Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2419
Title: Denizli huzurevinde koah prevalansı ve koah tedavisinde uzun etkili antikolinerjiğin kısa süreli etkinlik ve güvenirlikik çalışması
Other Titles: Prevalence of copd in Denizli resting house and short term efficiency and safety of long acting anticholinergics in copd therapy
Authors: Kavas, Murat
Advisors: Göksel Altınışık
Keywords: Koah Prevalansı
Denizli
Prevalence of Copd
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Genel olarak ileri yasta, sosyoekonomik düzeyi düsük olan kisilerin olusturduğu huzurevi toplumunda, KOAH sıklığının ve KOAH tedavisinde yeni kullanım alanı bulan uzun etkili antikolinerjiğin, kısa süreli etkinlik ve güvenirliliğinin arastırılması. Metod: Denizli huzurevinde yasayan çalısma kriterlerini sağlayan 71 erkeğe, European Community Respiratory Healt Survey II (ECRHS II) anketinden modifiye edilerek hazırlanan anket, hekim tarafından yüz yüze uygulandı. Solunum fonksiyon testi ile, GOLD kriterlerine göre KOAH prevalansı bulundu. GOLD kriterlerine göre Evre2 hastalar ve Evre3 olup FEV1'i %40'ın üzerinde olanlar, randomizasyonla ikiye ayrılıp çift kör plasebo kontrollü çalısmaya alındı. Etken madde (tiotropium) ve plasebo aynı tip cihazla bir ay günde tek doz uygulandı. Çalısma öncesi ve sonrasında SFT, altı dakika yürüme testi ve üroflovmetrik inceleme yapıldı. Bulgular: En sık solunumsal yakınma nefes darlığıydı (%53,5). Bunu %40,8 ile sabah balgamı ve %35,2 sabah öksürüğü takip etti. GOLD kriterlerine göre 27 kisiye (%39,1) KOAH tanısı kondu. En fazla hasta, Evre 2 ve 3 grubunda yer almaktaydı (%29,6). KOAH tanısı alanların içtiği sigara ortalama 65,67 ± 41,03 paket.yıldı. Çalısma sonunda ilaç alan gruptaki FEV1 yüzde değerindeki artıs istatiksel olarak anlamlı bulundu ( p= 0,007). Çalısma sonunda hem istirahat hem de egzersiz satürasyon değeri ilaç alan grupta, plasebo alan gruba göre yüksekti. İlaç alan grup çalısma sonunda toplam 360 saniye olan altı dakika yürüme testini tamamlarken her iki grup ortalama olarak aynı mesafeyi yürüdüler (304 metre). Üroflovmetrik inceleme sonrasında ilaç alan grupta çalısma bitimindeki ölçümde saptanan mesanede kalan idrar miktarı, baslangıca göre 20 ml'den fazla idi. Bu da istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,025). Sonuç: Eğitim ve gelir düzeyi düsük, sigara öyküsü yoğun olan huzurevi erkek topluluğunda KOAH prevalansı yüksek bulundu. Her ne kadar antikolinerjik tedavisi solunum fonksiyonlarını düzeltsede yaslılarda üriner yan etkiler açısından dikkatli izlenmelidir.
Aim: To investigate the prevalence of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) among the population lived in resting house who were at advanced aged and poor socioeconomic status. We also studied short term efficiency and safety of long acting anticholinergics in COPD therapy. Methods: Seventy-one male subjects filled a questionnaire which was modified from European Community Respiratory Health Survey II (ECRHS II) that was applied face to face by a physician. COPD prevalence was detected according to GOLD criteria. Double blind placebo controlled randomized two groups were formed according to stage II and stage 3 but FEV1 less than 40%. Tiotropium or placebo treatment was applied by similar equipment once a day. Pulmonary function tests (PFTs), six minute walking tests, and uroflowmeter were applied to the patients. Results: The most frequent respiratory symptom was dyspnea (53.5%), followed by morning expectoration (40.8%) and morning cough (35.2%). According to GOLD criteria, 27 males have been diagnosed as COPD. Most of the cases were in Stage 2 and 3 (29.6%). Mean cigarette smoking was 65.67±41.03 pacs.year. In the drug group, there was a statistically significant improvement in FEV1 %pred (p=0.007). In comparison with placebo group, the oxygen saturation at rest and exercise were higher in the Tiotropium group. All the patients in Tiotropium group were completed 6 minute duration and in both groups walking distance was same (304m). By uroflowmeter examination, the residue urine was increased 20ml with Tiotropium treatment. When compared with the placebo group, the difference was statistically significant. Conclusion: The COPD prevalence was found high among the resting house male residents, whom the level of education and income was low and the smoking was frequent. However the anticolinegic treatment improves pulmonary function, it must be supervised carefully according to urinary side effects in elderly.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2419
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Kavas.pdf708.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on May 6, 2024

Download(s)

80
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.