Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2410
Title: Bir üniversite acil servisine başvuran ve akut koroner sendrom tanısı alan hastaların özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Examining the features of the patients consulting the emergency department of a university and having acute coronary syndrome
Authors: Özen, Mert
Advisors: Mustafa Serinken
Keywords: Acil Durumlar
Emergencies
Acil Tedavi
Emergency Treatment
Acil Tıp
Emergency Medicine
Ağrı
Pain
Göğüs Ağrısı
Chest Pain
Kalp
Heart
Koroner Hastalık
Coronary Disease
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Acil servislerde, akut koroner sendrom tanılı hastaların erken tanı ve tedavisi hayati önem arz eder. Bu çalışmada akut koroner sendrom tanısı alan, takip ve tedavisi yapılan hastaların verilerinin incelenmesi amaçlandı. Dört yıllık çalışma süresinde, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servisinde akut koroner sendrom tanısı almış olan 602 hasta çalışma grubunu oluşturdu. Hastaların cinsiyetleri, acil servise geliş şikayetleri, geliş zamanları, aldıkları tanılar ve sonuçları değerlendirildi. Olguların; çoğunlukla erkek cinsiyette olduğu, özgeçmişlerinde en sık HT, KAH ve DM eşlik ettiği, yaş ortalamasının 52.4± 9.4 olduğu, en sık 05:00-08:00 ve 17:00-20:00 saatleri arasında başvuruda bulunduğu, hafta sonları daha sık başvuru olduğu, en çok Aralık ayında başvuru olduğu, en sık başvuru şikayetinin göğüs ağrısı olduğu, acil serviste ortalama 2.5±2.4 saat kaldığı, her iki cinsiyette en sık tanının UA olduğu, yaş ilerledikçe NSTEMI tanısının arttığı saptanmıştır. STEMI tanılı hastaların kısa süre içinde Kardiyoloji yoğun bakım servisine yattığı görüldü. Bu çalışmada, acil servise başvuran akut koroner sendromlu olgular ile ilgili veriler elde edilmiştir. Olgu sayımız yeterli olmadığı için bir genelleme yapılması mümkün olmasa da, bu tür verilerin acil servislerde AKS olgularının tanı ve tedavisinde yol gösterici olacağını düşünmekteyiz.
It's crucial in emergency departments to early diagnose patients having acute coronary syndrome and treat them immediately. In the current study, it is aimed to examine the data of the patients diagnosed as acute coronary syndrome. Participants of the four-year study consist of 602 patients diagnosed as acute coronary syndrome in the emergency department of Pamukkale University. Gender of the patients, their complaints, register time, their diagnosis and results are evaluated. Data showed that most of them are males, mostly they have history of HT,CAD and DM, their mean age is 52.4± 9.4, most frequent register time is 05:00-08:00 and 17:00-20:00, it involves mostly weekends and the month December, the most common complaint is chest pain, their duration at the hospital is 2.5±2.4 hours, most common diagnosis in both genders is UA, the diagnosis of NSTEMI increases as patients get older. Patients diagnosed as STEMI in emergency department are referred to Cardiology Intensive Care Unit. In the current study, data are gathered about patients having acute coronary syndrome and consulting to the emergency department. Although it is not possible to make a generalization due to the inadequate case, we think that such kind data can help in the diagnosis of ACS cases in emergency departments.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2410
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mert ÖZEN.pdf34.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

44
checked on May 6, 2024

Download(s)

6
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.