Title: Subklinik hipotiroidili hastalarda aterosklerozun noninvazif erken belirtileri
Other Titles: Noninvasive early predictors of atherosclerosis in patients with subclinical hypothyroidism
Authors: Kılıç, İsmail Doğu
Advisors: Halil Tanrıverdi
Keywords: Aort
Aorta
Ateroskleroz
Atherosclerosis
Dilatasyon
Dilatation
Hipotiroidizm
Hypothyroidism
Karotis Arterleri
Carotid Arteries
Karotis İntima Media
Carotid Intima Media
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Tiroid hormonlarının majör etki yerlerinden birisi de kardiyovasküler sistemdir. Bu nedenle aşikar ve subklinik hipotiroidinin birçok kardiyovasküler etkileri vardır. Ancak subklinik hipotiroidinin klinik ve preklinik ateroskleroz üzerine etkilerini inceleyen çalışma sonuçları çelişkilidir. Bu çalışmada, subklinik hipotiroidili hastalarda akıma bağlı dilatasyon, karotis intima-media kalınlığı ve aortik elastik indeksler değerlendirilerek subklinik hipotiroidi ile aterosklerozun ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Subklinik hipotiroidi saptanan 32 hasta ile (5 erkek, 27 kadın) ile tiroid fonksiyonları normal olan 29 kontrol (8 erkek, 21 kadın ) çalışmaya dahil edildi. Her iki grubun yaş ortalaması birbirine benzerdi (41,5±12,0 ve 38,1±11,4). Subklinik hipotiroidili grupta vücut kitle indeksi kontrollere göre daha yüksekti (sırasıyla, 28,6±5,9 ve 24,9±6,5, p=0,02 ) ancak bel ve kalçaçevresi ölçümleri arasında fark yoktu. Endotel fonksiyonunun bir göstergesi olan brakiyal arterin akıma bağlı dilatasyonu hasta grubunda anlamlı derecede düşüktü (11,5±4,9 ve 14,9±4,2 ,p = 0, 006) ancak grupların karotis intima-media kalınlığı ve aortun elastik özelliklerini gösteren indekleri arasında fark yoktu. Çalışmamızın sonuçları subklinik hipotiroidili hastalarda endotel fonksiyonlarının azaldığını göstermektedir. Ancak aterosklerozun prediktörü olan diğer noninvazif parametreler açısından fark saptanmamıştır.
Since cardiovascular system is one of the major targets of thyroid hormones, overt or subclinical hypothyroidism have many effects on this system. However, the studies on the effects of subclinical hypothyroidism on clinical or preclinical atheroclerosis show conflicting results. In the present study, we aimed to investigate the relationship between subclinical hypothyroidism and atherosclerosis by using flow mediated-dilatation, carotid intima-media thickness and indexes of aortic elastic properties. Thirty two patients (5 men, 27 women) with subclinical hypothyroidism and 29 controls (8 men, 21 women) included in the study. Mean ages were similar between the groups (41,5±12,0 vs 38,1±11,4). Body mass index was higher in the patient group (28,6±5,9 vs 24,9±6,5, p=0,02), whereas waist and hip circumferences were similar. Flow mediated dilatation of the brachial artery which is a measure of endothelial function was lower in the patient group (11,5±4,9 vs 14,9±4,2, p=0,006), however, no significant difference observed between the groups in terms of the carotid intima media thickness and the indexes of the aortic elastic properties. This study shows endothelial function is impaired in patients with subclinical hypothyroidism. However, other noninvasive markers of atherosclerosis were similar between the groups.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2381
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İSMAİL DOĞU KILIÇ.pdf533.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 27, 2024

Download(s)

32
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.