Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2400
Title: Kraniyal manyetik rezonans görüntülemeleri normal olan veya nonspesifik bulgular saptanan serebral palsili çocuklarda manyetik rezonans spektroskopi ile bazal ganglionlardaki metabolit profilinin belirlenmesi ve öğrenme güçlüğü ile ilişkisinin saptanması
Other Titles: Determination of metabolite profile by using magnetic resonance spectroscopy in the basal ganglia of children with cerebral palsy who have normal or nonspesific findings in magnetic resonance imaging and relationship with learning disability
Authors: Mine Cinbiş
Seyhan, Mehmet
Keywords: Bazal Ganglia
Bazal Ganglia Hastalıkları
Basal Ganglia Diseases
Ganglia
Manyetik Rezonans Görüntüleme
Magnetic Resonance Imaging
Manyetik Rezonans Spektroskopi
Magnetic Resonance Spectroscopy
Metabolitler
Metabolites
Serebral Palsi
Cerebral Palsy
Spektroskopi
Spectroscopy
Çocuklar
Children
Öğrenme Güçlüğü
Learning Difficulty
Issue Date: 2011
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Manyetik rezonans spektroskopi (MRS) beynin kimyasını araştırmak için kullanılan güvenli, noninvazif bir tekniktir. Çalışmamızda beyin manyetik rezonans görüntülemeleri (MRG) normal olan serebral palsi (SP)' li çocuklarda bazal ganglionlar (BG)' daki metabolit profilini belirlemek ve öğrenme güçlüğü ile ilişkisini saptamak amaçlanmıştır. Çalışmamıza SP tanısıyla takipli, beyin MRG' leri normal olan veya nonspesifik bulgular saptanan 30 çocuk alındı. Kontrol grubu ise beyin MRG ve nörolojik muayeneleri normal olan 30 çocuktan oluşturuldu. MRS, bilateral BG bölgelerine yerleştirilen tek voksel tekniği ile yapıldı. Kolin (Cho), kreatin (Cr), N-asetilaspartat (NAA) ve miyoinozitol (mI) konsantrasyonlarına uyan sinyaller ile birlikte Cho/Cr, mI/Cr, NAA/Cr, NAA/Cho, NAA/mI oranları değerlendirildi. Her çocuğa California Sözel Öğrenme Testi-Çocuk Versiyonu (CSÖT-Ç) uygulandı. SP grubunda sağ BG NAA, Cr, Cho değerleri ile NAA/Cr, NAA/mI oranları kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük, mI/Cr oranı ise anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Sol BG NAA değeri ve NAA/Cr, NAA/mI, NAA/Cho oranları SP grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük saptandı. CSÖT-Ç uygulamasında A listesi toplam denemeler, A listesi deneme 1 ve deneme 5, B listesi, A listesi kısa ve uzun gecikmeli serbest ve ipucuyla hatırlama puanları, semantik kümelenme sayısı, orta bölge doğru hatırlama yüzdesi, ayrımlanabilirlik SP grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük saptandı. Son bölge doğru hatırlama yüzdesi, toplam karışma sayısı ve cevap eğilimi anlamlı düzeyde SP grubunda yüksek bulundu. SP grubunda, sağ ve sol BG metabolit oranları ile sözel öğrenme testi sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Beyin MRS, MRG'leri normal olan SP'li hastalarda altta yatan nörokimyasal anormalliklerin gösterilmesinde yararlı bir tanı yöntemidir. Beyin MRS'deki metabolit değişikliklerinin, öğrenme ve bellek fonksiyonundaki yetersizliklerin erken dönemde tespit edilmesi, SP'li hastaların uygun zamanda rehabilitasyon ve eğitim sürecine girmelerine olanak sağlayabilir.
Magnetic resonance spectroscopy (MRS) is a safe, noninvasive technique for studying the chemistry of the brain. In our study, it is aimed to determine the metabolite profile in basal ganglions (BG) of the children with cerebral palsy (CP) that have normal brain magnetic resonance imaging (MRI) and the relationship with learning disability. To our study, 30 children with the diagnosis of CP who have normal or nonspesific findings in brain MRI were included. The control group consists 30 children with normal brain MRI and neurological examination. MRS is performed with a single voxel technique that was located in bilateral BG. The signals matching the choline (Cho), creatine (Cr), N-Acetyl-Aspartate (NAA) and myo-inositol (mI) consentrations were examined in conjunction with Cho/Cr, mI/Cr, NAA/Cr, NAA/Cho, NAA/mI ratios. California Verbal Learning Test-Children?s Version (CVLT-C) was performed to every child. Right BG NAA, Cr, Cho levels and NAA/Cr, NAA/mI ratios were significantly lower in CP group than that of the control group. mI/Cr ratio was significantly higher than that of the control group. Left BG NAA levels and NAA/Cr, NAA/mI, NAA/Cho ratios were significantly lower in CP group than that of the control group. In the application of CVLT-C total trials of list A, list A trial 1 and trial 5, list B, short and long delay free and cued recall scores, semantic cluster number, percentage of recall middle region, discriminability were significantly lower in CP group than that of the control group. Percentage of recall recency region, total intrusions number and response bias were significantly higher in CP group. In CP group, no statistically significant relationship were determined between the left and right BG metabolite ratios and verbal learning test results. Brain MRS is a useful diagnostic tool for the demonstration of the underlying neurochemical abnormalities in the patients with CP that have normal MRI. Early detection of the metabolite changes of brain MRS, learning and memory function deficiencies may provide to the patients with CP to enter into the process of rehabilition and education at the appropriate time.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2400
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet SEYHAN.pdf45.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.