Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2430
Title: Obsesif kompulsif bozukluk hastalarında ikonik bellek ve işleyen bellek
Other Titles: Iconic memory and working memory in obsessive compulsive disorder patients
Authors: Mart, Mehmet
Advisors: Selim Tümkaya
Keywords: Obsesif-Kompulsif Bozukluk
Nöropsikoloji
Görsel Mekansal Bellek
İkonik Bellek
Çalışma Belleği
Obsessive-Compulsive Disorder
Neuropsychology
Visuospatial Memory
Iconic Memory
Working Memory
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanılı hastalarda nöropsikolojik işlevlerden görsel mekansal bellekte bozulma uzun zamandır birçok araştırmaya konu edilmiş ve sıklıkla gösterilmiştir. Bu çalışmada görsel duyusal bellek bölümü olan ikonik belleğin görsel mekansal çalışma belleği ile ilişkisi ve OKB’lilerde ikonik bellekte ve görsel mekansal çalışma belleğinde bozulma olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca bu testlerin OKB’lilerde semptom şiddeti ve çeşitliliği, depresyon ve anksiyete düzeyleri, biriktiricilik, şizotipi, içgörü düzeyi ve dürtüsellik ile ilişkileri araştırılmıştır. Çalışmaya 74 OKB tanılı hasta ve 63 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Sonuçta ikonik belleği ölçen kısmi raporlama testi ile görsel mekansal çalışma belleği ölçmekte kullanılan Corsi blok testi puanları her iki grupta korele saptanmıştır. Her iki test hem kontrol hem OKB grubunda yaş ile negatif, eğitim süresi ile pozitif korele bulunmuştur. OKB’liler ve sağlıklı kontroller arasında kısmi raporlama testi ve Corsi blok testi puanları arasında farklılık saptanmamıştır. OKB’lilerde semptom çeşitliliği arttıkça ve temizlik, yavaşlık, kuşku obsesyonları arttıkça görsel mekansal bellek puanları azalmaktadır. Ayrıca dikkatle ilgili dürtüsellik arttıkça ikonik bellek ve görsel mekansal bellek puanları azalmaktadır. OKB’lilerde sıklıkla bildirilen görsel mekansal işlev bozuklukları çalışma belleğinin merkezi yürütücü alt birimi devreye girdiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu bozukluğun ikonik bellekte bir bozulmadan kaynaklandığı hipotezi ise bu çalışmada desteklenmemiştir.
Deterioration of visual spatial memory, one of the neuropsychological functions in patients diagnosed obsessive compulsive disorder (OCD) has been studied for many years and has been demonstrated frequently. In this study, it was examined that the relationship between iconic memory, which is a part of visuospatial working memory, and visuospatial working memory and it was examined whether there is any deterioration in the iconic memory visuospatial working memory in patients with OCD. In addition, the relationship between these tests and symptom severity and variety, depression and anxiety levels, hoarding, schizotypy, insight level, and impulsivity was examined in OCD patients. 74 patients with OCD and 63 healthy subjects were included in the study. As a result, partial reporting test to measure iconic memory and corsi block test, which is used to measure visuospatial working memory, scores were correlated in both groups. As a result of tests, both control and OCD groups, it was find out that there is negative correlation with age and there is positive correlation with education level. There was no difference between OCD and healthy groups controls in the partial reporting test and Corsi block test scores. The visuospatial working memory scores decrease as the symptom diversity increases and the obsessions of cleanliness, slowness and suspicion increase in OCD patients. Also visuospatial working memory and iconic memory scores decrease as attentional impulsivity increases. Frequently reported visuspatial ability impairments in OCD patients occur when general executive which is a sub-unit of working memory is needed. The hypothesis that this disorder is caused by a deterioration in the iconic memory was not supported in this study.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2430
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEHMET MART.pdf4.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

406
checked on May 27, 2024

Download(s)

606
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.