Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2481
Title: Liselerde öğrencilerin disiplinsiz davranışları ve sebepleri (Sarayköy örneği)
Other Titles: Undisciplined behaviours of students in high schools and the relevant reasons
Authors: Yücesoy, Kudret Özgür
Türkay Nuri Tok
Keywords: Disiplin
Disiplinsiz Davranış
Discipline
Undisciplined Behaviour
Issue Date: 2017
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada Denizli İli Sarayköy ve Pamukkale İlçelerinde bulunan altı lisede 106 öğretmen ve 11 yönetici olmak üzere toplam 117 öğretmene 30 maddeden oluşan likert tipi anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Anket liselerde öğrencilerin disiplinsiz davranışları ve bu davranışların sebepleri olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Okullarda yaşanan ve “problem” olarak ifade edilen davranışlar “disiplin sorunları” olarak ifade edilmektedir. Okullardaki bu disiplin sorunları ve görülme sıklığı öğrenme ve öğretme sürecini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı okullarda yaşanan disiplin sorunlarının kaynaklarının neler olabileceğini saptamak ve okullardaki görülme sıklıklarını belirlemektir. Çalışmanın birinci bölümde, disiplin ve disiplin kavramları, tanımları, disiplin ile ilgili okul kurallarından bahsedilmiştir. İkinci bölümde konuyla ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın yönteminden, dördüncü bölümde ise bulgulardan ve yorumlardan bahsedilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre yönetici ve öğretmenler okullarda görülen öğrenci disiplinsiz davranışlarının oldukça düşük olduğunu düşünmektedirler. Bu disiplinsiz davranışlarının sebepleri olarak da kendi tutum ve davranışlarınıgörmemektedirler. Bu ankette; öğretmene 30 maddeden oluşan likert tipi anket uygulanarak veriler elde edilecektir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS for Windows programından yararlanılacaktır. Araştırmanın geneline ilişkin aritmetik ortalama, görev ve cinsiyet değişkeni için bağımsız gruplar t-testi, branş, okul türü ve kıdem değişkeni için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), farklılıkların hangi gruplar arasında belirlemek üzere Scheffe Testi uygulanılacaktır.
In this study, data have been obtained via likert scale questionnaire on 117 teachers (106 instructors and 11 principals) in six high schools in Sarayköy and Pamukkale counties attached to the city of Denizli. The questionnaire is composed of two parts, one referring to the undisciplined student behaviours, and the other to the related reasons. Given in the first part of the study are the concepts & definitions of discipline and the pertaining school rules. Accordingly included in the second are relevant extant reasearch. The methodology employed is presented in the third part of the study, and the findings and the evaluation in the fourth. In the questionnaire part, data will be gathered through a 30-item likert scale questionnaire on the teachers. SPSS for Windows is to be used in tha data analysis phase. Independent groups test will be implemented so as to determine the variables of the aritmetic mean for the over-all study, vocation and sex; One Way Analysis of Variance (ANOVA) to determine the variables of branch and school type; and Scheffe Test to see the differences appear between which groups.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2481
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudret Özgür Yücesoy.pdf456.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 29, 2023

Download(s)

18
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.