Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2442
Title: Serebral palsili çocuklarda oturma ve ayakta durma postürlerinin denge ve motor fonksiyonlar üzerine etkisi
Other Titles: The effect of sitting and standing postures on balance and motor functions in children with cerebral palsy
Authors: Özoymak Akçin, Hatice
Advisors: Erdoğan Kavlak
Keywords: Serebral Palsi
Postür
Denge
El Fonksiyonları
Cerebral Palsy
Posture
Balance
Hand Functions
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı; Hemiparetik serebral palsili çocuklarda destekli-desteksiz oturma ve ayakta durma postürlerinin denge ve motor fonksiyonlar üzerine olan etkisini araştırmaktır. Çalışmaya yaş ortalaması 3,4 ± 1,13 yıl olan (1,5-5 yıl) 25 hemiparetik serebral palsili çocuk (9 kız; 16 erkek) katılmıştır. Serebral Palsili(SP) çocuklar KMFSS’ ye göre Seviye I ve Seviye III olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. SP’ li çocukları değerlendirmek için Kaba Motor Fonksiyon Sınıflandırma Sistemi ve Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü-88 kullanıldı. Denge yeteneği 1 Dakika Yürüme Testi(1DYT) ve Erken Dönemde Dengenin Klinik Değerlendirmesi (ECAB) kullanılarak değerlendirildi. SP’li çocukların günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığını değerlendirmek için Çocuklar için Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü (WeeFIM) kullanıldı. Çocukların el becerilerini değerlendirmek için destekli, desteksiz oturma ve ayakta durma 3 farklı postürde Çocuklarda El becerileri Sınıflandırma Sistemi(Mini-MACS) kullanıldı. Tüm katılımcıların KMFSS seviyelerine göre Seviye I ve Seviye III arasında KMFÖ, ECAB 2, 1DYT, Wee-FIM Toplam ve tüm alt bölümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Mini-MACS sonuçlarına bakıldığında KMFSS Seviye I ve Seviye III her iki grupta da destekli oturmada el becerileri; desteksiz oturma ve ayakta durmaya göre daha iyi düzeyde çıkmıştır. Sonuç olarak, hemiparetik SP’li olgularla çalışan araştırmacı ve klinisyenler, bu olguların dengelerini değerlendirmek için ECAB denge testini kullanabilirler ayrıca çalışmamız geneli bir bütün olarak alarak sadece alt ekstremite fonksiyonlarının değil aynı zamanda el fonksiyonlarının da üzerinde durarak; el fonksiyonlarını daha iyi kullanabilmek için destekli oturmaya önem gösterilmesi gerektiğini de ortaya koymuştur.
This study aimed to research the effect of supported- unsupported sitting and standing postures over the balance and motor functions in children with cerebral palsy. Twenty-five( 9 girls ; 16 boys) children with hemiparetic cerebral palsy with mean age 3,4 ± 1,13 years were participated in the study. Children with cerebral palsy (SP) were divided into two groups according to KMFSS: Level I and Level III. The System of Classifacition Gross Motor Functions and Gross Motor Function Measure-88 to evaluate children with CP was used. Balance ability was assessed using by a 1-Min. Walking Test (1MWT) and Early Clinical Assesment of Balance(ECAB). Functional Independence Measure for Children (WeeFIM) was used to evaluate the independence in terms of daily living activities of the children with CP. Mini-Manual Ability Classification System (Mini-MACS) in children was used to evaluate the manipulative skills of children in 3 different postures suppoted-unsupported sitting and standing. According to GMFCS levels of all participants between level 1 and level 3 GMFM, ECAB 2,1 MWT, total Wee-FİM and all subsections statistically meaningful differences were found (p<0,05). According to the results of Mini-MACS, KMFSS Level I and Level III, in both groups, hand skills in assisted supported sitting is better than the ones in unsupported sitting and standing. In conclusion, researchers and clinicians working with cases of hemiparetic SP, can use ECAB balance test to assess the balance of these cases, also by our study taking as a whole not only lower extremite functions but also focusing on hand functions,it shows that supported sitting sholud be emphasized to use hand functions beter.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2442
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice Özoymak Akçin.docx2.43 MBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

162
checked on May 6, 2024

Download(s)

296
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.