Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2453
Title: Sağlık çalışanlarının kendilerine yönelik uygulanması gerekli aşılara karşı tutum ve davranışları
Attitudes and behaviors of healthcare workers about their required immunizations
Other Titles: Attitudes and behaviors of healthcare workers about their required immunizations
Authors: Erken, Ramazan Reha
Advisors: Ahmet Ergin
Keywords: Sağlık Çalışanı
Enfeksiyon Riski
Aşılanma
Tutum
Davranış
Healthcare Workers
Infection Risk
Vaccination
Attitude
Behaviour
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alır. Bu tehlikeler içerisinde enfeksiyon hastalıkları önemli bir yer tutar. Enfeksiyon hastalıklarından korunmanın önemli yollarından biri aşılanmadır. Ülkemizde sağlık çalışanlarına yönelik uygulanması zorunlu olan herhangi bir aşı olmamasına rağmen tüm sağlık çalışanlarına mevsimsel grip aşısı (MGA), erişkin tip difteri-tetanos aşısı (Td), hepatit B aşısı (Hep B), kızamık kızamıkçık kabakulak aşısı (KKK) ve suçiçeği aşısı önerilmektedir. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının kendilerine yönelik uygulanması gerekli aşılara karşı tutum ve davranışlarının saptanması amaçlanmaktadır. Kesitsel tipteki bu çalışmaya Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmak ta olan 488 hekim ve hemşire çalışmaya katılmıştır. Katılım oranı %88,6’dır. Katılımcılara sosyodemografik özellikleri, sağlık çalışanlarına yönelik uygulanması gerekli aşılara karşı tutumu ve aşı yaptırma davranışını sorgulamaya yönelik bir anket formu uygulanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler, Ki kare, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanılmış ve çoklu analizler yapılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların tutum puanları yüksek olmasına rağmen aşı yaptırma oranlarının düşük olduğu saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının başlıca aşı yaptırmama nedenlerinin aşılar arasında farklılık gösterdiği saptanmıştır. Sağlık çalışanlarının aşı yaptırma oranlarını artırmak amacıyla müdahaleler planlanmasının ve bu müdahalelerin her bir aşı için farklı içerikte olmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Institutions providing health care services are located in dangerous and very dangerous classes. Infection diseases have an important role among these dangers. One of the important ways to protect against infectious diseases is vaccination. Although there is no mandatory vaccination for healthcare workers in our country, seasonal infleunza vaccine (MGA), tetanus and diphtheria toxoids vaccine (Td), hepatitis B vaccine (Hep B), measles rubella mumps vaccine (KKK) and varicella vaccine are recommended for all healthcare professionals. In this study, it is aimed to determine the attitudes and behaviors of healthcare workers towards their required immunizations. In this crosssectional study, 488 physicians and nurses working at Pamukkale University Faculty of Medicine participated in the study. The participation rate is 88.6%. A questionnaire was applied to participants. Participants' sociodemographic characteristics, attitudes and behaviours towards vaccination were questioned. Descriptive statistics, chi square, Mann-Whitney U and Kruskal Wallis test were used for data analysis and mult iple analyzes were performed. Although the attitude scores of the participants were high, it was determined that the vaccination rates were low. It has been determined that the reasons for non-vaccination among healthcare workers are different among vaccines. It is considered appropriate for healthcare workers to plan interventions to increase vaccination rates and to have these interventions in different contexts for each vaccine.
Description: Bu çalışma Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nin 2016TIPF014 nolu kararı ile desteklenmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11499/2453
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ramazan Reha Erken.pdf2.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

142
checked on May 6, 2024

Download(s)

76
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.