Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2382
Title: Ventilatör ilişkili pnömonide mortaliteyi belirlemede CPIS, APACHE II ve MPM II sistemlerinin karşılaştırılması
Other Titles: Ventilatör ilişkili pnömonide mortaliteyi belirlemede CPIS, APACHE II ve MPM II skorlama sistemlerinin karşilaştirilmasi
Authors: Sırıt, İsmail
Advisors: Hülya Sungurtekin
Keywords: Skorlama Sistemi
Mortalite
MPM II
APACHE II
CPIS
Scoring Systems
Mortality
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Yoğun bakım ünitesinde invaziv girişimler, morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır. En sık gözlenen infeksiyöz hastalık olan ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), tanısına yönelik skorlama sisteminin geliştirilmesi önem kazanmıştır. Bu amaçla geliştirilen, klinik pulmoner infeksiyon skorlama modelinin, uygunluğu tartışmalıdır. Bu nedenle, VİP tanısı konulan hastalarda, üç farklı skorlama modelinin mortalite tahminindeki etkinliklerini karşılaştırmayı amaçladık. Bu prospektif çalışma, hastanemiz anestezi yoğun bakım ünitesinde Temmuz 2011 ? Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalışmaya VİP gelişen 18 yaşından büyük ve en az 48 saat yoğun bakımda tedavi gören 37'si kadın, 43'ü erkek hasta dahil edildi. Koroner arter baypas cerrahisi geçiren, majör yanığı olan, organ nakli yapılan, birçok kez yoğun bakıma kabul edilen hastanın ikinci ve diğer kabulündeki veriler, başka yoğun bakımdan devir alınan hastalar çalışma dışı tutuldu. Hastaların demografik verileri, giriş tanıları, entübasyon nedenleri, yoğun bakıma geldiği servis, yandaş hastalıkları, APACHE II, MPM IIo MPM II24 skorları, yoğun bakım ve mekanik ventilasyonda kalış süreleri, pnömoni etkenleri, tedavi sonuçları ve CPIS değerleri 1, 3, 5 ve 7. günde not edilip mortaliteye etkileri analiz edilmiştir Mortalite %67,5 idi, YBÜ'ne en sık acil servisten hasta kabul edildi, diğer klinik servislerden gelenlerde mortalite oranı anlamlı olarak yüksekti, skorlama sistemlerinden MPM IIo ve MPM II24 değerleri ölenlerde anlamlı olarak yüksekti ancak hiçbir skorlama modelinin ROC eğrisi anlamlı değildi. Sonuç olarak, üç skorlama sisteminin VİP'te mortalite tahmini açısından birbirlerine üstün olmadıkları sonucuna vardık.
Invasive interventions increase morbidity and mortality in ICU. It has been important that development of scoring system intended for diagnosis of VAP, the most observed infectious disease. Accuracy of CPIS model, which was developed for this aim, is controversial. Therefore, we aimed to compare the effectiveness of three scoring models for estiamation of mortality in patients with VAP. This prospective study was performed in Anesthesia ICU of our hospital between July 2012 - July 2012. 37 female and 43 male patients VAP were included trial. Patients were viewed excluding who were underwent coronary artery bypass surgery, who have major burn, who have been transplanted any organ, who have been transfered from another intensive care and by excluding the data of patients who admitted to intensive care many a time, at second and another admissions. Demographical data, admission diagnosis, place from where admitted, reason of intubation, simultaneously illness, APACHE II, MPM IIo and MPM II24 scores, time of stay in intensive care and in hospital, duration of mechanical ventilation, factors of pnuemonia, results of treatment and CPIS values on day 1, 3, 5 and 7 were noted and were analysed their effects to mortality. . Mortality was 67.5%, patients were admitted to ICU most from emergency department, mortality rate was significantly higher in patients admitted from other clinical departments, MPM IIo, MPM II24 values were significantly high in patients who has died but ROC curves were not significant for any of scoring systems. In conclusion; three scoring systems were not superior to each other accordingto the estimation of mortality at VAP.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2382
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
İSMAİL SIRIT.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on May 27, 2024

Download(s)

36
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.