Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2414
Title: Koroner baypas cerrahisi sonrasında görülen kardiyak, renal ve pulmoner fonksiyon bozukluklarında B-tipi natriüretik peptid' in belirleyici rolü
Other Titles: The predictive value of B-type natriuretic peptid to after coronary artery bypass surgery cardiac, renal and pulmonary dysfunction
Authors: Mustafa Acar
Dereli, Münevver
Keywords: Kardiyopulmoner Bypass
Cardiopulmonary Bypass
Morbidite
Morbidity
Natriüretik Ajanlar
Natriuretic Agents
Postoperatif Dönem
Postoperative Period
Issue Date: 2011
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: BNP (Brain Natriuretik Peptid), ventrikül fonksiyonundaki değişikliklere duyarlı ve aynı zamanda bu değişikliklerin spesifik belirleyicisi olan ventriküler bir hormondur. Asemptomatik sol ventrikül yetmezliği için BNP örnek görüntüleme testidir. Bu çalışmanın amacı, koroner baypas yapılacak hastaların preoperatif plazma NT-proBNP düzeyleri ile postoperatif dönemde görülen kardiak, renal ve pulmoner disfonsiyonu gösteren erken morbidite göstergeleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 11 aylık dönem boyunca koroner baypas yapılan 100 ardışık hastayı ileriye dönük olarak değerlendirdik. Hastaların başka bir sistem ile ilgili ve ek kardiyak problemi mevcut olmamakla birlikte EF leri % 40'nin altında değildi. Operasyon öncesi plasma NT-proBNP düzeyleri, erken postoperatif morbidite bulgularıyla istatistiksel olarak karşılaştırıldı. NT-proBNP analizi, Electrohemoluminescent immunassay metodu ve Roche Dıagnostıc Indianapolis, Indiana ProBNP Elecsys autoanalyzer tekniği ile yapıldı. 125 pg/ml üzeri düzey kardiyak fonksiyonlardaki bozukluğun göstergesi olarak kabul edildi. Postoperatif morbidite kriterleri şu şekilde belirlendi; yoğun bakım ünitesinde 3 günden, hastanede 7 günden daha fazla kalış süresi, 48 saatin üzerinde mekanik ventilatör desteği, İABP (intraaortik balon pompası) desteği veya inotrop ihtiyacı. Tüm analizler SPSS (Statistical Packages for the social sciences) versiyon 17 kullanılarak yapıldı. Morbidite kriterlerinin bir ya da daha fazlası 100 hastadan 57'sinde (% 57) rastlandı. Morbidite saptanan ve saptanmayan hastalar arasında demografik bulgular açısından bariz farklılık yoktu. Morbidite saptanan 57 (% 57) hastanın preoperatif plasma NT-pro BNP düzeylerinin ortalaması 1544.94±3224pg/ml iken, morbidite gözlenmeyen 43 (% 43) hastanın plasma NT-proBNP düzeylerinin ortalaması 930.43±1838 pg/ml idi. Elde edilen sonuçlara göre, preoperatif plasma NT-proBNP düzeylerinin koroner baypas yapılacak hastalarda erken postoperatif morbidite açısından güvenilir bir belirleyici olduğu sonucuna varılmıştır.
Brain natriuretic peptid (BNP) is a ventricular hormone that is sensitive and specific marker of changes in ventricular function. It is sample screening test for symptomless left ventricular failure. The aim of this study was to examine the correlation between the preoperative plasma level of NT-proBNP and postoperative cardiac, renal besides pulmonary dysfunction early morbidity in patients undergoing to coronary artery bypass. During the 11 months period, we prospectively evaluated 100 consecutive patients who were operated on for coronary artery bypass. Patients had not have other system and cardiac disease and had not EF ? 40. Preoperative plasma NT-proBNP values was statistically compired with early postoperative morbidity findings. NT-proBNP analysis was made by Electrohemoluminescent immunassay method and Roche Diagnostic Indianapolis, Indiana proBNP Elecsys autoanalyzer with technic and ?125 pg/ml was accepted sign for cardiac function disorder. Postoperative morbidity criteria were accepted as; staying longer than 3 days in intensive care unit and longer than 7 days in hospital, mechanic ventilator support longer than 48 hours, necessity for inotrop or IABP (intraaortic balloon pump) support. All analysis were performed by using SPSS (Statistical Packages for the social sciences) version 17. One or more of above criteria for morbidity are established for 57 of 100 (57 %) patients. There were no significant difference for demographic findings between the patients who morbidity were established and not. Preoperative mean plasma NT-proBNP level was 1544.94±3224 pg/ml in 57 (57 %) patients with morbidity while 930.43±1838 pg/ml among 43 (43 %) patients with no morbidity with the results. It is concluded that preoperative plasma NT-proBNP level is a reliable indicator for early postoperative morbidity in patients undergoing coronary artery bypass.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2414
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MÜNEVVER DERELİ.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.