Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2385
Title: Elektrokonvülsif tedavi yapılan psikiyatrik hastalarda oksidatif metabolizmanın değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of oxidative metabolism in patients which treated with electroconvulsive therapy
Authors: Şenyurt, Mahmut
Advisors: Hülya Aybek
Keywords: Antioksidanlar
Antioxidants
Bipolar Bozukluk
Bipolar Disorder
Elektrokonvülsif Tedavi
Electroconvulsive Therapy
Mental Bozukluklar
Mental Disorders
Oksidanlar
Oxidants
Oksidatif Stres
Oxidative Stress
Şizofreni
Schizophrenia
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Elektrokonvülsif tedavi (EKT) günümüzde birçok psikiyatrik hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. EKT'nin oksidan-antioksidan metabolizma üzerindeki etkisi yapılan sınırlı çalışmada farklı sonuçlar ile karşımıza çıkmaktadır. Biz bu çalışmada EKT yapılan hastalarda total oksidan durum (TOD), total antioksidan durum (TAD)'ları incelemeyi ve bunlara bağlı olarak oksidatif stres indeksi (OSİ)' ni hesaplayarak oksidatif metabolizmayı değerlendirmeyi amaçladık. Böylece psikiyatrik hastalıkların oksidatif metabolizma ile olan ilişkisini ve EKT'nin bu metabolizmada yaptığı değişiklikleri araştırmayı istedik. Pamukkale Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından tanısı konulan 14 major depresyon, 11 şizofreni, 8 iki uçlu bozukluk hastası ve 37 sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. Hastalara EKT yapılmasına karar verildi. Tüm hasta gruplarında EKT öncesi TOD değerleri kontrol grubuna göre yüksekti ancak sadece şizofrenlerde istatistiksel olarak anlamlıydı. Total antioksidan durum tüm hasta gruplarında kontrol grubuna göre düşüktü. Oksidatif stres indeksi tüm hasta gruplarında kontrol grubuna göre yüksekti. EKT öncesi TOD değerlerine bakıldığında ilk EKT sonrası bu değerlerin şizofreni, major depresyon, iki uçlu bozukluk hastalarında azaldığı ancak bu azalmanın anlamlı olmadığı görülmüştür. Son EKT'den sonra da şizofreni ve major depresyon hastalarının TOD değerlerinin EKT öncesi değerlerine göre azaldığı fakat iki uçlu bozukluk hastalarında bu azalmanın anlamlı olmadığı bulunmuştur. EKT yapılan hastaların TAD değerlerine bakıldığında ilk EKT sonrası bu değerlerin EKT öncesine göre şizofreni, major depresyon, iki uçlu bozukluk hastalarında arttığı gösterilmiş ancak bu artmanın sadece major depresyon hastalarında anlamlı olduğu anlaşılmıştır. Son EKT sonrası TAD değerleri EKT öncesine göre şizofreni, major depresyon, iki uçlu bozukluk hastalarında artmış ancak bu artışın anlamlı olmadığı görülmüştür. İlk EKT sonrası OSİ değerleri EKT öncesine göre şizofreni, major depresyon , iki uçlu bozukluk hastalarında azalmış ancak bu azalmanın anlamlı olmadığı görülmüştür. Son EKT'den sonra da şizofreni, major depresyon, iki uçlu bozukluk hastalarında OSİ değerlerinin EKT öncesi değerlerine göre azaldığı fakat sadece şizofreni hastalarında anlamlı olduğu tesbit edilmiştir. Sonuç olarak EKT'nin oksidatif stresi arttırmadığı söylenebilir. Ancak hasta sayısının daha fazla olduğu ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Electroconvulsive therapy (ECT) is used in the treatment of many psychiatric diseases. There are few studies on the effect of ECT on the oxidant-antioxidant metabolism and results of these studies are contradictary. In this study we aimed to evaluate the oxidative metabolism in the patient who is treated with ECT by assessing total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and calculating oxidative stress index (OSI). We investigated the association of oxidative metabolism with psychiatric diseases and effects of ECT on oxidative metabolism. 14 major depression, 11 schizophrenia, 8 bipolar affective disorder patients diagnosed by Pamukkale University Psychiatry Department and 37 healty volunteers enrolled in the study. Patients received ECT treatment. TOS values before ECT were higher in all patient groups compared to the control group but this difference was only significant in schizophrenia patients. TAS were lower in all patient groups compared to the control group. OSI was higher in all patient groups compared to the control group. TOS values decreased after first ECT treatment in major depression, schizophrenia, bipolar affective disorder patients but this was not statistically significant. After last ECT, TOS values were significantly lower compared to TOS values before ECT in major depression and schizophrenia patients but this difference was not significant in bipolar affective disorder patients. TAS values after first ECT were higher compared to values before ECT in major depression, schizophrenia, bipolar affective disorder patients but this increase was only significant in major depression patients. After last ECT, TOS values were higher compared to TOS values before ECT in major depression, bipolar affective disorder patients but this difference was not significant. OSI values decreased after first ECT treatment compared to values before ECT in major depression, schizophrenia, bipolar affective disorder patients but this was not statistically significant. After last ECT, OSI values were lower compared to OSI values before ECT in major depression, schizophrenia, bipolar affective disorder patients but this difference was significant only in schizophrenia patientsAs a result, it can be said that ECT does not increase oxidative stres. However, further studies with more patients are needed.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 23.02.2011 tarih ve 2011TPF008 proje nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2385
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAHMUT ŞENYURT.pdf910.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

152
checked on May 6, 2024

Download(s)

150
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.