Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2397
Title: Sleeve gastrektomi rezeksiyon materyallerinde histopatolojik bulgular ile ghrelin ekspresyonu ilişkisi
Other Titles: The relationship between histopathological findings with ghrelin expression in sleeve gastrectomy resection materials
Authors: Gündoğan, Mehmet
Advisors: Neşe Demirkan
Keywords: Morbid Obezite
Sleeve Gastrektomi
Ghrelin
Histopatoloji
Morbid Obesity
Histopathology
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Obezite, komplike ve tedavi edilmesi gereken global bir sağlık sorunudur. Temel problem enerji dengesinin, besin alımı ve depolanması lehine bozulmasıdır. Enerji dengesine en çok etki ettiği düşünülen hormonlardan biri ghrelindir. Bununla birlikte morbid obezite ile ghrelin hormonu arasında henüz kesin olarak açıklanmış bir mekanizma yoktur. Plazma ghrelin düzeyi obezlerde düşük, zayıflarda yüksektir. Bu çalışmanın amacı; morbid obezitede midede görülen histopatolojik değişiklikleri saptamak, ghrelin eksprese eden hücreleri ve endokrin hücre dağılımlarını değerlendirmektir. Ayrıca morbid obezite hastalarında ghrelin ekspresyon durumunu yaş, cinsiyet, BMİ, preoperatif serum ghrelin düzeyi, ek hastalık varlığı gibi parametrelerle karşılaştırmaktır. Çalışmaya 33 morbid obez hasta ve 8 obez olmayan kontrol hasta dâhil edildi. Sleeve gastrektomi uygulanan 33 vakanın rezeksiyon materyalleri prospektif olarak histopatolojik ve immünohistokimyasal (ghrelin ve kromogranin) yöntemlerle değerlendirildi ve plazma ghrelin düzeyleri ölçüldü. Çalışmamızda saptanan histopatolojik bulgular: %63,6 oranında interstisyel lenfosit infiltrasyonu, %60,7 oranında lamina propriyada lenfoid folikül hiperplazisi ve %57,6 oranında pariyetal hücrelerde mikrovezikülasyon/dilatasyon. Endokrin hücre dağılımını değerlendirmek için yapılan kromogranin immünohistokimyasal incelemesinde; ghrelin-kromogranin immünopozitif hücre dağılımı veya preoperatif plazma ghrelin düzeyi-endokrin hücre hiperplazisi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Buna karşılık ghrelin immünopozitif hücre sayısı, midenin proksimal korpus kısmında distal korpusa göre anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Ayrıca kadınlarda gastrik mukozadaki ghrelin immünopozitif hücre sayısı erkeklere kıyasla anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Ancak cinsiyetin, morbid obezite tedavisinde seçilecek cerrahi prosedürü belirlemede gerçekten önemli bir faktör olabileceğini ispatlayacak yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Obesity is a complicated global health problem which needs to be treated. The main problem is the corruption of energy balance in favor of nutrient intake and storage. Ghrelin is one of the hormones which are thought to have the greatest impact on energy balance. However, there has not yet been accurately described a mechanism between the morbid obesity and ghrelin hormone. Plasma ghrelin level is low in obese and high in lean people. The aim of this study is to determine histopathological changes in stomach of morbid obesity and to evaluate the ghrelin-expressing cells and the distribution of endocrine cells. Furthermore, this study also aims to compare the ghrelin expression of obese patients with various parameters such as age, gender, BMI, level of preoperative plasma ghrelin and presence of additional diseases. The study included 33 morbidly obese patients and 8 non-obese control patients. Sleeve gastrectomy resection materials of 33 cases were evaluated with the histopathological and immunohistochemical (ghrelin and chromogranin) techniques and plasma ghrelin levels were measured. Histopathological findings found in this study: interstitial lymphocytic infiltration rate of 63.6%, hyperplasia of lymphoid follicles in the lamina propria in 60.7% and microvesiculation / dilatation of parietal cells in 57.6%. There was no significant correlation found between ghrelin-chromogranin immunopositive cell distribution and preoperative plasma ghrelin levels-endocrine cell hyperplasia in the immunohistochemical examination of chromogranin that has been done to evaluate the distribution of endocrine cells. However, numbers of ghrelin immunopositive cells were significantly higher at proximal corpus compared to those in distal corpus of the stomach. Additionally, the numbers of ghrelin immunopositive cells in gastric mucosa in females are found to be significantly higher compared to males. However, new researches should be done in order to prove that gender can be an important factor in determining the choice of surgical procedure in treatment of morbid obesity.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 15.09.2010 tarih ve 2010TPF018 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2397
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Gündoğan.pdf2.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on May 6, 2024

Download(s)

48
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.