Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2483
Title: Maarif müfettişlerinin iş doyumu ile yaşam doyumu düzeylerinin incelenmesi
Authors: Kılıç, Eylem Sultan
Keywords: İş Doyumu
Yaşam Doyumu
Maarif Müfettişi
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Maarif Müfettişlerinin iş doyumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişki düzeyini incelemektir. Bu amaçla denetim sistemindeki iş yükü, karar verme süreçleri, amirlerle ilişkiler gibi değişkenlerin müfettişlerin iş doyumuna etkisine ve iş doyumunun yaşam doyumunu etkileyip etkilemediğine bakılmıştır. Tarama modeli ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırmanın örneklemi, Denizli, Aydın ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan ve gönüllülük esası yoluyla seçilen 117 Maarif Müfettişinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgiler Formu, Yaşam Doyum Ölçeği ve Minneseto İş Tatmim Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmanın alt problemlerinin çözümlenmesinde SPSS paket programı kullanılmış, dağılımın normal olup olmadığını belirlemek için Kolmogorov Simirnov testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında; müfettişlerin yaşam doyumunun genel olarak iş doyumunun üzerinde olduğu, evli ve erkek müfettişlerin iş ve yaşam doyumlarının bekar ve bayan müfettişlere göre yüksek olduğu, ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, 45-55 ve 56 yaş üstü müfettişlerin iş doyumlarının diğer yaş gruplarına göre iş doyumlarının daha yüksek olduğu ve müfettişlerin iş doyumlarının yaşam doyumlarını etkilediği anlaşılmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2483
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eylem Sultan Kılıç.docx131.49 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 6, 2024

Download(s)

26
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.