Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2429
Title: Yoğun bakım ünitesinde “Malnutrition Universal Screening Tool” (MUST) ve “Nutritional Risk Screening 2002” (NRS-2002) testlerinin prognostik açıdan karşılaştırılması
Other Titles: Prognostic comparison of the "Malnutrition Universal Screening Tool" (MUST) and "Nutritional Risk Screening 2002" (NRS-2002) tests in intensive care unit
Authors: Özateş, Deniz
Advisors: Simay Serin
Keywords: Malnütrisyon
Mortalite
NRS-2002
MUST
Malnutrition
Mortaliy
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Malnütrisyon dünyada tüm yaş gruplarını etkileyebilen klinik durumlar topluluğudur. Yüksek hastane maliyetlerine, uzun hastane kalım sürelerine ve bununla ilişkili olarak yaygın komplikasyonlara, yüksek enfeksiyon riskine ve mortaliteye neden olan önemli bir sorundur. Bu nedenle çalışmamızda; NRS-2002 ve MUST tarama testlerinin mortalite ve morbidite ile olan ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Etik Kurul onayının alınmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım ünitesinde Nisan 2014 ve Kasım 2016 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 250 hasta çalışma yaalındı. Hastaların; yoğun bakım kabülünde yaş, cinsiyet, boy, kilo ve BKİ verileri alındı. Yatış nedeni, mevcut komorbidite, malignensi ve enfeksiyon varlığı tespit edildi. Yoğun bakım ve servislerde kalış süreleri, hastane çıkış durumları incelendi. Vital bulguları, laboratuar değerleri , GKS, idrar miktarları, kronik hastalık bulguları, yaş ve organ yetmezlik değerleri kullanılarak APACHE II ve SAPS II değerleri oluşturuldu. Antropometrik olarak; deri kıvrım kalınlığı, üst kol orta çevresi ölçüldü. Hastalara, beslenme durumlarının değerlendirilmesi amacıyla NRS-2002 ve MUST tarama testleri uygulandı. NRS-2002 malnütrisyon riski olan ve beklenen olarak, MUST düşük malnütrisyon riski, orta malnütrisyon riski, yüksek malnütrisyon riski olarak gruplandırıldı. Araştırmaya dahil edilen 250 hastanın 101’i kadın, 149’u erkekti ve yaş ortalamaları 63 olarak tespit edildi. NRS-2002 risk gruplarında hastane çıkış durumları incelendiğinde; sağ olan 143 (%57) hastanın 47’si (%32) risk beklenen, 96’sı (%67) risk olan grupta idi, exitus olan 107 (%42) hastanın 17’si (%15) risk beklenen, 90’ı (%84) risk olan gruptaydı. MUST risk gruplarına göre ise; sağ kalan 143 (%57) hastanın 50’si (%34) düşük risk grubunda, 9’u (%0,06) orta risk grubunda, 84’ü (%57) yüksek risk grubunda bulundu, exitus durumlarına göre; toplam 107 (%42) hastanın 5’i (%0,04) düşük risk, 5’i (%0,04) orta risk, 97’si (%90) yüksek risk grubunda tespit edildi. Topladığımız verilerin tümü değerlendirildiğinde; MUST tarama testi malnütrisyona bağlı mortaliteyi tespit etmekte daha başarılı iken, NRS-2002 daha başarısızdı. Çünkü MUST risk grupları arasında sağ kalım süresi açısından anlamlı farklılık varken, NRS-2002 risk grupları arasında anlamlı farklılık bulunamadı. Bu nedenle; yoğun bakım ünitelerinde malnütrisyon taraması yapılacak hastalarda mortaliteyi öngörmesi açısından MUST’ın daha etkin olacağı kanatindeyiz.
Malnutrition is a group of clinical conditions that can affect all age groups in the world. It is an important problem that causes high hospital costs, long hospital stays, widespread complications, high infection risk and mortality. For this reason we aimed to study the relationship between NRS-2002 and MUST screening tests with mortality and morbidity. After approval by the Local Ethics Committee, 250 patients aged 18 and older in Pamukkale University Medical Faculty Hospital Anesthesiology and Reanimation Department Intensive Care Unit, between April 2014 and November 2016 were enrolled to the study. In intensive care unit admissions of patients age, sex, height, weight and BMI data were taken. The causes of hospitalization, current comorbidity, malignancy and infection were determined. Length of stay, hospital check out status of intensive care and services were examined. APACHE II and SAPS II values were established using vital findings, laboratory values, GCS, urine volumes, detection of chronic diseases, age and organ failure values. Anthropometrically; Skin fold thickness, upper middle limb circumference measured. For the purpose of evaluate the nutritional status of the patient NRS-2002 and MUST screening tests were applied. NRS-2002 was grouped as malnutrition risk expected and in malnutrition risk, MUST was grouped as low malnourishment risk, middle malnutrition risk, and high malnutrition risk. 250 patients included the study, 101 patients were female, 149 patients were male and the mean age was 63. When the hospital leaving status of NRS-2002 risk groups is examined; at the survival group of 143 patients (%57); 47 patients (%32) were in the risk expected group, 96 patients (%67) were risk group and at the exitus group of 107 patients (%42) , 17 patients (%15) were in the risk expected group, 90 patients (%84) were in risk group According to risk groups of MUST; at the survival group of 143 patients (%57) 50 patients (%34) were in the low risk group, 9 XIV patients (%0,06) were medium risk group, 84 patients (%57) were high risk group and at the exitus group of 107 patients (%42) , 5 patients (%0,04) were in the low risk group, 5 patients (%0,04) were medium risk group, 97 patients (%90) were high risk group When all of the data are evaluated; MUST screening test was more successful in detecting malnutrition-related mortality, whereas the NRS-2002 was more unsuccessful. Because there was a significant difference in the survival time between the MUST risk groups and no significant difference was found between the NRS-2002 risk groups. Therefore; we believe MUST to be more effective in predicting mortality in patients who will be performing malnutrition screening tests in intensive care units.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 21.08.2014 tarih ve 2014TPF035 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2429
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deniz Özateş.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

468
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

308
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.