Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2427
Title: Kronik ürtikerli hastalarda osteopontin aktivitesinin araştırılması
Other Titles: Osteopontin activity in patients with chronic urticaria
Authors: Topsakal, Mustafa
Advisors: Nida Kaçar
Keywords: Kronik Ürtiker
Osteopontin
Mast Hücresi
Chronic Urticaria
Mast Cell
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Kronik Ürtiker (KÜ), altı haftadan uzun süren, kaşıntılı, eritemli papül ve plaklarla karakterize inflamatuar bir hastalıktır. Çoğu vakada etiyolojik bir neden ortaya konamaz. Son çalışmalar vakaların önemli bir bölümünün otoimmun kaynaklı olabileceğini göstermiştir. KÜ patogenezinde rol oynayan temel mekanizma mast hücre degranülasyonudur. Ancak bunu tetikleyen faktörler henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Osteopontin (OPN), başta immun sistem hücreleri olmak üzere çeşitli doku ve hücreler tarafından sentezlenen bir glikoproteindir. Çeşitli kronik inflamatuar ve otoimmun hastalıkların patogenezinde yer alır. Bu çalışmanın amacı, KÜ patogenezinde OPN'in olası rolünün araştırılmasıdır. Çalışmaya 34 hasta ile 34 sağlıklı kontrol alındı. Tüm katılımcıların plazma OPN düzeyleri ölçüldü. Biyopsi yapılmasını kabul eden hastaların lezyonlu ve lezyonsuz deri bölgelerinden deri biyopsisi alındı. Abdominoplasti yapılmış beş kişinin arşivlenmiş deri örneklerinin parafin blokları immunohistokimyasal analiz için kontrol olarak kullanıldı. Tüm deri örnekleri anti-OPN antikoru ile çalışıldı. Hastalarda ortalama plazma OPN düzeyleri (61.0±17.9 ng/ml) kontrollere kıyasla (45.9±15.8 ng/ml) anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.001). Hastaların hem lezyonlu hem de lezyonsuz deri örneklerinin %94.7'sinde intersellüler OPN ekspresyonu saptanırken kontrol deri örneklerinin hiçbiri OPN ekspresyonu göstermedi (p<0.001). Hastaların deri örneklerinde keratinositlerde, immun hücrelerde ve/veya endotel hücrelerinde intrasellüler OPN ekspresyonu saptandı, ancak kontrol deri örneklerinde sadece mast hücreler OPN ekspresyonu gösterdi. Tüm bu bulgular OPN'in KÜ patogenezinde yeri olduğuna işaret etmektedir. Ek olarak, kontrol deri örneklerinde sadece mast hücrelerinde OPN ekspresyonu saptanması erişkin insan derisindeki mast hücrelerinin OPN ürettiğini göstermektedir. OPN'in hangi mekanizmalarla KÜ patogenezinde yer aldığı ileri araştırmaların konusu olmalıdır.
Chronic Urticaria (CU) is an inflammatory disorder which is characterized by pruritic, erythematous papules and plaques lasting longer than six weeks. An etiological cause can not be established in most cases. Recent studies have showed that an important part of cases might have an autoimmune origin. The basic mechanism involved in the pathogenesis of the CU is mast cell degranulation. However, triggering factors have not been fully understood yet. Osteopontin (OPN) is a glycoprotein synthesized particularly in immune system cells and a variety of tissues and cells. It plays a role in the pathogenesis of several chronic inflammatory and autoimmune disorders. The purpose of this study was to investigate the possible role of OPN in the pathogenesis of CU. In the present study, 34 patients with CU and 34 healthy controls were enrolled. All subjects? plasma OPN levels were measured. Skin biopsy was taken from lesionel and nonlesionel skin regions of the patients who gave permission for biopsy. Archival paraffin blocks of the skin samples of five individuals who had undergone abdominoplasty were used as controls for immunohistochemical analysis. All skin samples were analyzed with anti-OPN polyclonal antibody. The mean plasma OPN levels of patients (61.0 ± 17.9 ng/ml) were significantly higher compared with controls (45.9 ± 15.8 ng/ml) (p <0.001). While intercellular OPN expression was detected in 94.7% of either lesional or nonlesional skin samples of patients, none of control skin samples exhibited intercellular OPN expression (p<0.001). Intracellular OPN expression was determined in keratinocytes, immune cells and/or endothelial cells of patients? skin samples, whereas only mast cells of control skin samples exhibited OPN expression. All these data suggest that OPN take a part in the pathogenesis of CU. In addition, the OPN expression of mast cells in control skin samples points out that OPN is produced by mast cells in adult human skin. By which mechanisms OPN act in CU pathogenesis should be the topic of further studies.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin 07.07.2010 tarih ve 2010TPF013 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2427
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Topsakal.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 27, 2024

Download(s)

18
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.