Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2412
Title: Servikal kafes kullanımında füzyon amaçlı otogreft kemik kullanımı
Other Titles: Anterior cervical discectomy with fuzyon
Authors: İbrahimoğlu, Muhammet
Advisors: Mehmet Erdal Coşkun
Keywords: Servikal Disk Hernisi
Anterior Servikal Diskektomi
PEEK Kafes
Cervical Disc Hernia
Anterior Cervical Discectomy
PEEK Cage
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmada Ocak 2009 ile Mayıs 2014 tarihleri arasında, tek veya komşu çoğul seviyelerde servikal disk herniasyonu nedeniyle anterior servikal mikrodiskektomi sonrası içi boş Peek kafes(ASD+KAFES) konulan 22 hasta ile, diskektomi sonrası içi otogreft kemik(servikal korpus ön kenarı) ile doldurulmuş Peek kafes (ASD+KAFES+OTOGREFT) konulan 58 hasta iki ayrı gurup halinde retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya dahil edilen hastaların 27 si kadın 53 ü erkekti. Ortalama yaşı 52,90(17-79 arası) idi. Hastaların ortalama takip süresi 1 yıldı. Yaş ve cinsiyet açısından iki gurup arasında anlamlı fark mevcut değildi. Tüm hastalar postop erken dönemde iki yönlü servikal grafileri ve uzun dönme takiplerinde ise servikal aksı ve füzyonu değerlendirmek için servikal BT 'leri ile değerlendirildi. Servikal disk hastalığının en sık görüldüğü seviyeler C4-5 (25 hasta) ile C6-7 (43 hasta) olup bu iki mesafenin serideki toplam oranı %85'ti. Hastaların preop ve son kontroldeki nörolojik durumlarının tespitinde, Benzel'in modifiye ettiği Japon Ortopedi Birliği (JOA) skoru kullanıldı. Preop-postop disk yüksekliği, foramen yüksekliği ve mesafeye konulan otogreft kemiğin füzyonu oranı servikal BT'de Hounsfield Ünitesi değerleri ölçülerek değerlendirildi. Elde edilen ölçümler istatistiksel testler kullanılarak değerlendirildi ve 0.05'ten küçük sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi. ASD+kafes ve ASD+kafes+otogreft kemik konulan hastaların postoperatif direkt grafileri ve servikal BTleri kullanılarak ölçülen bu parametreler, preoperatif değerleriyle kıyaslandı ve heriki grubun sonuçları karşılaştırıldı. Sonuçta; füzyon uygulanan hastaların disk mesafesi ve foramen yüksekliğinin korunduğu hatta arttığı tespit edildi. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Füzyon oranları da heriki gurup için koronal, sagittal ve axial servikal BT leri ile hunsfiled skalası kullanılarak ölçüldü. Kıyaslama sonucunda füzyon oranı ASD + KAFES + OTOGREFT konulan hasta gurubunda, ASD + KAFES konulan guruba göre istatistiksel olarak daha anlamlıydı (p<0,05). Çalışmamızda servikal disk hastalarında, anterior diskektominin yanı sıra bir füzyon sistemi ve greft materyali kullanarak, kafesteki füzyonun daha güvenli olup olmadığını, postoperatif uzun dönemde klinik düzelmenin yanı sıra, radyolojik olarak da anlamlı ve olumlu değişimlere yol açıp açmadığını araştırdık. Halen füzyonun tartışıldığı günümüzde, bizim çalışmamızın sonuçlarının, bundan sonraki araştırmalara katkıda bulunması açısından anlamlı olacağı düşünülmektedir.
In this review, we retrospectively studied on two separate groups operated between January 2009 and May 2014. The first group consisted of 22 patients who were placed with hollow cage(ACD+Cage) after minimally invasive, anterior cervical microdiscectomy due to the cervical disc herniation at single level or multiple levels of neighbors; and the second group consisted of 58 patients who were placed with autograft bone(osteophytes) filled cages(ACD+Cage+Otograft) after discectomy. 27 were female and 53 were male of the included patients. Mean age was 52.90(between 17-79). The average follow-up period was 1 year. There were no significant differences in terms of age and gender between the two groups. All patients underwent preoperative and postoperative cervical CT s. Preoperatively CT, MRI, EMG tests of patients were also available. Postoperative radiograph of bilateral cervical, cervical lateral flexion and extension radiographs and the cervical CT results were evaluated. Cervical disc disease is most commonly seen on the level of C4-C5(25 patients) and C6-7(43 patients) and the total rate of from these was 85% in two series. For determination of patients' neurologic status on preoperative and final examinations, Japanese Orthopaedic Association(JOA) score which is modified by Benzel was used. Using CT and plain radiography, preoperative-postoperative cervical disc height, foraminal height were evaluated. The measurements were assessed using statistical tests and scores less than 0.05 was considered as statistically significant results. These parameters which was measured using postoperative cervical CT scans and radiographs of the ACD+cage and ACD + cage + autograft bone placed patients were compared with preoperative values and results of the both groups were compared. Consequently; disc space and foramen heights of patients who have undergone fusion is found not only maintained, even increased. The results were statistically significant(p<0.05). Fusion rates for both groups was measured with the coronal, sagittal and axial cervical CT scans using the hunsfiled s scale. Fusion rate in patients with ACD + CAGE + autograft, was statistically more significant than patients with ASD + CAGE (p <0.05). In our study, we wanted to show that using a fusion system and a graft material as well as anterior discectomy in cervical disc patients, lead to significant and positive radiological changes together with clinical improvement in the postoperative long-term. Where fusion is still debated today, it is considered that the results of our trial would be meaningful to contribute to further research.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2412
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhammet İbrahimoğlu.pdf1.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

222
checked on May 6, 2024

Download(s)

140
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.