Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2420
Title: Polikistik over sendromlu hastalarda omentin ve osteoprotegerin düzeylerinin incelenmesi
Other Titles: The evaluation of serum osteoprotegerin and omentin levels in women with polycystic ovarian syndrome
Authors: İbrahim Veysel Fenkçi
Dereli, Murat Levent
Keywords: Malondialdehit
Malondialdehyde
Omentin-1
Osteoprotegerin
Polikistik Over Sendromu
Polycystic Ovary Syndrome
Issue Date: 2012
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Literatürde Polikistik Over Sendrom'lu (PKOS) hastalarda Osteoprotegerin (OPG) ve Omentin düzeylerinin azaldığını bildiren çalışmalar vardır. Bu çalışmamızda hiperandrojenizm, bozulmuş glukoz metabolizması ve endotel hasarı ile karakterize bir bozukluk olan PKOS'ta OPG, Omentin ve insülin direnci arasındaki ilişkiyi ve Malondialdehit (MDA) düzeylerini incelemeyi amaçladık. Reprodüktif çağdaki 31 PKOS hastası ve 33 kontrol olgusunun demografik verileri, antropometrik ölçümleri, hormonal ve metabolik profilleri, serum Omentin, OPG ve MDA düzeyleri değerlendirildi. Çalışmamızda MDA düzeylerinin vücut kitle indeksi (VKİ) ve yaş ile anlamlı olarak ilişkili olduğunu saptadık. Fakat önceki literatür bilgilerinin aksine PKOS'lu hastaların MDA düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı olmasa da kontrollere göre daha düşük saptandı. PKOS'lu hastaların OPG ve Omentin düzeyleri kontrollere göre düşük düzeyde saptandı, ancak bu ilişki de istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bizim çalışmamızda genel literatür bilgisinden farklı olarak serum oksidatif stres parametreleri, omentin ve osteoprotegerin seviyeleri obez olmayan PKOS'lu kadınlarda anlamlı bir değişim göstermemiştir. Ayrıca omentin ve osteoprotegerin düzeylerinin artmış insülin direnci ve hiperandrojenizm bulguları ile bir ilişkisi de saptanamamıştır. Hasta sayısının nisbeten az olmasının ve olguların VKİ açısından eşleştirilememesinin bu sonuçlar üzerinde bir etkisinin olabileceğini düşünmekteyiz. Bu konuyu aydınlatmak için uzun süreli, randomize, kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
There is plenty of evidence that Osteoprotegerin (OPG) and Omentin levels are decreased in Polycystic Ovary Syndrome (PCOS). Our aim was to investigate the relationships with OPG, Omentin, insulin resistance, and Malondialdehyde (MDA) concentrations in PCOS, a disorder characterized by hyperandrogenism, impaired glucose control, and endothelial injury. Demographic datas, anthropometric measurements, hormonal and metabolic profiles, serum Omentin, OPG, and MDA levels were assessed in 31 PCOS patients and 33 controls of reproductive age. In our study there were statistically significant relationship between MDA levels and BMI and age. By contrast with previous literature knowledge, MDA levels of PCOS patients were lower than control group. But there was no statistical significance. OPG and Omentin levels were lower in PCOS group but there were no statistical significant findings too. Differently from general literature knowledge, in our study there were no significantly differences in the oxidative stress parameters, omentin and OPG levels of non-obese PCOS patients. Besides there were no relationships between Omentin, OPG levels and increased insulin resistance, hyperandrogenism. These conclusions can be attributed to the relatively small number of cases and BMI-mismatching. Randomized controlled trials or new high quality observational studies are needed to clarify the issue.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 14.11.2011 tarih ve 2011TPF043 proje nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2420
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MURAT LEVENT DERELİ.pdf611.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

54
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.