Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2395
Title: Prostat kanseri etyolojisinde hiperkolesteroleminin yeri ve prostatın farklı kadranlarına uygulanan periprostatik sinir blokajının ağrı skorlarına etkisi
Other Titles: The place of hypercholesterolemia in the etiology of prostate cancer and the effects of different types of periprostatic nerve blockage on the pain scores
Authors: Özarı, Mehmet
Advisors: Saadettin Yılmaz Eskiçorapçı
Keywords: Anestezi
Biyopsi
Hiperkolesterolemi
Prostat
Vücut Kitle İndeksi
Anesthesia
Biopsy
Body Mass Index
Hypercholesterolemia
Prostate
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Çalışmamızda, 12 kadran biyopsinin etkinliğini saptamak, prostat kanseri etyolojisinde hiperkolesterolemi ve obezitenin rolünü araştırmak ve prostat biyopsisi sırasında farklı anestezi yöntemlerini karşılaştırarak en etkin metodu ortaya koymak amaçlandı. Etik Kurul onayı ile prospektif, randomize çalışmamıza; TRUS eşliğinde biyopsi yapılan 296 hasta alındı. Biyopsi öncesinde, total kolesterol, HDL, LDL, VLDL parametreleri çalışıldı. Hastaların vücut kitle indeksleri hesaplandı. Tüm hastalardan 12 kor biyopsi alındı. Hastalar anestezi yöntemine göre üç gruba ayrıldı. 74 hastaya bazal, 74 hastaya apikal enjeksiyon, 74 hastaya lidokain jel ve apikal enjeksiyon uygulandı. Çalışmamızda sextant biyopsiye eklenen 6 lateral biyopsi ile kanser yakalama oranını % 15 oranında arttığı saptandı. 40-50 gramın arasında prostat volümü olan hastalarda taban biyopsilerinin, 40 gramın altında olanlarda taban ve uzak lateral apeks biyopsilerinin kora özgü kanser yakalama oranı sıfırlanmıştır. Total kolesterol, VLDL, LDL ve HDL seviyesi ile prostat kanseri yakalama oranı ve grade'i arasında istatiksel ilişki saptanmadı. Ortalama VKİ BPH grubunda 25.1, prostat kanser grubunda 25.7 olup istatiksel fark bulunamamıştır. Bazal enjeksiyon grubunda ortalama VAS1 3.54, apikal enjeksiyonda 3.41, apikal enjeksiyonla kombine edilen lidokain jel grubunda 2.5 saptanmıştır. Lidokain jel ile apikal enjeksiyon kombinasyonu, sadece apikal enjeksiyona ve bazal enjeksiyona göre VAS1'i istatiksel anlamlı şekilde azaltmıştır. Bazal enjeksiyonda ortalama VAS2 2.48, apikal enjeksiyonda 1.57 olup iki grup arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı saptandı. Sonuç olarak; 50 gramın üstünde prostatlarda 12 kadran biyopsi uygulanmalıdır. 40 gramın altında 8 kor, 40-50 gram arasında 10 kor biyopsi uygulanabilir. Obezite ve hiperkolesteroleminin prostat kanseri etyolojisinde rolü saptanmamıştır. Apikal enjeksiyon ile lidokain jel kombinasyonu prostat biyopsisinde uygulanan anestezi için yeni altın standart olarak düşünülebilir.
The aims of this study were to detect the efficacy of 12 core biopsies; to study the roles of hypercholesterolemia and obesity in the etiology of prostate cancer and to find the most effective anesthesia method for transrectal prostate biopsy. 296 patients had been included in this prospective, randomized study. Approval from the ethics committee had been obtained. All the patients' total cholesterol, HDL, LDL, VLDL parameters had been analyzed before the biopsy procedures. Body mass indices had been calculated. All of patients that had undergone 12 core biopsy procedure. Patients had been randomized into 3 groups consisting basal injections, apical injections and a combination of lidocain gel and apical injections. Each group consisted of 74 patients. Six additional lateral biyopsies increased the cancer detection rate by 15%. Spesific cancer detection of base biopsies in patients with prostate gland 40?50 cc, and the basal and farlateral biopsies in the patients with the prostate gland smaller than 40 cc were zero. No statistical significant correlation had been detected between total cholesterol, VLDL, LDL, HDL levels, the incidence and the grade of prostate cancer. Mean BMI was 25.1 in BPH group and 25.7 in prostate cancer group and there was no significant correlation. Mean VAS1 was 3,54 for the basal injection group, 3,41 for the apical injection group and 2,5 for the combination of lidocain gel and apical injection group. There was a statistical significant decrease in VAS1 in the combination of lidocain gel and apical injection group as compared to the other groups. VAS2 was 2,48 in the basal injection group and 1,57 in the apical injection group showing a statistically significant difference. Finally; 12 core prostate biopsy must be performed for glands larger than 50 cc. For glands smaller than 40 cc 8 core and for glands between 40 and 50 cc 10 core biopsy procedure may be performed. There are no significant roles of obesity and hypercholesterolemia in the etiology of prostate cancer. Combination of lidocain gel with apical injection may be the new gold standard for anesthesia in prostate biopsy.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2395
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEHMET ÖZARI.pdf476.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 27, 2024

Download(s)

124
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.