Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2428
Title: Kuru göz, ön blefarit, allerjik konjonktivit ve kontrol grubu hastalarının; gözyaşı fonksiyon testlerinin, vital boyalar ile oküler yüzey boyanma testlerinin, konjonktival impresyon sitolojisi testlerinin ve konjonktival kültür sonuçlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the results of the tear function tests, ocular surface staining tests with vital dies, conjunctival impression cytology tests and conjunctival cultures of the patients with dry eye, anterior blepharitis, allergic conjunctivitis and control group patients.
Authors: Acar, Mutlu
Advisors: Volkan Yaylalı
Keywords: Konjonktivit-Allerjik
Conjunctivitis-Allergic
Kuru Göz Sendromu
Dry Eye Syndromer
Oftalmoloji
Ophthalmology
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Kuru göz gözyaşı yetersizliğinden ya da aşırı gözyaşı buharlaşmasından kaynaklanan, interpalpebral alanda oküler yüzey hasarına ve oküler rahatsızlık semptomlarına yol açan gözyaşı filmi bozukluğudur. Blefarit kirpik diplerinin ve göz kapaklarının inflamatuar ve iltihabi bir hastalığıdır. Allerjik konjonktivit; spesifik antijenlere karşı gelişen bir aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Bu üç hastalığın zemininde kronik oküler yüzey inflamasyonu vardır. Kuru göz de inflamasyonun şiddeti ile hastalarda görülen bulgu ve semptomların ciddiyeti paralellik gösterir. Blefarit ve allerjik konjonktivit de ise inflamasyonun şiddeti ve evresine göre hastalarda hem bu tablolara özel bulgu ve semptomlar vardır hem de oküler yüzeyin etkilenmesine ikincil kuru göz benzeri tablo da mevcuttur. Birbirlerine öykü, muayene bulguları ve laboratuar testleri olarak benzer bu üç hastalık grubu ve kontrol grubunun; gözyaşı fonksiyon testlerinin, vital boyalar ile oküler yüzey boyanma testlerinin, konjonktival impresyon sitolojisi testinin ve konjonktival kültür sonuçlarının; birbirleriyle karşılaştırıp, aralarındaki benzer ve farklı sonuçları ortaya çıkarılmasını amaçlayan bu prospektif, randomize, kontrollü çalışmaya Schirmer 1 testi değeri 10 mm'nin altında, gözyaşı kırılma zamanı 10 sn'nin altında olan 20 kuru göz hastası, kirpikler üzerinde kurutlanma, kabuklanma, ve keratokonjonktivitin bulunduğu 20 ön blefarit hastası, üst göz kapak tarsal konjoktivasında papiller hipertrofinin bulunduğu 20 allerjik konjonktivit hastası ve bu üç tabloya benzer hiçbir bulgusu olmayan 20 kontrol grubu hastası çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastaların; Schirmer test skoru, gözyaşı kırılma zamanı değerleri, Oxford şemasından yararlanılarak derecelendirilen floreseinle korneal boyanma, lissamin yeşiliyle konjonktival boyanma evreleri, impresyon sitolojisi yöntemiyle bakılan goblet hücre yoğunluğu ve Nelson evrelemesi kullanılarak değerlendirilen metaplazi skorları ve konjonktival kültür sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak çalışmamızda; inflamatuar zeminde gelişen bu üç hastalığın, oküler yüzeyde meydana getirdikleri lokal inflamasyonun ciddiyeti ile paralel olacak şekilde hasara yol açtığı saptanmıştır. Özellikle bu hasarın; konjonktival goblet hücre yoğunluğu üzerinde çok ciddi etkileri saptanmıştır. Goblet hücrelerindeki bu kaybın derecesi ile hasta semptomlarının ve klinik bulguların ilişkili olduğu saptanmıştır. Üç hasta grubunda da bakteriyolojik açıdan düşük üreme oranının olduğu saptanmıştır.
Dry eye is a tear film disorder which may result in ocular surface damage and ocular discomfort symptoms in the interpalpebral region due to tear insufficiency or excessive tear evaporation. Blepharitis is an inflammatory disease of the eyelash bottoms and eye lid margin. Allergic conjunctivitis is an excessive sensitivity reaction which developed against the specific antigens. Chronic ocular surface inflammation underlies these three diseases. The degree of the inflammation in the dry eye and severity of the findings and symptoms which are observed in the patients are similar to each other. As for blepharitis and allergic conjunctivitis, findings and symptoms which are specific to these tables are existent in the patients depending on the magnitude and phase of the inflammation and also a table like dry eye is also existent secondary to the affection of the ocular surface. Twenty dry eye patients whose Schirmer 1 scores were under 10 mm and tear break up time is under 10 seconds; 20 anterior blepharitis patients who had drying, crusting, keratoconjunctivitis; 20 allergic conjunctivitis patients having papillary hypertrophy in upper eye lid tarsal conjunctiva and 20 control group patients who had no findings in common to these three tables were included into this prospective, randomized and controlled study which aimed to compare the results of the tear function tests, ocular surface staining tests with vital dies, conjunctival impression cytology tests and conjunctival cultures of the three patients groups and control group patients who had similar to each other in terms of anamnesis, examination findings and laboratory tests and set forth the similar and different results among them. Schirmer scores, tear break up time scores, corneal staining with fluorescein and conjunctival staining with lissamine green which were graded by means of Oxford scheme, goblet cell density which was observed with the impression cytology and metaplasia scores which were assessed with the Nelson gradation and the conjunctival culture results of all patients were compared. In conclusion, it was ascertained that, these three diseases which developed due to inflammatory reasons led to damages which were parallel to the severity of the local inflammation they caused. It was especially found that this damage had very serious impacts on the goblet cell density. It was detected that the degree of this loss on the goblet cells were associated with the patient?s symptoms and the clinical findings. It was also found that a low rate of bacteriological reproduction was existent in three patient groups.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2428
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mutlu Acar.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

118
checked on May 6, 2024

Download(s)

672
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.