Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2403
Title: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Eğitim Merkezi yataklı servislerinde yatmakta olan hastalarda gelişen acinetobacter kan dolaşımı infeksiyonlarının prospektif izlemi ve risk faktörlerinin analizi
Other Titles: Prospective follow-up and analysis of risk factors for acinetobacter bloodstream infections in Pamukkale University Faculty of Medicine, health research and application center
Authors: Uçar, Mehmet
Advisors: Murat Kutlu
Keywords: Acinetobacter
Bakteriyemi
Karbapenem
Prospektif Olgukontrol Çalışması
Risk Analizi
Acinetobacter
Bacteramia
Prospective Case-Control Study
Carbapenem
Risk Analysis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Acinetobacter türleri, hastane infeksiyonuna yol açan etkenler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Acinetobacter spp. birçok antibakteriyele kolay direnç geliştirebilmesi ve kuruluğa dirençli olması nedeniyle zor kontrol edilebilen salgınlara yol açabilmektedir. Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (PAÜ-SARUM)'inde Acinetobacter türleri ile gelişen bakteriyemilerde risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma prospektif vaka-kontrol çalışması olarak 18 ay süre ile yürütülmüştür. Acinetobacter spp. bakteriyemisi olan 23 hasta tespit edildi. Acinetobacter dışı diğer etkenler ile bakteriyemisi olan ve bakteriyemi klinik ve laboratuvar bulgusu olmayan iki kontrol grubu, vaka grubunda yer alan hastalar ile cinsiyet, servis ve yatış zamanı açısından eşleştirilerek oluşturuldu. Vaka grubundaki hastaların 7'si anestezi yoğun bakım ünitesinde (AYBÜ), 12'si hematoloji servisinde, 2'si onkoloji servisinde, 1'er tanesi ise nefroloji servisi ve beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesinde yatmaktaydı. Vaka grubunun kontrol grupları ile karşılaştırılması ile tek değişkenli analizde hastanede yatış süresinin uzun olması (p=0,008) ve total parenteral nutrisyon (p=0,001), kanser kemoterapisi (p=0,048), beta-laktam/beta-laktamaz inhibitörü (p=0,001), karbapenem (p=0,007), teikoplanin (p=0,002) ve antifungal (p=0,008) tedavilerini almak Acinetobacter spp. bakteriyemisi için risk faktörleri olarak bulundu. Çok değişkenli analizde ise analize dahil edilen değişkenlerden hiçbirisi risk faktörü olarak gösterilemedi. Ancak total parenteral nutrisyon kullanımı istatistiksel olarak neredeyse anlamlı bulundu (p=0,051). Sonuç olarak morbiditesi ve mortalitesi yüksek Acinetobacter spp. bakteriyemileri için tek değişkenli analizde de olsa risk faktörlerinin saptanmış olması, hastalığın kontrolü ve uygun tedavinin başlanmasına katkı sağlayacaktır.
Acinetobacter baumannii has become an important cause of nosocomial infection, especially in intensive care units. At the same time many antibacterials can also easily develop resistance and hardly controllable because of being resistant to dryness may lead to outbreaks. The study was planned as a prospective case – control. In this study, Pamukkale University Faculty of Medicine, Health Research and Application Center patients with Acinetobacter species was to determine the risk factors for developing bacteremia. During the study, Acinetobacter spp in blood cultures 23 patients with growth detected in Pamukkale University Health Research Center. Acinetobacter bacteremia with other non- factors and bacteremia with clinical and laboratory findings of two non- control group , the patients in the case group and sex, which was matched in terms of service and hospitalization time was. This case group consisted of 23 patients. 7 patients in the intensive care unit ( ICU) and 12 hematology ward , 2 in oncology services , is one of them lay in the nephrology and brain surgery intensive care unit. At the and of the study; duration of hospitalization (p = 0.008 ), total parenteral nutrition (p = 0.001 ), chemotherapy ( p = 0.048 ), beta -lactam / beta-lactamase inhibitör (p = 0.001), carbapenem (p = 0.007 ), teicoplanin ( p = 0.002) and antifungal (p = 0.008 ) were found to be risk factors such multivariate analysis , but no one has been identified as a risk factor. However, the use of total parenteral nutrition were statistically almost significant (p = 0.051 ) . As a result of the high morbidity and mortality of Acinetobacter spp. for bacteremia in univariate analysis of risk factors have been identified , though , the disease control and will contribute to the initiation of appropriate treatment.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2403
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet Uçar.pdf828.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 6, 2024

Download(s)

30
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.