Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2482
Title: Milli eğitim bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve kriterler ile ilgili yönetici görüşleri ( Denizli ili Pamukkale ilçesi örneği )
Authors: Türkçelik, Özkan
Keywords: Yönetici
Cinsiyet
Yaş
Kıdem
Branş
Denizli
Pamukkale
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, Denizli ili Pamukkale ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yöneticilerin; yönetici görevlendirilmelerine ilişkin usul ve kriterler ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırmada “tarama modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Denizli ili Pamukkale ilçesindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapmakta olan 103 okul müdürü, 5 müdür başyardımcısı ve 187 müdür yardımcısı toplam 295 eğitim yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 41 okul müdürü, 2 müdür başyardımcısı ve 74 müdür yardımcısı olmak üzere toplam 117 eğitim yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Yönetici Seçme ve Görevlendirme Kriterleri” anketi kullanılmıştır. Anket sonuçları SPSS programına girilerek demografik değişkenlere göre varyans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin % 11,1’inin kadın; % 88,9’unun erkek olduğu, en fazla katılımcının 47 katılımcı ile (% 40,2) 36-40 yaş aralığında olduğu ve bunu 35 katılımcı ile (% 29,9) 31-35 yaş aralığında ve 27 katılımcı ile (% 23,1) 41 yaş ve üzerinde olanların takip ettiği görülürken en az katılımcının ise 8 katılımcı ile (% 6,8)30 yaş ve altı aralığındakilerin oluşturduğu görülmüştür. Buradan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun orta yaşlarda olduğu söylenebilir. En fazla katılımcının 56 katılımcı ile (%47,9) 6-12 yıl aralığında yöneticilik kıdeminin olduğu ve bunu 27 katılımcı ile (% 23,1) 5 yıl ve altı aralığında yöneticilik kıdemi olanların takip ettiği, akabinde 24 katılımcı ile (% 20,5) 13-20 yıl aralığında yöneticilik kıdemini olanların geldiği görülürken en az katılımcının ise 10 katılımcı ile (% 8,5) 21 yıl ve üzerindekilerin olduğu görülmüştür. Eğitim yöneticilerin çoğunluğunun 83 katılımcı ile (% 70,4) 12 yıl altında yöneticilik kıdemine sahip olduğu söylenebilir. Araştırmaya katılan eğitim yöneticilerinin 40’nın (% 34,2) sözel, 38’inin (% 32,5) sınıf öğretmenliği, 22’sinin (% 18,8) sayısal ve 17’sinin (% 14,5) diğer branş mezunu olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların branşlarını incelediğimizde eğitim yöneticilerinin genellikle sözel branştan olduğu görülmektedir. Ankette uygulanan maddelere genel olarak bakıldığında, ankete katılan eğitim yöneticilerinin, anketin tamamına ? = 4,04’lük aritmetik ortalamayla “Çoğunlukla Katılıyorum” düzeyiyle katılım gösterdikleri görülmüştür. Maddeler bazında ortalamalara bakıldığında ise, en yüksek ortalamaya sahip maddenin “Her Zaman Katılıyorum” düzeyiyle katılım gösterilen; “4,88” aritmetik ortalamayla “Eğitim yöneticiliğine yeniden atanmada nesnel, ölçülebilir, ayırt edici ölçütler esas alınmalıdır.” maddesinin, En düşük ortalamayla gerçekleşen katılımın ise, “Ara Sıra Katılıyorum” düzeyinde;“2,94” aritmetik ortalamayla katılım gösterilen “Bir araştırma-geliştirme ürünü olarak ders aracı geliştirmiş olmalıdır.” Maddesinin olduğu görülmüştür. MEB’e bağlı kurumlara yönetici atama kriterleri konusundaki görüşlerin gerçekleşme düzeylerine “Cinsiyet” değişkeninin “0,05” manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık göstermediği (t= 2,86; p = > 0,05) görülmüştür. Dolayısıyla cinsiyet değişkeninin MEB’e bağlı kurumlara yönetici atama kriterleri konusundaki görüşlerin gerçekleşme düzeylerine etkisi olmadığı söylenebilir. Bunun yanı sıra “Yaş” değişkeninin “0,05” manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterdiği (F=11,37; p<0,05), “Yöneticilikteki Kıdem” değişkeninin “0,05” manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterdiği (F=12,60; p<0,05), “Branş” değişkeninin “0,05” manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık gösterdiği (F=10,81; p<0,05) görülmektedir. Buradan hareketle MEB’na bağlı kurumlara yönetici atama kriterleri konusundaki görüşlerin gerçekleşme düzeylerinin yaş, kıdem ve branş değişkenine göre farklılık gösterdiği söylenebilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2482
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ÖZKAN TÜRKÇELİK.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on May 27, 2024

Download(s)

76
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.