Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2416
Title: Henöch Schönlein Purpuralı hastalarda pentraksin 3 serum düzeyi ve gen ekspresyonunun belirlenmesi
Other Titles: In Henöch Schönlein Purpura patients determining the serum levels and gene expression of pentraxin 3
Authors: Çağlar, Murat
Advisors: Selçuk Yüksel
Keywords: Henoch Schönlein Purpurası
Böbrek Tutulumu
IgM Birikimi
Renal Involvement
Pentraxin 3
IgM Deposition
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Henoch Schönlein purpurası (HSP) tanısı ile en az 6 ay takip edilen 60 olgu ve 60 sağlıklı kontrol grubuna ait veriler prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 27?si kız (%45), 33?ü erkek (%55) idi. Ortalama yaş 8.01±2.52, erkek/kız oranı 1.2 saptandı. Hastaların tümünde (%100) palpabl purpura şeklinde cilt tutulumu mevcuttu. Eklem tutulumu 37 olguda (%61.7), gastrointestinal tutulum 30 olguda (% 50), böbrek tutulumu 29 olguda (%48.3) saptandı. Serum pentraksin 3 (PTX3) düzeyi HSP?li hastalarda 1.76±1,18 ng/mL, sağlıklı kontrol grubunda 1,03±0,77 ng/mL olarak tespit edildi. HSP?li hasta grubunda PTX3 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p<0.05). PTX3?ün serum düzeyi böbrek tutulumu olmayan grupta 1.36±0,85 ng/mL, böbrek tutulumu olan grupta 2,2±1,3 ng/mL olarak tespit edildi ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.04). Böbrek tutulumu olan hastalarda cilt biyopsisinde IgM birikiminin istatistiksel olarak daha fazla olduğu görüldü (p=0.008). Serum PTX 3 düzeyi tüm HSP?li hastalarda yüksek olmasına rağmen hiçbir olguda PTX3 gen ekspresyonu tespit edilemedi. Başvuru yaşı, cinsiyet, relaps, döküntü süresi, başvuruda hipertansiyon bulunması, IgA, IgE yüksekliği, eklem, GİS, atipik sistem tutulumu ve erken steroid başlanması ile böbrek tutulumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Serum PTX3 düzeyinin yüksek olması ve cilt biyopsisinde IgM birikimi ile böbrek tutulumu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Çalışmamızda elde ettiğimiz verilerin daha geniş hasta serilerinde ve uzun süreli çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
In our study, sixty patients with Henoch Schonlein Purpura and sixty healthy control group were evaluated prospectively for a period of at least six months. There were 60 HSP patients, 33 male (%55) and 27 female (%45). Mean age was 8.01±2.52 and male/female ratio was 1.2. Dermatologis sign as palpable purpuras was observed in all cases (100%), Joint involvement was noted in 37 cases (61.7%), gastrointestinal involvement was noted in 30 cases (50%) and renal involvement was determinated in 29 cases (48.3%). Mean serum pentraxin3 (PTX3) level in the patients group was 1.76±1,18 ng/mL, and in the healthy control group was 1,03±0,77 ng/ml. The PTX3 level was significantly higher in patient with HSP (p<0.05). Serum pentraxin 3 level in group without renal involvement was 1.36±0,85 ng/mL, in group with renal involvement was 2,2±1,3 ng/mL respectively and this was found to be statistically significant (p=0,004). IgM deposition in skin biopsy in patients with renal involvement was statistically higher (p=0,008). Despite increase in serum PTX 3 level, gene expression was not detected in any cases.. There was no relation between renal involvement and age, sex, development of relapse, the rashlasts longer duration, hypertension, high IgA and IgE level, joint, gastrointestinal system tract, atipic system involvement and early steroid treatment. High serum pentraxin3 level and IgM deposition in skin biopsy correlated with renal involvement. Our results must be supported by studies with larger patient series and long term follow up periods.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 10/01/2012 tarih ve 2012TPF003 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2416
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Çağlar.pdf1.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

30
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.