Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2477
Title: İyonik sıvı temelli dispersif sıvı-sıvı mikroekstraksiyon yöntemi ile bakır, kurşun, altın, palladyum deriştirilmesi
Other Titles: A microextraction technique based on ionic liquid for copper, lead, gold, palladium preconcentration
Authors: Aksoy, Burak
Advisors: Ümit Divrikli
Keywords: İyonik Sıvı
Bakır
Kurşun
Altın
Palladyum
DLLME
Atomik Absorpsiyon Spektrometresi
Ionic Liquid
Copper
Lead
Gold
Palladium
Atomic Absoprtion Spectrometry
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, çeşitli doğal su, atık su, ve musluk suyu örneklerinde bulunan bakır, kurşun, altın ve palladyum zenginleştirilmesinde, ekstraksiyon çözücüsü olarak, 1-hekzilpiridinyum hekzafluorofosfat iyonik sıvısı kullanarak dispersif sıvı sıvı mikro ekstraksiyon yöntemi geliştirilmiştir. İyonik sıvının çözüldüğü asetonitril, dispersif çözücü olarak kullanılmıştır. Ektraksiyon sonrası analit derişimleri, mikro örneklemeli injeksiyon sistemli alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayin edilmiştir. Cu (II), Pb (II), Au (II) ve Pd (II)’nin ekstraksiyon verimi üzerine örnek çözeltisinin pH’ı, ligand olarak kullanılan ditizon miktarı, iyonik sıvı miktarı gibi analitik parametreler optimize edilmiştir. 8 mL örnek hacmi, 0.25 mg ditizon, 70 mg iyonik sıvı optimum koşullar belirlendi ve bu koşullarda kantitatif geri kazanma değerleri elde edildi. Deriştirme faktörü 16 olarak bulundu. Değişkenlerin optimizasyonu sağlandıktan sonra, yöntem çeşitli su örneklerindeki bakır, kurşun, altın ve palladyum tayinine uygulandı. Yöntemin doğruluğu endüstriyel atık su standart referans madde (SPS-WW2 BATCH 114) ile kontrol edildi. DLLME- AAS yönteminde gözlenebilme sınırları Cu (II) için 2,22 ?g/L, Pb (II) için 2,48 ?g/L, Au (II) için 3,21 ?g/L, ve Pd (II) için 2,65 ?g/L olarak bulunmuştur (3s, N=16).
In this study, ionic liquid based dispersive liquid-liquid microextraction method has been developed for enrichment copper, lead, gold and palladium in the various natural waters, wastewater and tap water samples. 1-hexylpyridinium hexafluorophosphate solution was used as the ionic liquid in this method. Acetonitrile was used dispersive solution. Analytical concentrations after extraction were determined by flame atomic absorption spectrometry (FASS) with microsample injection system. The analytical parameters such as the pH of the sample solution, the amount of ditizon used as the ligand, the amount of ionic liquid that are effective on the extraction yield of Cu (II), Pb (II), Au (II) and Pd (II) have been optimized. The correctness of the proposed method was checked using addiction/recovery tests on water samples. developed method lastly was applied to the analysis of the anode slime analytical content. Under the optimum conditions, i.e., sample volume: 8 mL, amount of dithizone: 0.25 mg, amount of ionic liquid : 70 mg, a quantitative recovery value was obtained. Enrichment factor was found to be 16. After the optimization of the variables was established, the method was applied to various water samples and dry mint. The accuracy of the method was controlled with industrial waste water standard reference material (SPS-WW2 BATCH 114). The detection limits for Cu(II), Pb(II), Au(II) and Pd (II) in the determination by DLLME-AAS (3s, N=16) were found to be 2,22 ?g/L, 2,48 ?g/L, 3,21 ?g/L and Pd (II) için 2,65 ?g/L, respectively.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri tarafından 2013FBE010 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2477
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BURAK AKSOY.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

174
checked on May 6, 2024

Download(s)

98
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.