Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2426
Title: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniğine başvuran ürtikeryal vaskülitli hastaların klinik ve demografik özellikleri
Other Titles: Clinical and dermatological features of patients with urticarial vasculitis applied to Pamukkale University Department of Dermatology at Pamukkale Medicine Faculty
Authors: Karamısdıkoğlu, Mustafa
Advisors: Berna Şanlı
Keywords: Ürtikeryal Vaskülit
SLE
Sjögren Sendromu
Urticarial Vasculitis
Sjögren Syndrome
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Ürtikeryal vaskülit ürtiker plakları ile seyreden nadir görülen bir vaskülit tipidir. Klasik ürtikerden klinik ve histopatolojik olarak çeşitli farkları vardır. Ürtikeryal vaskülite eşlik eden hipokomplementemi varlığında ise sistemik tutulum olasılığı söz konusu olabilir. Sistemik vaskülit sonucu tutulan organ ve sistemlere bağlı çeşitli klinik tablolar ortaya çıkar. Çalışmamızda polikliniğimizde gördüğümüz 41 ürtikeryal vaskülitli hastanın yaşları, cinsiyetleri, meslekleri, özgeçmişleri, hastalıklarının başlama yeri, yayılımı, şiddeti, lezyonlarının tipi, süresi, şikayetlerini tetikleyen faktörler, detaylı laboratuvar tetkik incelemeleri ve ürtikeryal vaskülitleri ile çeşitli bağ dokusu hastalıkları ve Behçet hastalığı birlikteliği çeşitli sistemik sorgulamalar yapılarak değerlendirmeye alındı. Çalışmamızda hastalarımıza verdiğimiz tedaviler ve etkinlikleri de değerlendirildi. Özellikle ürtikeryal vaskülit ile SLE ve Sjögren sendromu gibi bazı bağ dokusu hastalıkları arasında ilişki olup olmadığını inceledik. Derlediğimiz sonuçlara göre ANA sonuçlarını incelediğimiz 31 hastamızın 7'sinde (%22,58) ANA sonucunu (+) olarak bulduk. ANA sonucunu (+) bulduğumuz 1 hastamıza Romatoloji bölümü tarafından Sjögren sendromu teşhisi kondu. Bulduğumuz bu sonuç literatür ile uyumluydu. Behçet hastalığına yönelik incelemelerimizde hastalarımızın %24,39'unda oral aft, %26,82'sinde artralji/artrit, %2,43'ünde üveit/iridosiklit tespit ettik. Hastalarımızın hiçbirinde genital aft, eritema nodozum ve tromboflebit tespit etmedik. Çalışmamızda hiçbir hastamız Behçet hastalığı tanısı almadı. Bulduğumuz bu sonuç Behçet tanılı hastalar ile yapılmış çalışmalar ile uyumlu değildi. Biz çalışmamızda ürtikeryal vaskülit ile Behçet hastalığı arasında bir ilişki tespit edemedik. Çalışmamızda hastalarımıza verdiğimiz tedavileri de değerlendirdik. Tedavisini kontrol edebildiğimiz 39 hastanın sadece 7'sinde (%18,91) 1 aylık süre zarfında tekrar ürtikeryal vaskülit atağı görüldü. Ürtikeryal vaskülit oldukça nadir görülmesi nedeniyle literatürde kendine fazla yer bulamamıştır. Ama sistemik tutulumun eşlik ettiği durumlarda oldukça ciddi tablolar gelişmesine sebep olabildiği için çok sayıda vakanın katıldığı geniş serili kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Urticarial vasculitis is a rare vasculitis type seen with urticaria plague. It has many differences from classical urticaria in terms of clinical and histopathological features. It is possible that there is systemic form in case of Hypocomplementemic Urticarial Vasculitis accompanied to urticarial vasculitis. Various clinical features appear depending on organs and systems formed as the result of systemic vasculitis. In our study, the ages, sexes, professions, autobiographies, family stories related to urticaria vasculitis, the place where the disease started, its distribution, its intensity, types of the lessions, duration, the factors triggered the complaints, detailed lab check examinations and various collagen tissue diseases and Behcet disease were evaulated in 41 patients with urticarial vasculitis that we examined in our clinic by systemic questionings. We especially examined whether there is a relation between urticarial vasculitis and collogen tissue diseases such as SLE and Sjögren syndrome. According to the obtained results in 7 (%22.58) out of 31 of the patients whom we examined the ANA results, the ANA result was found as (+). In one of the patiens that we have ANA (+) result, Sjögren syndrome was diagnosed by rheumatology department. The result that we obtained was consistent with literature data. In our examination related to Behcet disease, we defined in %24,39 of the patients oral aphtha, in %26,82 of them arthralgia and in %2.43 of the patients iridocyclite was determined. We did not define genital aphtha, erythema nodosum and thrombophlebitis in any of the patients. The result that we have found is not consistent with the studies carried on patients with Behcet disease. In our study we could not define a relation between urticarial vasculitis and Behcet disease. In our study we evaulated the treatment that we supplied to our patients only in 7 (%18,91) of the 39 patients that we followed the treatment, recurrent urticarial vasculitis attack was seen within a month period. Since urticarial vasculitis is rarely seen, it could not find enough place for itself in the litrerature. However, in cases since it causes the development of serious results when it is acompanied by systemic form, there is need for studies that involve a lot of cases.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2426
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Karamısdıkoğlu.pdf455.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

114
checked on May 27, 2024

Download(s)

760
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.